Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektronická demokracie a její možnosti v ČR
Název práce v češtině: Elektronická demokracie a její možnosti v ČR
Název v anglickém jazyce: Electronic democracy and its potential in the Czech Republic
Klíčová slova: elektronická demokracie, e-demokracie, digitální demokracie, teledemokracie, kyberdemokracie, elektronická participace, participace, e-participace, e-rulemaking, hlasování, ankety, petice, diskuse přímá demokracie, zastupitelská demokracie, informace, kon
Klíčová slova anglicky: electronic democracy, e-democracy, digital democracy, teledemocracy, cyberdemocracy, electronic participation, participation, e-participation, e-rulemaking, voting, polls, petition, discussion, direct democracy, representative democracy, information, cons
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2011
Datum zadání: 03.03.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: prof. Miroslav Novák, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor zpracuje přehled teorie elektronické demokracie a v návaznosti na teorii provede analýzu stavu elektronické demokracie v ČR s příhlédnutím na reálné příklady z praxe.
Seznam odborné literatury
ACKERMAN, Bruce; FISHKIN, James S. Deliberation Day. In FISHKIN, James S.; LASLETT, Peter. Debating Deliberative Democracy. Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2003. ISBN 1-40510-043-5.

ÅSTRÖM, Joachim. Should democracy online be quick, strong or thin? Communications of the ACM. Jan 2001, vol. 44, issue 1, s. 49-51. ISSN 0001-0782.

BEDNÁŘ, Vojtěch. Elektronické ozvěny vaječné války. [online] 2009-06-02. [cit. 2011-03-24]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/elektronicke-ozveny-vajecne-valky/>.

BLAHA, Karel. Re: Elektronické konzultace [elektronická pošta]. Message to: Radek Bejdák. 15 May 2011 [cit. 2011-05-15]. Osobní komunikace.

COLEMAN, Stephen; GØTZE, John. Bowling Together: online public engagement in policy deliberation. London : Hansard Society, 2001. ISBN 0-900432-36-5.

Česko. Zákon č. 500/2004 ze dne 24. června 2004 správní řád. In Sbírka zákonů Česká republika. 2004, částka 174, s. 9782-9827. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4478>

Česko. 2000a. Zákon č. 131/2000 ze dne 13. dubna 2000 o krajích. In Sbírka zákonů Česká republika. 2000, částka 39, s. 1802-1834. Dostupný také z WWW. <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3427>.

Česko. 2000b. Zákon č. 129/2000 ze dne 12. dubna 2000 o krajích. In Sbírka zákonů Česká republika. 2000, částka 38, s. 1765-1782. Dostupný také z WWW. <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3426>.

Česko. 2000c. Zákon č. 128/2000 ze dne 12. dubna 2000 o obcích. In Sbírka zákonů Česká republika. 2000, částka 38, s. 1737-1764. Dostupný také z WWW. < http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3426>.

Česko. 2000d. Zákon č. 101/2000 ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. In Sbírka zákonů Česká republika. 2000, částka 32, s. 1521-1532. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type= c&id=3420>.

Česko. Zákon č. 106/1999 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3256>.

Česko. 1993a. Zákon č. 1/1993 - Ústavní zákon České národní rady ze dne 16. prosince 1992. In Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 1, s. 3-16. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb01-93.pdf>.

Česko. 1993b. Zákon č. 2/1993 – Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. Prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. In Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 1, s. 17-23. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv 2008/sbirka/1993/sb01-93.pdf>.

Česko. Ministerstvo spravedlnosti. Nova: Připomínky veřejnosti k novému trestnímu zákoníku. [Online] 2007. [cit. 2010-03-15] Dostupné z WWW: <http://portal.justice. cz/ Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=378&d=164644>.

Česko. Ministerstvo vnitra. CZECH POINT. [Online] 2010. [cit. 2020-05-12]. Dostupné z WWW: <http://www.czechpoint.cz/web/index.php>.

Česko. Ministerstvo vnitra. K novele zákona o svobodném přístupu k informacím. [Online] 2006. [cit. 2011-09-13] Dostupné z WWW: <https://portal.gov.cz/wps/portal/_th/601/ _lp.694/0/_l/cs_CZ/_lpid.694/696/_s.155/7226/_ps.6123/M/_ps.2178/M/_s.155/10202?docid=102441>.

Česko. Ministerstvo vnitra. Zpráva o vyhodnocení pilotních projektů pro ověření funkčnosti metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. [Online] 2008-12. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-vyhodnoceni-pilotnich-projektu-pro-overeni-funkcnosti-metodiky-pro-zapojovani-verejnosti.aspx>.

Česko. Vláda ČR. Projekty ODoK spolufinancované z finančních prostředků EU. [online] 2010 [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: <http://odok.vlada.cz/>.

Česko. Vláda ČR. 2007a Usnesení Vlády ČR ze dne 18. 7. 2007 č. 816 k návrhu změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády. [online] 2007. [cit. 2011-03-28]. Dostupné z WWW: <http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/ cs?Open& 2007&07-18>.

Česko. Vláda ČR. 2007b. Usnesení Vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 877 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace [online]. [cit. 2011-03-28]. Dostupné z WWW: <http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/0EF79 CBE9BB570C3C12573300021FD21?OpenDocument>.

Česko. Vláda ČR. 2007c. Usnesení Vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 879 k návrhu postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. [online]. [cit. 2011-03-28]. Dostupné z WWW: <http://kormoran.vlada.cz/usneseni/ usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/0EF79CBE9BB570C3C12573300021FD21?OpenDocument>.

Česko. Vláda ČR. Obecné a mezinárodní aspekty informační politiky - usnesení vlády č. 525 ze dne 31.května 1999. [Online] 1999. [cit. 2010-01-12]. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti---priloha-i--2090/>.

ČERNÝ, Pavel. Federální správní řád USA - díl II. | O úřední normotvorbě a úřednickém rozhodování. [Online] 2003-01-01. [cit. 2010-03-21]. Dostupné z WWW:<http://i- eps.cz/via/index.php?cat=2003-1&art=2003.1.01>.

CLIFT, Steven. Articles | Steven Clift. [Online] 2010. [cit. 2010-12-16]. Dostupné z WWW: <http://stevenclift.com/?page_id=172>.

ČSÚ. 2011a. Uživatelé Facebooku v České republice | ČSÚ. [Online] 2011-02-22 [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_uzivatele_facebooku_v_ceske_republice>.

ČSÚ. 2011b Obyvatelstvo | ČSÚ Vysočina. [Online] 2011-03-18 [cit. 2011-04-12]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xj>.

ČSÚ. Internetová infrastruktura | ČSÚ. [Online] 2010-02-24. [cit. 2010-04-16]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/internetova_infrastruktura>.

ČSÚ. Počítačové znalosti jednotlivců. [Online] 2008. [cit. 2010-04-17]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pocitacove_znalosti_jednotlivcu_isss_2008/$File/pc_znalosti_l.pdf>.

DAHL, Robert. O demokracii : průvodce pro občany. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-422-2.

Danish Technological Institute. i2010 eGovernment Action Plan Progress Study (final report). [Online] 2009-11 [cit. 2010-05-03]. Dostupné z WWW: <http://www.dti.dk/_root/media/37436_i2010%20eGovernment%20Action%20Plan%20-%20Progress%20Study.pdf>.

European Commision. Commercial exploitation of Europe’s public sector information - Executive summary. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. ISBN 92-828-9934-9.

European parliament; Council. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98 ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném využití informací veřejného sektoru. In Úřední věstník Evropské unie. 2003-12-31, sv 13, s. 701-707. Dostupné také z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:32:32003L0098: CS:PDF>

Eurostat. Level of Internet access - households. [Online] 2010. [cit. 2010-03-03]. Dostupné z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin =1&language=en&pcode=tsiir040>.

Facebook. Statistika | Facebook. [Online] 2011. [cit 2011-03-23]. Dostupné z WWW <http://www.facebook.com/press/info.php?statistics>.

GORE, Al. Remarks prepared for delivery by U.S. Vice President Al Gore. [Online] 1994-03-21. [cit. 2010-02-27]. Dostupné z WWW: <http://www.itu.int/itudoc/itu-d/wtdc/ wtdc1994/speech/gore.txt>.

GRÖNLUND, Åke. e-Democracy: in Search of Tools and Methods for Effective Participation. Journal of Multi-Criteria decision analysis. 2003, sv. 12, s. 93-100. ISSN 1057-9214.

HAGEN, Martin. A typology of Electronic Democracy. [Online] 1997-03. [cit. 2010 01 24]. Dostupné z WWW: <http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz /hag_en.htm>.

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti : zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha : Filosofia, 2000. ISBN 80-7007-134-6.

HELD, David. Models of Democracy. 3rd ed. Cambridge : Polity Press, 2006. ISBN 978-0745617497.

HILBERT, Martin. Digital Processes and Democratic Theory: Dynamics, risk and opportunities when democratic institutions meet digital information and communication technologies. [Online] 2007. [cit. 2010-01-12] Dostupné z WWW: <http://www.martinhilbert.net/DigitalDemocracy-eBook.pdf>.

House of Commons. Connecting Parliament with the Public. [Online] 2004-06-16. [Cit 2010-02-22]. Dostupné z WWW: <http://www.publications.parliament.uk/pa/ cm200304/cmselect/cmmodern/368/368.pdf>.

KLEIN, Hans K. Tocqueville in Cyberspace: Using the Internet for Citizen Associations. The Information Society. 1999, sv. 15, s. 213-220. ISSN 0197-2243.

KohoVolit.eu. Interaktivní analýza hlasování 2006-2010, Praha | KohoVolit.eu. [Online] 2010. [cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW: <http://cs.kohovolit.eu/cz/praha/ analysis/mds>.

LONDON, Scott. Teledemocracy vs. Deliberative Democracy: A Comparative Look at Two Models of Public Talk. Journal of Interpersonal Computing and Technology. April 1995, sv. 3, s. 33-55. ISSN 1064-4326.

MACINTOSH, Ann. Characterizing E-Participation in Policy-Making. [Online] 2004. [cit. 2010-02-01]. Dostupné z WWW: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi=10.1.1.98.6150&rep=rep1&type=pdf>.

MACINTOSH, Ann, SMITH, Ella. E-Voting: Powerful Symbol of E-Democracy. In TRAUNMÜLLER, Roland (ed). Electronic Government . Berlin : Springer-Verlag, 2003. ISBN 3-540-22916-7.

MATES, Pavel; SMEJKAL, Vladimír. E-government v českém právu. Praha : Linde Praha. a.s., 2006. ISBN 80-7201-614-8.

MATYS, Dušan. Re: Přenosy zastupitelstva. [elektronická pošta]. Message to: Radek Bejdák. 2011-02-01. [cit. 2001-02-02]. Osobní komunikace.

MILL, John S. Úvahy o vládě ústavní. Praha : Svoboda, 1992. ISBN: 80-205-0267-X.
Naši politici o.s. Výzva ke spolupráci - Naši Politici. [online] 2011. [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.nasipolitici.cz/cs/vyzva-ke-spolupraci>.

OECD. 2003. Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engaement. Paris : OECD, 2003. ISBN 92-64-01948-0.
Otevřená společnost o.p.s. OTEVRETE.CZ - Otevřete.cz - web pro otevřenost veřejné správy. [online] 2011. [cit. 2011-03-21]. Dostupné z WWW: <http://www.otevrete.cz>.

PEKÁREK, Aleš. E-participace a její současný stav v české praxi. Ikaros. [Online] 2008, roč. 12, č. 4 [cit. 2010-04-30]. Dostupné z WWW: <http://ikaros.cz/node/4651>. ISSN 1212-5075.

PEKÁREK, Aleš. Výzkum informací veřejného sektoru České republiky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3. [cit. 2010-09-10]. ISSN 1212-5075.

POLČÁK, Radim. Informace veřejného sektoru a jejich další komerční využití - Ministerstvo vnitra České republiky. [Online] 2008-07. [cit. 2010-09-10]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/informace-verejneho-sektoru-a-jejich-dalsi-komercni-vyuziti.aspx>.

Praha (Česko). Program, zápisy a záznamy zastupitelstva 2010-2014. [online] 2011-05-04. [cit. 2011-05-06]. Dostupné z WWW: <http://magistrat.praha-mesto.cz/Volene-organy /Program-zapisy-a-zaznamy-zastupitelstva>.

Praha 6 (Česko). Praha6.cz · Zápisy ze zasedání a přehledy hlasování. [online] 2011. [cit. 2011-05-06]. Dostupné z WWW: <http://www.praha6.cz/zast_zapisy.html>.

PRATCHETT, Lawrence. Understanding E-Democracy development in Europe (scoping paper). [Online] 2006-08-09. [cit. 2010-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.coe. int/t/dgap/democracy/Source/EDemocracy/CAHDE_Basics/ScopingPaper_en.doc>.

RHEINGOLD, Howard. The Virtual Community. [Online] 1993. [cit. 2010-01-25]. Dostupné z WWW: <http://www.rheingold.com/vc/book/9.html>.

SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína. Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání. [Online] 2006-11-28. [Cit. 2010-04-17]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz /clanky/ pocitacova-gramotnost-zpusoby-ziskavani/>.

Sagit. DAŇOVÁ ASIGNACE - Daňový poradce - Sagit. [Online] 2004-05-01. [cit. 2011-04-18]. Dostupné z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74& typ=r&levelid=DA_055.HTM.>

SARTORI, Giovanni. Teória demokracie. Bratislava : Archa, 1993. ISBN 80-7115-049 5.

STEINEROVÁ, Zuzana. Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení nový trestní kodex, na jehož přípravách se podíleli občané! [Online] 2008-11-12. [cit. 2010-03-15]. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=45104>.

SUNSTEIN, Cass R. The Law of Group Polarization. [Online] 1999. [cit. 2010-02-03]. Dostupné z WWW: <http://www.law.uchicago.edu/files/files/91.CRS_.Polarization. pdf>.

ŠKOP, Michal. O projektu Kohovolit.eu. [osobní rozhovor]. eDemocracy day cs. Praha, 2011-03-12. Osobní komunikace.

TALAVAŠEK, Kamil. Re: eCitizen II. [elektronická pošta]. Message to: Radek Bejdák. 2011-04-14. [cit 2011-04-16]. Osobní komunikace.

TAMBOURIS, Efthimios; GORILAS, Stelios. Evaluation of an e-Democracy Platform for European Cities. In TRAUNMÜLLER, Roland (ed). Electronic Government . Berlin : Springer-Verlag, 2003. ISBN 3-540-22916-7.

TOLBERT, Caroline; McNEAL, Ramona. Does the Internet Increase Voter Participation in Elections? [Online] 2001. [cit. 2010-11-13]. Dostupné z WWW: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.22.2930&rep=rep1&type=pdf>.

UN. Department of Economic and Social Affairs. United Nations E-Government Survey 2010 : Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis. New York : United Nations, 2010. ISBN: 978-92-1-123183-0.

URBAN, Dan. Knihovna připravované legislativy ODoK. [elektronická pošta]. Message to: Radek Bejdák. 20 Apr 2011 [cit. 2011-04-22]. Osobní komunikace.

U.S. Census Bureau. Reported Internet Usage for Households, by Selected Householder Characteristics: 2009. [Online] 2009. [cit. 2010-03-03]. Dostupné z WWW: <http://www.census.gov/population/socdemo/computer/2009/tab01.xls>.

van DIJK, Jan A.G.M. Models of Democracy and Concepts of Communication. In Van DIJK, Jan; HACKER, Kenneth L. Digital Democracy: Issues of Theory and Practice. London : SAGE Publications Ltd., 2000. ISBN 978-0761962175. Dostupné také na WWW: <http://www.itu.dk/people/carp/medier/vandijk.pdf>.

van DIJK, Jan A.G.M.; HACKER, Kenneth. (ed.): Democracy in a Network Society, Cresskill : NJ: Hampton Press. 2011. (To be published)

Věci veřejné. STANOVY - Věci veřejné. [Online] 2009-06-27. [cit. 2011-05-01]. Dostupné z WWW: <http://www.veciverejne.cz/stanovy.html>.

Věci veřejné. Výsledky referend - Věci veřejné. [Online] 2011-04-21. [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: <http://www.veciverejne.cz/vysledky-referend.html>.

VELIKANOV, Cyril. Responsibility of participants in e-deliberation. In LEITNER, Christine; HAASE, Marleen et al. (ed). Eastern

European e|Gov Days 2010 : Unleashing the potential of e-Government: Beyond Simple Patterns of Electronic Service Delivery. Wien : Austrian Computer Society, 2010. ISBN 978-3-85403-270-0.

Vyměnte politiky o.s. Tisková zpráva 31. 5. 2010. [Online] 2010-05-31. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.nasipolitici.cz/cs/vyzva-ke-spolupraci>.

Vysočina. (Česko). Projekt eCITIZEN II (Interreg IVC) | eCitizen II | Kraj Vysočina. [Online] 2010-07-16. [cit. 2010-04-05] Dostupné z WWW: <http://www.kr-vysocina.cz/projekt-ecitizen-ii-interreg-ivc/d-4028133/p1=38699>.

YANG, Hui; CALLAN, Jamie; SHULMAN, Stuart. Next Steps in Near-Duplicate Detection for eRulemaking. [Online] 2006. [Cit. 2010-03-23] Dostupné z WWW: <http://erulemaking.ucsur.pitt.edu/doc/papers/dgo_2006_ver23.pdf>.
Předběžná náplň práce
1) Vymezení problematiky elektronické demokracie, působnost, platnost, aplikovatelnost.

2) Analýza použití nástrojů elektronické demokracie, resp. el. participace v ČR.

3) Budoucí trendy, výhledy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) Introduction into the issue of electronic democracy
2) Analysis of the tools of the electronic democracy and electronic participation in the CZ
3) Future trends
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK