Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Unie pro Středomoří. Od Sarkozyho ambice k evropské realitě
Název práce v češtině: Unie pro Středomoří. Od Sarkozyho ambice k evropské realitě
Název v anglickém jazyce: Union for the Mediterranean. From Sarkozy's Ambition to a European Reality
Klíčová slova: Unie pro Středomoří, Sarkozy
Klíčová slova anglicky: Union for the Mediterranean, Sarkozy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2011
Datum zadání: 03.03.2011
Datum a čas obhajoby: 28.01.2013 09:00
Místo konání obhajoby: Rytířská 31
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2013
Oponenti: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V práci Unie pro Středomoří. Od Sarkozyho ambice k evropské realitě sleduji zajímavý případ jedné zahraniční politiky. Kandidát na prezidenta Nicolas Sarkozy v rámci předvolební kampaně navrhl založit Středomořskou unii s ambiciózními cíli; když se stal prezidentem, jal se iniciativu realizovat. Argumentuji, že jeho motivace nebyla primárně řešit regionální potíže a více integrovat Středomoří, nýbrž získat si tím mediální pozornost. Odpovídá to teorii mediatizace, která říká, že politici vedou trvalou kampaň, a aby získali publicitu, snaží se médiím co nejvíc přizpůsobovat. Namísto politické logiky tak sledují mediální logiku. Nicolas Sarkozy to tak činil v domácí politice běžně, já nicméně ukazuji, že trvalou kampaň lze vést i se zahraniční politikou – respektive že na domácí publikum se politici snaží působit trvalou kampaní, na zahraniční veřejnou diplomacií, prakticky jde o totéž.
Může se stát, že politici příliš dbají na média a příliš málo na vlastní politiku; i to je do jisté míry patrné na projektu Středomořské unie. I kvůli tomu nevznikla v původních konturách, plán totiž obcházel severní členské státy EU i Evropskou komisi a vyvolal tím jejich silný odpor. Kompromisem pak bylo začlenit iniciativu do stávajících unijních politik.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this diploma thesis Union for the Mediterranean. From Sarkozy‘s ambition to European reality I follow an interesting case of one foreign policy. A presidential candidate Nicolas Sarkozy suggested within his pre-election campaign to set up Mediterranean with ambitious goals; when he became president he began to realize this initiative. I argue, that his motivation was not to primarily solve the regional issues or/and integrate the Mediterranean a little bit more, but through this activity to attract media attention. It corresponds to the theory of mediatization which states that politicians hold a permanent campaign; and to attract publicity they adapt to media as much as they can. Instead of following the political logic they follow media logic. Nicolas Sarkozy has usually done so in terms of national/domestic politics, however what I show is the fact that a foreign policy can also be lead by the permanent campaign – or to be more precise that politicians are trying to appeal on the national audience
through the permanent campaign, and on public abroad through public diplomacy, it is practically the same thing.
It can happen that politicians care more about the media and less about their own policies; this can be certain aspect observed on the case of the Mediterranean Union‘s project. It was one of the reasons why it did not emerge in original contours, the plan came round northern EU member state as well as EU Commission and by this fact caused their strong aversion. The compromise was then to incorporate this initiative to current EU policies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK