Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prvky základní gymnastiky v mateřské škole ve vztahu ke vzdělávání učitelek.
Název práce v češtině: Prvky základní gymnastiky v mateřské škole ve vztahu ke vzdělávání učitelek.
Název v anglickém jazyce: lll
Klíčová slova: Odborné vzdělávání učitelek, praxe, mateřská škola, tělesná výchova, gymnastika
Klíčová slova anglicky: Vocational training teachers, practice, kindergarten, physical training,gym
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2011
Datum zadání: 30.04.2013
Datum a čas obhajoby: 11.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: M.D. Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: PaedDr. Otakar Mojžíš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium literatury, studium dostupných elektronických zdrajů Středních pedagogických škol a vysokých škol.
Analýza možností dětí ve vztahu ke gymnastickým dovednostem.
Zpracování dotazníku pro učitelky MŠ.
Zpracování a vyhodnocení získaných dat.
Interpretace.
Pravidekné konzultace osobní i pomocí mailu.
Seznam odborné literatury
KOŤÁTKOVÁ,S.Dítě a mateřská škola. Praha:Grada Publishing a.s., 2008
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012
MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Univerzita Karlova, 2002
KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha:Grada Publishing a.s., 2006
KUBIČKA, J. Vybrané kapitoly z teorie gymnastiky. Praha: Univerzita Karlova, 1993
Předběžná náplň práce
Vymezení cíle.
Informace o možnostech vzdělání učitelek MŠ.
Zpracování základních údajů vývoje dítěte ve vztahu k pohybu a gymnastickýcm dovednostem.
Popis metod a charakteristika výzkumného souboru - analýza učebních plánů a dotazník učitelkám.
Zpracování výsledků anylýzy plánů, zpracování dotazníku.
Interpretace výsledků a závěry.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of the study.
Informations about teachers education.
Informations about child´s development in relations to motor skills.
Metodology of the study.
Evaluation of results.
Interpretation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK