Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 330)
Detail práce
  
Sociální služby v České republice a význam institucí veřejné správy při jejich poskytování
Název práce v češtině: Sociální služby v České republice a význam institucí veřejné správy při jejich poskytování
Název v anglickém jazyce: Social Services in the Czech Republic and the Role of Public Institutions in their Provision
Klíčová slova: Česká republika, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, sociální služby, stát, veřejná politika, veřejná správa
Klíčová slova anglicky: Czech Republic, municipalities, non-governmental organisations, providers of social services, public administration, public policy, regions, social services, state
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2011
Datum zadání: 07.03.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: doc. Lucie Kozlová, Ph.D.
  doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
Seznam odborné literatury
AK Holec, Zuska & Partneři. 2011. Právní analýza II. Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu. [online], poslední revize 2012-20-11 [cit. 2012-10-10], dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/11572/Pravni_analyza_II.pdf
BAČUVČÍK, R. 2005. K terminologii neziskového sektoru. In: ŠKARABELOVÁ, S. (Ed.) Definice neziskového sektoru. Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS. Brno: CVNS, s. 39-44.
BAREŠ, P. 2009a. Sociální služby poskytované nestátními subjekty. In: DOHNALOVÁ, M. a kol. Sociální ekonomika - vybrané otázky, s. 55-79. Praha: VÚPSV v.v.i.
BAREŠ, P. 2009b. Regionální dostupnost sociálních služeb. Praha: VÚPSV.
BAREŠ, P. 2010a. Priority krajů a obcí pro oblast sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. In: Sociální práce / sociálna práca, 2010 (ročník 10), č. 4, s. 76-84. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, ZSF JU v Českých Budějovicích: Brno.
BAREŠ, P. 2010b. Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. In: Fórum sociální politiky č. 6 (2010). Praha: VÚPSV 2010, s. 20 23.
BJALKOVSKI, CH., FRÜHBAUER, O. 2000. Sociální služby v zemích Evropské unie. Praha: VÚPSV.
BOUKAL, P. 2009. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica.
CEEP. 2010. Public Services in the European Union & in the 27 Member States. Statistics, organisation and regulations.
COST Action IS0601. 2011. (Verhoest, K., van Thiel, S., Bouckaert, G., Laegreid, P.) Governing Public Agencies in the 21st Century. International lessons and policy recommendations by the COST Action IS0601 on ‘Comparative Research into Current Trends in Public Sector Organization – CRIPO/COBRA’. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven/Public Management Institute.
ČABANOVÁ, B., MUNKOVÁ, G. 2005. Sociální politika. In: POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 245–277.
ČÁMSKÝ, P., KRUTILOVÁ, D., SEMBDNER, J., SLADKÝ, P. 2008. Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. Praha: Centrum sociálních služeb Praha.
DE VRIES, M., NEMEC, J. 2012. Public Sector Reform: Which Way Are We Headed? An Overview of Recent Literature and Research. In: Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Proceedings of the 16th International Coference. Brno: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University.
DEFOURNY, J., PESTOFF, V. 2011. Představy a koncepty třetího sektoru v Evropě. In: DOHNALOVÁ, M., PRŮŠA, L. a kol. Sociální ekonomika, 11 21. Praha: Wolters Kluwer ČR.
DOHNALOVÁ, M. 2006. Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství. Studie Národohospodářského ústavu J. Hlávky č. 9. Praha: Národohospodářský ústav J. Hlávky.
DOHNALOVÁ, M. 2009. Sociální ekonomika v ČR. In: DOHNALOVÁ, M. a kol. Sociální ekonomika - vybrané otázky, s. 30 43. Praha: VÚPSV v.v.i.
DOHNALOVÁ, M. 2010. Financování organizované občanské společnosti v České republice. In: SKOVAJSA, M. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, s. 144-165.
NOP, M. DVOŘÁK, D., DOVOLIL, P. 2011. Dílčí analýza 3. Analýza transpozice směrnic do práva ČR a vyhodnocení dopadu na oblast sociálních služeb a jejich financování. In: Právní analýza I. Rozbor práva společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu s dosahem do právního prostředí české republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování. Praha: MPSV. [online], poslední revize 2012-20-11 [cit. 2012-10-10], dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/11573/Pravni_analyza_I.pdf.
Evropská komise. 2007. Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“. [online], poslední revize 2012-20-11 [cit. 2012-10-10], dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7020/Communication_on_SGI.pdf.
FRIČ, P. a kol. 2001. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. (výsledky výskumu NROS a AGNES). Praha: NROS, AGNES.
FRIČ, P., BÚTORA, M. 2005. Role občanského sektoru ve veřejné politice. In: POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 153-185.
GABAL, I. 2008. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Praha: GAC, Nová škola, o. p. s.
HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. 1.vyd. Praha: Portál.
HENDRYCH, D., HOÓS, J., JENEI, G., VASS, L. 2005. Politické instituce: stát, jeho uspořádání a role. In: POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 121–132.
HOÓS, J., JENEI, G., POTŮČEK, M., POMAHAČ, R. VASS. L. 2005. Veřejná správa a řízení ve veřejné správě: přístupy a reformy. In: POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 133-151.
HUNČOVÁ, M. 1999. Aktuální problematika praktické terminologie neziskového sektoru. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Neziskový sektor v teorii a praxi rozvoje společnosti a regionu. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
HUNČOVÁ, M. 2004. Ekonomický rozměr občanské společnosti. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
HUNČOVÁ, M. 2008. Sociální ekonomika a sociální podnik v teorii a praxi. Bruntál: Moravská expedice.
KOLDINSKÁ, K. 2007. Legislativní zakotvení sociálních služeb v ČR. In: MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Praha: Portál, s. 35-51.
KOLMAN, P. 2004. Postavení a působnost obce. In: Správní právo, č. 5–6 (2004), s. 253-264. Praha: MV ČR.
KODYMOVÁ, P. 2001. Sociální práce do druhé světové války. In: MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, s. 111–138.
MAREŠ. P. 2006a. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita. In: SIROVÁTKA, T. (Ed.) Sociální vyloučení a sociální politika. Masarykova univerzita / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.
MAREŠ. P. 2006b. Faktory sociálního vyloučení. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.
MATOUŠEK, O. 2007a. Očekávaný vývoj sociálních služeb. In MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Praha: Portál, s. 173-177.
MATOUŠEK, O. 2007b. Garance kvality sociálních služeb. In: MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Praha: Portál, s. 125-136.
MATOUŠEK, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál.
MATOUŠEK, O. a kol. 2007. Sociální služby. Praha: Portál.
MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P. KOLÁČKOVÁ, J. 2005. Sociální práce v praxi : Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál.
MATOUŠEK, O., KOLDINSKÁ, K. 2007a. Úvod. In: MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Praha: Portál, s. 9–15.
MATOUŠEK, O., KOLDINSKÁ, K. 2007b. Trendy v historickém vývoji sociálních služeb. In: MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Praha: Portál, s. 17-34.
MERLÍČKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ, R. 2011. Neziskové organizace - vznik, účetnictví, daně. Olomouc: Nakladatelství ANAG.
MERTL, J. 2007. Přístupy k hodnocení efektivnosti sociálních služeb v národním hospodářství. Praha: VÚPSV, v.v.i.
MPSV. 1997. Návrh modelu financování sociálních služeb. Praha: MPSV.
MPSV. 2003. Bílá kniha v sociálních službách, Konzultační dokument. MPSV Únor 2003. Praha: MPSV. [online], citováno 2005-29-4 z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/4614/bila_kniha.pdf [při revizi 2012-20-11 nebyl materiál na webových stránkách www.mpsv.cz přístupný].
MPSV. 2005. Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004 – 2006. Praha: MPSV. [online], poslední revize 2012-20-11 [cit. 2005 29 4], dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1102/NAPSI_cz.pdf.
MPSV. 2009. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí. Praha: MPSV. [online], poslední revize 2012-20-11 [cit. 2010 1 8], dostupné z:http://www.mpsv.cz/files/clanky/9854/statisticka_rocenka_z_oblasti_prace_a_socialnich_veci_2009.pdf.
MPSV. 2010. Vybrané statistické údaje o sociálních službách a příspěvku na péči. [online], poslední revize 2012-20-11 [cit. 2010-16-8], dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf.
MPSV. 2012. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí. Praha: MPSV. [online], poslední revize 2012-20-11 [cit. 2010-5-10], dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13613/rocenka_2011.pdf.
Obce, města, regiony a sociální služby. 1997. Praha: Socioklub.
PEKOVÁ, J. 2004. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press.
PERCY-SMITH, J. (Ed.). 2000. Policy Responses to Social exclusion : Towards inclusion?. Buckingham: Open University Press.
PESTOFF, V. A. 1995. Reforming Social Services in Central and Eastern Europe – an eleven nation overview. Krakow: Cracow Academy of Economics.
POLLITT, C. 2007. Administration and Public Management Review. In: Revista "Administratie si Management Public", 2007, issue 8, pages: 110-115. Bucuresti: Academy of Economic Studies Romania
POLLITT, C., BOUCKAERT, G. 2011. Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. Oxford: Oxford University Press, 3rd Edition.
POLLITT, C., DAN, S. 2011. The Impacts of the New Public Management in Europe: A Meta-Analysis. COCOPS Working Paper No. 3. Leuven: Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future.
POTŮČEK M. 1997. Nejen trh. Praha: Sociologické nakladatelství.
POTŮČEK, M. 1999. Křižovatky české sociální reformy. Praha: Sociologické nakladatelství.
POTŮČEK, M. 2005. Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. In: POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 85-120.
POTŮČEK, M., RADIČOVÁ I. a kol. 1998. Sociální politika v Čechách a na Slovensku. Praha: Karolinum.
PRŮŠA, L. 2003. Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI.
PRŮŠA, L. 2006. Stanovení indikátorů sociální problémovosti jednotlivých regionů v České republice. Studie 6/2006. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.
PRŮŠA, L. 2008. Sociální služby – srovnání ČR a EU. Praha: Centrum sociálních služeb Praha.
PRŮŠA, L. 2009. Příspěvek na péči – černá díra reformy sociálního systému. In: Fórum sociální politiky č. 3 (2009). Praha: VÚPSV, s. 26-29.
PRŮŠA, L. 2011a. Trendy v poskytování sociálních služeb do roku 2025. In: DOHNALOVÁ, M., PRŮŠA, L. a kol. Sociální ekonomika, s. 107-116. Praha: Wolters Kluwer ČR.
PRŮŠA, L. 2011b. Dotace ze státního rozpočtu jako klíčový důvod stagnace sociálních služeb aneb tristní výsledky 1. kola dotačního řízení pro r. 2011. In: Rezidenční péče. č. 2 (2011). Praha: Marcom spol. s r. o., s. 8-10.
PRŮŠA, L. nedatováno (a). Analýza ekonomické efektivity zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. K publikaci připravuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i.
PRŮŠA, L. nedatováno (b). Financování služeb sociální péče v ČR – teoretická východiska a skutečnost. Připravuje se k publikaci v odborném recenzovaném časopise Ekonomická rozhľady (vydává Ekonomická univerzita v Bratislave).
PRŮŠA, L., TOMEŠ, I. 2002. Výkon sociální správy. In TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. Praha: Portál, s. 109-125.
PRŮŠA, L., VÍŠEK, P. 2012. Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, Národní centrum sociálních služeb, o.p.s.
SKOVAJSA, M. 2010. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, M. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, s. 30–61.
SILVER, H. 1994. Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. In: International Labour Review. - ISSN 0020-7782 - Roč. 133, č. 5 6(1994), - s. 531-578.
SUTTER, S. 2006. Konferenční příspěvek „Hodnoty a z nich odvozené strategie v oblasti sociální péče“. Přednesený na semináři „Systém sociálních služeb v oblasti zdravotně postižených v kantonu Curych, ve Švýcarsku a v České republice“ (Brno 4. – 6. září 2006, pořadatelé: Centrum ucelené rehabilitace Kociánka a Ministerstvo práce a sociálních věcí).
ŠIKLOVÁ, J. 2001. Sociální práce v našem státě od druhé světové války do současnosti. In: MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, s. 139-154.
ŠIKLOVÁ, J. 2002. Nestátní organizace a jejich postavení v sociální správě. In. TOMEŠ. Sociální správa. Praha: Portál, 261–273.
ŠLOUFOVÁ, R. 2011. Sociální ekonomika v zahraničí. In: DOHNALOVÁ, M., PRŮŠA, L. a kol. Sociální ekonomika, 22-40. Praha: Wolters Kluwer ČR.
ROSENMAYER, T. 2005. Soukromý neziskový sektor. In: ŠKARABELOVÁ, S. (Ed.) Definice neziskového sektoru. Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS. Brno: CVNS, s. 33-38.
ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. 1997. Praha: Sociologické nakladatelství, dotisk 1. vydání.
TOMEŠ, I. 1991. Koncepce systému sociální péče (pomoci). Bratislava: VÚPSV.
TOMEŠ, I. a kol. 1997. Vzdělávací standardy v sociální práci. 1. vydání Praha: Sociopress/Socioklub.
TOMEŠ, I. 2001. Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub.
TOMEŠ, I. 2002. Soudobé systémy sociální správy. In TOMEŠ, I. a kol. Sociální správa. Praha: Portál, s. 47-60.
TÖNNIES, F. 1978. Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
ÚLEHLA I. Umění pomáhat: učebnice metod sociální práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, 2. vydání.
ÚLEHLA I., SLABOVÁ, K., MIROVSKÁ, M. 2007. Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR. [online], poslední revize 2012 20 11 [cit. 2010-17-2], dostupné z: http://www.kpss.cz/index.php?art=publish&art_id=47&article=126.
Ústav mezinárodních vztahů. 2002. Kompetence a subsidiarita v úvahách o budoucí Evropě. Zkrácená zpráva z výzkumného projektu MZV ČR (RB 23/7/01). Ústav mezinárodních vztahů. [online], poslední revize 2012 20 11 [cit. 2010-25-2], dostupné z: http://www.mzv.cz/public/1d/3f/4a/16298_14945_RB_23_7_01.doc.
VAJDOVÁ, T. 2005. Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
VESELÝ, A. 2007: Analýza a vymezení problému. In: VESELÝ, A., NEKOLA, M. (Eds.). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 191-234.
WITCHER, S. 2003. Reviewing Terms of Inclusion: Transactional Processes, Currencies and Context. London: London School of Economics.
ZBOŽÍNKOVÁ, M. 2007. Komunitní plánování sociálních služeb v krajích. In: SIROVÁTKA, T. (Ed.). Sociální vyloučení a sociální politika, část CD. S. 120-121. Brno / Praha: Masarykova univerzita / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.
ŽIŽKOVÁ, J. 2005a. Sociální politika, její podstata a základní charakteristika. In: KREBS, V. a kol. 2005. Sociální politika. Praha: ASPI a.s., s. 17–46.
ŽIŽKOVÁ, J. 2005b. Proces transformace sociální politiky v ČR. In KREBS, V. a kol. 2005. Sociální politika. Praha: ASPI a.s., s. 90–103.


ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů.
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Administrativní registr ekonomických subjektů http://wwwinfo.mfcr.cz/ares [online] údaje získány 2011-23-7.
Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz [online], databáze údajů zprostředkována přímo MPSV, údaje platné k 2011-11-3.
Roční výkazy o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb.
Seznam občanských sdružení http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni [online], údaje získány 2012-23-7.
Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Webové stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK