Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vývoj orientalismu a jeho podoba v současném světě
Název práce v češtině: Vývoj orientalismu a jeho podoba v současném světě
Název v anglickém jazyce: The Development of Orientalism and its Form in the Contemporary World
Klíčová slova: orientalismus, okcidentalismus, Orient, Západ, Okcident, Východ, kolonialismus, postkolonialismus, postkoloniální kritika, civilizace
Klíčová slova anglicky: orientalism, occidentalism, Orient, West, Occident, East, colonialism, postcolonialism, postcolonial criticism, civilization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2011
Datum zadání: 04.03.2011
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: PhDr. Vít Horák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat problematickým vztahem mezi Západem a Východem se zaměřením na fenomén orientalismu. Na základě studia odborné literatury a článků, které se danou problematikou zabývají, bude předložen historický vývoj orientalismu a jeho současná podoba, pokud jako taková existuje. Západní svět si své vědění o Orientu konstruuje již od dob kolonialismu, kdy veškeří orientálci byli bráni jako přesný opak racionálního, ušlechtilého a liberálního západního člověka.
Práce se také dotkne problematiky okcidentalismu, který je často brán jako opak orientalismu, přestože oba diskursy vznikly v Evropě.
Cílem práce je především představit vývoj orientalistického myšlení a zjistit, zda se toto myšlení odráží i v dnešním vztahu Západu k východnímu světu, jakým způsobem ho ovlivňuje a jaké to má následky. Budou představeny a porovnány různé přístupy k problematice, případně i jejich kritika.
Seznam odborné literatury
ABDEL-MALEK, Anouar. Orientalism in Crisis. In MACFIE, Alexander Lyon. Orientalism : A Reader. New York : New York University Press, 2000. s. 47-56. ISBN 0-8147-5665-4.
ARNASON, Johann P. Civilizační analýza : Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha : Filosofia, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7007-307-0.
BARŠA, Pavel. Západ a islamismus : střet civilizací, nebo dialog kultur. Brno : Centrum pro studium demokracie, 2001. 188 s. ISBN 80-85959-96-8.
BARUMA, Ian; MARGALIT, Avishai. Okcidentalismus : Západ očima nepřátel. Praha : Lidové noviny, 2005. 180 s. ISBN 80-7106-762-8.
BHAMBRA, Gurminder K. Sociology and Postcolonialism : Another `Missing' Revolution?. Sociology [online]. 2007, Vol. 41, No. 5, [cit. 2011-04-05]. s. 871-884. Dostupný z WWW: <http://soc.sagepub.com/content/41/5/871>.
BUDIL, Ivo T. Střet kultur a vzpoura proti modernitě . In BUDIL, Ivo T., et al. Střet civilizací? : dominance Západu, nebo dialog světových kultur. Praha : Evropský literární klub, 2002. s. 115-132. ISBN 80-86316-31-9.
BUDIL, Ivo T. Jitro Árijců : Život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie. Praha : TRITON, 2009. 417 s. ISBN 978-80-7387-274-8.
BUDIL, Ivo T. Za obzor Západu : Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Praha : Triton, 2001. 793 s. ISBN 80-7254-163-3.
BUDIL, Ivo T. Zakladatelé Západu a poslední člověk : esej o zrodu a zániku západní civilizace. Ústí nad Labem : Dryada, 2007. 183 s. ISBN 978-80-87025-08-6.
CARRIER, James G. Occidentalism : The World Turned Upside-down. American Ethnologist [online]. 1992, Vol. 19, No. 2, [cit. 2010-11-07]. s. 195-212. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/645033>.
CARRIER, James G., et al. Occidentalism : Images of the West. Oxford : Oxford University Press, 2003. 268 s. ISBN 0-19-827979-5.
DIRLIK, Arif. The Postcolonial Aura : Third World Criticism in the Age of Global Capitalism. Critical Inquiry[online]. 1994, Vol. 20, No. 2, [cit. 2010-11-07]. s. 328-356. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/1343914>.
FADLALLAH, Shaykh Muhammad Husayn. 11 September, Terrorism, Islam, and the Intifada : an interview with Shaykh Muhammad Husayn Fadlallah. Journal of Palestine Studies [online]. 2002, Vol. 31, No. 2, [cit. 2011-04-02]. s. 78-84. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2002.31.2.78> .
FERRO, Marc. Dějiny kolonizací : od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Praha : Lidové noviny, 2007. 503 s. ISBN 978-80-7106-021-5.
FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha : Herrmann & synové, 2002. 318 s. ISBN neuvedeno.
FOUCAULT, Michel. Diskurs, autor, genealogie. Praha : Svoboda, 1994. 115 s. ISBN 80-205-0406-0.
GELLNER, Ernest. Podmínky svobody : občanská společnost a její rivalové. Brno : Centrum pro studium demokracie, 1997. 187 s. ISBN 80-85959-27-5.
HÁLA, Martin. Střet generací : Orientalismus, okcidentalismus a kulturní klišé. In BARUMA, Ian; MARGALIT, Avishai. Okcidentalismus : Západ očima nepřátel. Praha : Lidové noviny, 2005. s. 5-16. ISBN 80-7106-762-8.
HORÁKOVÁ-NOVOTNÁ, Hana. Kolonialismus a postkolonialismus. In TOMEŠ, Jiří, et al. Konflikt světů a svět konfliktů : Střety idejí a zájmů v současném světě. Praha : P3K, 2007. s. 46-76. ISBN 978-80-903587-6-8.
HUNTINGTON, Samuel P. . Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu. Praha : Rybka Publishers, 2001. 441 s. ISBN 80-86182-49-5.
KOLEKTIV AUTORŮ. Encyklopedie moderní historie. Praha : Nakladatelství Libri, 2005. 653 s. ISBN 80-85983-95-8.
KOLEKTIV AUTORŮ. Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996. 748 s. ISBN 80-7184-164-1.
KOLEKTIV AUTORŮ. Všeobecná encyklopedie Universum. Praha : Euromedia Group, 2003. 1303 s. ISBN 80-242-1069-X.
KREJČÍ, Oskar. Hrozivé proroctví . In BUDIL, Ivo T., et al. Střet civilizací? : dominance Západu, nebo dialog světových kultur. Praha : Evropský literární klub, 2002. s. 49-74. ISBN 80-86316-31-9.
KROPÁČEK, Luboš. Blízký východ na přelomu tisíciletí : dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. Praha : Vyšehrad, 1999. 284 s. ISBN 80-7021-298-5.
KUMAR, Deepa. Framing Islam : The Resurgence of Orientalism During the Bush II Era. Journal of Communication Inquiry [online]. 2010, Vol. 34, No. 245, [cit. 2011-02-19]. s. 254-277. Dostupný z WWW: <http://jci.sagepub.com/content/34/3/254>.
LEWIS, Bernard. The Question of Orientalism. In MACFIE, Alexander Lyon. Orientalism : A Reader. New York : New York University Press, 2000. s. 249-270. ISBN 0-8147-5665-4
MACFIE, Alexander Lyon, et al. Orientalism : A Reader. New York : New York University Press, 2000. 382 s. ISBN 0-8147-5665-4.
MENDEL, Miloš. „Střet civilizací“ ve světle vědeckého výzkumu . In BUDIL, Ivo T., et al. Střet civilizací? : dominance Západu, nebo dialog světových kultur. Praha : Evropský literární klub, 2002. s. 19-48. ISBN 80-86316-31-9.
MOORE, David Chioni. Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique.PMLA [online]. 2001, Vol. 116, No. 1, [cit. 2011-04-02]. s. 111-128. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/463645>.
NAVRÁTILOVÁ, Hana. Egypt v 15. a 16. století a jeho obraz v dobových cestopisech. In Mezi houfy lotrův se pustiti... : České cestopisy o Egyptě 15.-17. století. Lucie Storchová. Praha : SET OUT, 2005. s. 379-406. ISBN 80-86277-44-5.
NING, Wang. Orientalism versus Occidentalism?. New Literary History : Cultural Studies: China and the West [online]. 1997, Vol. 28, No. 1, [cit. 2010-11-02]. s. 57-67. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/20057401>.
SADOWSKI, Yahya. The New Orientalism and the Democracy Debate. Middle East Report [online]. 1993, No. 183, [cit. 2010-11-02]. s. 14-21+40. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/3012572>.
SAID, Edward W. Orientalismus : Západní koncepce Orientu. Praha : Paseka, 2008. 459 s. ISBN 978-80-7185-921-5.
SAID, Edward W.; PAUL, James. Orientalism Revisited : An Interview with Edward W. Said. MERIP Middle East Report : Human Rights and the Palestine Conflict [online]. 1998, No. 150, [cit. 2010-11-02]. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/3011969>.
SAX, William S. The Hall of Mirrors : Orientalism, Anthropology, and the Other. American Anthropologist[online]. 1998, Vol. 100, No. 2, [cit. 2010-11-02]. s. 292-301. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/683111>.
SEIDMAN, Steven. Empire and Knowledge : More Troubles, New Opportunities for Sociology. Contemporary Sociology [online]. 1996, Vol. 25, No. 3, [cit. 2011-04-28]. s. 313-316. Dostupný z WWW: <http://www.asanet.org/images/members/docs/pdf/special/cs/CS_25_3_Article_7_Said.pdf>.
STORCHOVÁ, Lucie. „Mezi houfy lotrův se pustiti“ Cizí, orientální a „mahumetánský“ Egypt v českých cestopisech 15.-17. století. In Mezi houfy lotrův se pustiti... : České cestopisy o Egyptě 15.-17. století. Lucie Storchová. Praha : SET OUT, 2005. s. 407-445. ISBN 80-86277-44-5.
STURLUSON, Snorri. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha : Argo, 2003. 222 s. ISBN 80-7203-458-8.
TURNER, Bryan S. From Orientalism to Global Sociology. Sociology [online]. 1989, Vol. 23, No. 4, [cit. 2011-02-19]. s. 629-638. Dostupný z WWW: <http://soc.sagepub.com/content/23/4/629>.
WALLERSTEIN, Immanuel . Evropský univerzalismus : Rétorika moci. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 93 s. ISBN 978-80-86429-81-6.
WALLERSTEIN, Immanuel . Úpadek americké moci : USA v chaotickém světě. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 286 s. ISBN 80-86529-44-X.
WALLERSTEIN, Immanuel, et al. Kam směřují sociální vědy : Zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. 111 s. ISBN 80-85850-65-6.
WITTROCK, Bjorn. Early modernities : varieties and transitions. Daedalus [online]. 1998, Vol. 127, No. 3, [cit. 2011-04-28]. s. 19-40. Dostupný z WWW: <http://www.thefreelibrary.com/Early+modernities%3A+varieties+and+transitions.-a021109075>.
YOUNG, Robert J. C. . Postcolonialism : An Historical Introduction. Oxford : Blackwell Publishers, 2001. 498 s. ISBN 0-631-20071-1.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o problematice orientalismu, který je pojímán především dle definice Edwarda Saida jako mocenský diskurs, v jehož rámci je vytvářeno vědění o Orientu. I dnes jsou lidé ze Západu často odkázání pouze na zprostředkované informace o východním světě, které mohou být značně zkreslující. V práci jsou nejprve vymezeny různé významy pojmu orientalismus a kategorie Západu a Východu. Je představen vývoj orientalismu v jeho premoderní a moderní neboli akademické podobě, včetně kritiky Saidova konceptu. Kritika orientalismu je v současné době zařazována pod hlavičku postkoloniální kritiky, proto je obsažena také kapitola o postkoloniální kritice a vztahu sociologie k této problematice. V závěru práce pojednává o okcidentalismu, který je často nahlížen jako opak orientalismu, což ovšem není úplně přesné. Analyzována je také dnešní podoba orientalismu, který je spojován hlavně s postojem západního světa (především USA) k islámským zemí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with problems of orientalism, which is conceived primarily in Edward Said’s definition as a power discourse in which knowledge about the Orient is created. Even today, Westerners have to rely solely on mediated information about Orient, which can be quite misleading. The thesis first defines different meanings of orientalism and the categories of West and East. It presented the development of orientalism in its pre-modern and modern or academic form, including criticism of Said’s concept. Critique of orientalism is currently included in postcolonial criticism, therefore there is a chapter on postcolonial criticism as well, which includes part about relationship of sociology to this issue. In conclusion is discussed occidentalism, which is often seen as the opposite of orientalism, but it isn’t entirely accurate. Also is analyzed the contemporary form of orientalism, which is associated mainly with attitude of the Western world (mainly U.S.) to the Islamic countries.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK