Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální význam kouření
Název práce v češtině: Sociální význam kouření
Název v anglickém jazyce: xx
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Řešitel:
Seznam odborné literatury
Příběh kouře : člověk a kouření od úsvitu dějin až po současnost / sestavili Sander L. Gilman, Zhou Xun ; [z ang. orig. ... přel. Martin König], Praha : Dybbuk, 2006
Končíme s kouřením : přečtěte si tuto knihu a přestaňte kouřit / Charles F. Wetherall ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Matějčková] ,Praha : Pragma, 2007
Kouření a pití alkoholu dospívajícími jako interdisciplinární problém [rukopis] / Simona Mudrová ; vedoucí práce Eva Marádová, Praha 2008
Informace o tabáku, tabákových výrobcích, vodních dýmkách; způsobech jejich užívání a možnostech omezování jejich užití [rukopis] / Ivo Kramařík ; vedoucí práce Jiřina Bártová,
Praha 2008
Prevence kouření v primární péči [rukopis] / Magdalena Kvasničková ; vedoucí práce Jiřina Bártová, Praha 2009
Tabakismus u dětí a dospívajících [rukopis] / Kateřina Harvalíková ; vedoucí práce Jiří Kučírek, Praha. 2009

Vliv sociálního prostředí na kouření tabáku u středoškoláků [rukopis] / Hana Žáčková; vedoucí diplomové práce Jiří Buriánek, Praha 2008
Žáci základních škol a jejich vztah k tabáku a kouření [rukopis] / Markéta Hofmannová ; vedoucí diplomové práce Václav Vančata, Praha 2004
Jak přestat kouřit / Eva Králíková, Jiří T. Kozák Vydání 2., přeprac. a dopl. vyd., Praha : Maxdorf, c2003
Návykové nemoci aneb Co by měli vědět... [elektronický zdroj] / Karel Nešpor
Smoke : a global history of smoking / edited by Sander L. Gilman and Zhou Xun 1st ed. London : Reaktion Books, 2004
Žáci základních škol a jejich vztah k tabáku a kouření [rukopis] / Kateřina Horáková Naklad.údaje Praha, 1999
Předběžná náplň práce
Název: Sociální význam kouření


Současné vědecké výzkumy stále přinášejí nové objevy v souvislosti s konzumací tabáku. Nikdy jindy nevěděli lidé tolik o zhoubných následcích kouření jako v dnešní době, přesto jsou kuřáci stále ve velké míře a někde se jejich počty dokonce zvyšují. Co zapříčiňuje takovou masivní oblibu tabáku? Krom návykovosti je to také sociální význam kouření. Cigareta dává pocit sounáležitosti s ostatními kuřáky, tvoří záminku k seznámení, ritualizuje chování a propůjčuje mu tak nový další rozměr. Jistou roli hraje i emancipační prvek, kdy dotyčný jedinec dává najevo svému okolí, že už je dospělým a cigaretou si nárokuje potvrzení své identity.

Kouření má značný sociální podtext; může rozdělovat svět kuřáků a nekuřáků.
Právně jsou ve většině vyspělých zemí zakotvena práva nekuřáků aspoň v minimální míře. V histroii se nepřistupovalo ke kouření vždy stejně. Ve své práci se pokusím zjistit proč lidé kouří, hlavně proč začali a jaký vliv to má na jejich sociální sítě. Vycházet budu z několika zdrojů, jednak z výzkumného šetření provedených studenty FSV UK na studentech SŠ, dále z výzkumů již proběhnutých a z rozhovorů, které hodlám pořídit za tímto účelem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK