Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití metody Affolter v ergoterapii
Název práce v češtině: Využití metody Affolter v ergoterapii
Název v anglickém jazyce: Utilization of the Affolter method in occupational therapy
Klíčová slova: Vnímání, Taktilně-kinestetický systém, Ergoterapie, Aktivity všedního dne, Vedení (Guiding)
Klíčová slova anglicky: Perception, Tactile-kinesthetic system, Occupational therapy, Activities of daily living, Guiding
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2011
Datum zadání: 04.08.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 08:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
AFFOLTER, Félicie. Wahrnehmung Wirklichkeit und Sprache. 10. Villingen-Schwenningen : Neckar -Verlag, 2007. 335 s.
AFFOLTER, Félicie; BISCHOFBERGER, Walter. Nichtsprachliches Lösen von Problemen in Alltagssituationen bei normalen Kindern und Kindern mit Sprachstörungen. 10. Villingen-Schwenningen : Neckar -Verlag, 2007. 366 s.
BAUDER-MIßBACH, Heidi. Spielerisches Lernen von Bewegung und Beziehung: Rehabilitation nach hoher Querschnittlähmung. 1. Hannover : Schlütersche, 2005. 281 s.
BECKER, Heidrun; STEDING-ALBRECHT, Ute. Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie. 1. Stuttgart : Thieme, 2006. 449 s.
FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 1. Praha : Grada, 2007. 168 s.
HABERMANN, Carola; KOLSTER, Friederike. Ergotherapie im Arbeitsfeld Neurologie. 1. Stuttgart : Thieme, 2002. 579 s.
HAUS, Karl-Michael. Neurophysiologische Behandlung bei Erwachsenen : Grundlagen der Neurologie, Behandlungskonzepte, Alltagsorientierte Therapieansätze. 1. Heidelberg : Springer, 2005. 367 s.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2. Praha : Portál, 2008. 407 s.
HOFER, Adrian. Das Affolter-Modell. München : Pflaum, 2009. 249 s.
JELÍNKOVÁ, Jana; KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Koncepce oboru ergoterapie. ČAE, 2007. Dostupné také z WWW: < http://www.ergoterapie.org/files/koncepce_oboru_ergoterapie.pdf>
JELÍNKOVÁ, Jana; KRIVOŠÍKOVÁ, Mária; ŠAJTAROVÁ, Ludmila. Ergoterapie. 1. Praha : Portál, 2009. 272 s.
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. 1. Praha : Grada, 2011. 368 s.
KUBNY-LÜKE, Beate. Ergotherpie im Arbeitsfeld Psychiatrie. 1. Stuttgart : Thieme, 2003. 403 s.
LANGMEIER, Josef; KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. 2. Praha : Grada, 2006. 368 s.
LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace. Praha : Galén, 2005.
LIPPERTOVÁ- GRÜNEROVÁ, Marcela. Trauma mozku a jeho rehabilitace. 1. Praha : Galén, 2009. 148 s.
MACKOVÁ, Lucka. Postřeh.com [online]. 25.1.2006 [cit. 2011-06-05]. Kognitivně vývojové pojetí osobnosti. Dostupné z WWW: http://postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006012201.
NYDAHL, Peter. Wachkoma : Betreuung, Pflege und Förderung eines Menschen im Wachkoma. 2. München : Urban&Fischer, 2007. 248 s.
POST, Elke. Das therapeutische Führen nach dem Affolter-Konzept. Ergopraxis [online]. 2001, 2, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: <http://ergopraxis-elkepost.de/Dateien/Das-therapeutische-Fuehren-nach-Affolter.pdf>.
SCHEEPERS, Clara; STEDING-ALBRECHT, Ute; JEHN, Peter. Ergotherapie: Vom Behandeln zum Handeln. Stuttgart : Thieme, 1999. 445 s.
SÖLL, Jürgen. In kleinen Schritten zum Ziel. Die Schwester Der Pfleger. 2007.
SÖLL, Jürgen; SANDNER, Bettina. Informationen spürbar machen. Die Schwester Der Pfleger. 2009.
STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu : Postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. Boskovice : Albert, 1999. 228 s.
ŠÍPEK, Jan. Eldar [online]. c1999 [cit. 2011-06-06]. Jean Piaget, Bärbel Inhelderová: Psychologie dítěte. Dostupné z WWW: <http://eldar.cz/kangaroo/seminarky/dite.html>.
TROJAN, Stanislav, et al. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2. Praha : Grada, 2001. 228 s.
WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví : MKF. 1. Praha : Grada, 2008. 280 s.
Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 21.9.2006 [cit. 2011-08-04]. Interakce. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Interakce>.
Předběžná náplň práce
Abstrakt bakalářské práce:
Tato práce se zabývá metodou Affolter a jejím využitím v ergoterapii. Metoda Affolter patří do modelů využívaných v rehabilitaci osob s poškozením mozku. Vychází z toho, že takový pacient není schopen informace ze svého okolí řádně zpracovat, následkem čehož se nedokáže vypořádat s aktivitami každodenního života. Model Affolterové využívá tréninku každodenních aktivit pomocí guidingu a usiluje o zlepšení organizace vnímání pacienta.
Cílem práce je vytvoření uceleného českého textu o této metodě, čímž se zabývá teoretická část, praktická část je pak věnována výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jak se konkrétně metoda uplatňuje v ergoterapii a zda jsou v jejím využití rozdíly u pacientů s těžším a lehčím postižením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract:

This thesis focuses on Affolter method and its application in occupational therapy. The Affolter method is classed among methods utilized in rehabilitation of people affected by brain damage. The method assumes that brain injured people are limited in processing information from the surrounding leading to difficulties with activities of daily living. By training of these activities by means of guiding the method endeavors an improvement of patient’s information perception.
In the theoretical part the thesis aims to set up a coherent text about Affolter method in Czech, the practical part is dedicated to research of the application of the method in occupational therapy and the differences in application of the method in therapy of more and less affected patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK