Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Electron properties of the substituted cerium compounds
Název práce v češtině: Elektronové vlastnosti substituovaných cérových sloučenin
Název v anglickém jazyce: Electron properties of the substituted cerium compounds
Klíčová slova: magnetismus, Kondův jev, smíšená valence
Klíčová slova anglicky: magnetism, Kondo effect, mixed valence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.12.2011
Datum a čas obhajoby: 14.12.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2015
Oponenti: prof. Arno Hiess
  prof. Herwig Michor
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Zásady pro vypracování
- studium literatury
- příprava polykrystalických, případně i monokrystalických vzorků
- měření základních objemových vlastností
- měření mikroskopických vlastností
Seznam odborné literatury
články v odborné literatuře
Předběžná náplň práce
Látky obsahující 4f (vzácné zeminy) nebo 5f (aktinoidy) vykazují širokou škálu zajímavých fyzikálních vlastností. Mezi sloučeninami vzácných zemin mají zvláštní postavení sloučeniny céru. Atom céru obsahuje pouze jediný f-elektron, zodpovědný za magnetické chování. Na rozdíl od látek obsahujících těžké vzácné zeminy, u nichž mají 4f elektronové stavy lokalizovanou povahu, se mnohé cérové sloučeniny nachází na hranici mezi itinerantním a lokalizovaným chováním. Výsledkem soupeření mezi dalekodosahovým uspořádáním zpravidla typu RKKY a stíněním lokalizovaných momentů vodivostními elektrony je široká škála elektronových a magnetických základních stavů těchto sloučenin zahrnující nemagnetické látky se smíšenou valencí, nekonvenční supravodiče nebo kovové systémy s dalekodosahovým uspořádáním magnetických momentů céru v základním stavu, kde se může jednat o feromagnetické, antiferomagnetické nebo i složitější magnetické uspořádání.
Navrhovaná práce bude zaměřena na komplexní studium vybraných sérií cérových sloučenin, kde díky substitucím některého z prvků dochází k výrazné změně elektronového chování. Náplní práce je příprava vzorků, jejich strukturní a fázová charakterizace, studium objemových i mikroskopických vlastností s využitím široké škály experimentálních metod včetně tlakových experimentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Materials containing the 4f (rare earth) or 5f (actinides) exhibit a large variety of interesting physical properties. The Ce-based compounds have a special place among the rare-earth compounds. The Ce atom contains only a single f-electron that is responsible for the magnetic behavior. The 4f states in compounds with the heavy rare earths have a well localized character, whereas many Ce-based compounds are on the borderline between the localized and itinerant behavior. These compounds show large variety of the magnetic ground states what is a result of the competition between the long-range order of the RKKY type and the screening of the localized moments by conduction electrons. We observe nonmagnetic states with a mixed valence, unconventional superconductivity or metallic systems with a long-range order of the Ce moments which includes ferromagnetic, antiferromagnetic or more complex structures.
The proposed work will be focused on a complex study of selected Ce-based series of compounds where we observe dramatic changes of electronic properties due to substitution of some of the elements. The work includes sample preparation, their structural and phase characterization, investigation of bulk and microscopic properties using a large number of experimental techniques including pressure experiments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK