Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohraničí jako domov? Reflexe domova čtyřgenerační rodinou žijící v pohraniční obci X
Název práce v češtině: Pohraničí jako domov? Reflexe domova čtyřgenerační rodinou žijící
v pohraniční obci X
Název v anglickém jazyce: The Czech Borderland as a home? Reflections of a home
by a four-generation family living in a border village X
Klíčová slova: domov; pohraničí; generace
Klíčová slova anglicky: Czech Borderland; home; generation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2011
Datum zadání: 02.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Markéta Bezoušková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka uskutečnila narativní interview se třemi generacemi jedné rodiny, která má své kořeny v severozápadních Čechách. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jak jednotlivé generace vnímaly různé etapy vývoje pohraničí a zda pohraničí pro ně v jednotlivých historických obdobích znamenalo domov. V teoretické rovině půjde o zjištění atributů domova ve vazbě na proměnlivou historickou situaci a ve vazbě na stáří respondentů. Pohraničí často v odborné literatuře funguje po vysídlení původního německého obyvatelstva jako vykořeněné místo, jako ne-domov. Výzkum má ambice tuto vlivnou hypotézu popřít.
Součástí výzkumu bude i zúčastněné pozorování (rodinné fotografie, interiér respondentů). Jako další metoda bude využita metoda komparativní (srovnání vidění jednotlivých období různými generacemi, srovnání atributů domova u tří generací téže rodiny).
Seznam odborné literatury
F. Čapka, L. Slezák, J. Vaculík, Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, Brno 2005; P. Rak, Chomutov 1252-2002, Chomutov 2002; M. Vaněk, Orální historie, Olomouc 2003
Předběžná náplň práce
1. Cíl, vzorek (profily informátorů, strom rodiny, stručné dějiny pohraniční obce X), metody (narativní interview, zúčastněné pozorování atd.)
2. Dějiny obce X - kompilace na základě odborné literatury
3. Empirická kapitola - třígenerační rodiny a její pohledy na situaci v pohraničí (na každodennost a velké dějiny)
4. Závěry - pohraničí jako domov? Atributy domova v pohledu tří generací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK