Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice
Název práce v češtině: Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice
Název v anglickém jazyce: Access to healthcare for third countries migrants in the Czech Republic
Klíčová slova: Migranti, dostupnost zdravotní péče, zdravotní pojištění, historický institucionalismus, bariéry přístupu ke zdravotní péči
Klíčová slova anglicky: migrants, health care availability, health insurance, historical institutionalism, barriers to health care access
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Háva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2011
Datum zadání: 03.03.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2016
Oponenti: prof. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, M.Sc., Dr.
  Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D.
 
 
Seznam odborné literatury
Bhopal, R. S. Ethnicity, race, and health in multicultural societies: foundations for better epidemiology, public health, and health care. Oxford University Press, 2007
Bischoff, A., Hudelson, P. Access to healthcare interpreter services: where are we and where do we need to go? International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(7), 2010, pp. 2838–44
Biswas D, Kristiansen M, Krasnik A et al. Access to healthcare and alternative health-seeking strategies among undocumented migrants in Denmark. BMC Public Health 2011;11:560
Dahlgren, G., Whitehead, M. Policies and strategies to promote social equality in health. Stockholm: Institute of Future Studies, 1991
Dobiášová, K., Hnilicová, H. Migranti a zdravotní politika v ČR. Zdravotnictví v České republice. 2010, roč. 8, č. 4, s. 122-127. ISSN 1213-6050
Dobiášová, K., Hnilicová, H.: Migranti a zdravotní péče z pohledu praxe v ČR, Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 10, str. 590 – 596
Dobiášová, K., Křečková Tůmová, N., Angelovská, O. Zdravotní péče o děti cizinců: realita a zkušenost. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2006. ISBN: 80-86625-53-2
Flick, U. An introduction to qualitative research. London: SAGE Publications, 2009
Hnilicová, H., Dobiášová, K., Čižinský, P. a kol. Analýza komerčního zdravotního pojištění cizinců, Praha: Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty, 2012, dostupné na: http://www.konsorcium-nno.cz/dokumenty/analyza_komercniho_zdravotniho_pojisteni_pro_vybor171012_201210180815049.pdf
Ingleby, D. a kol. How health systems can address health inequities linked to migration and ethnicity. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2010
Lorant, V., Bhopal, R. S. Ethnicity, socio-economic status and health research: insights from and implications of Charles Tilly's theory of Durable Inequality. Journal of epidemiology and community health, 65 (8), 2011, pp.671
Mackenbach, J.P. Reducing inequalities in health : a European perspective, USA: Taylor & Francis Group, 2004.
Mladovsky, P. A framework for analysing migrant health policies in Europe. Health Policy, 2009, roč. 93, č. 1, s. 55-63
Nørredam , M. and Krasnik, A. Migrants’ access to health services. In Migration and health in the European Union, New York: Open University Press, 2011, s. 67 – 81
Norredam, M., et al. Remigration of migrants with severe disease: myth or reality?—a register-based cohort study. The European Journal of Public Health, 2014, pp 1-6.
OSN. Výbor pro práva dítěte. Přezkoumání zpráv předložených Státy v souladu s čl. 44 Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/CO/3-4), Padesáté sedmé zasedání 30. květen-17. červen 2011
Patton, M.Q. Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rd edition, Thousand Oaks, CA: Sage, 2002
Priebe, S., Sandhu, S.A., Dias, S., Gaddini, A., Greacen, T., Ioannidis, E., Kluge, U., Krasnik, A., Lamkaddem, M., Lorant, V., PuigpinósiRiera, R, Sarvary, A., Soares, J., Stankunas, M., Straßmayr, Ch., Wahlbeck, K., Welbel, M., Bogic, M. Good practice in health care for migrants: views and experiences of care professionals in 16 European countries. BMC Public Health 2011, 11:187 http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/187
Rechel, B. et al. Migration and health in an increasingly diverse Europe.The Lancet, 2013, 381.9873: 1235-1245.
Ritchie, J, Lewis, J. Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers. London: SAGE Publications, 2003
Rogers, A., Flowers, J. and Pencheon, D. Improving access needs a whole systems approach. And will be important in averting crises in the millennium winter. BMJ, 1999, 319, 866–7
Švaříček, R. Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál., 2007, 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0
Těšinová, J., Žďárek, R., Policar, R. Medicínské právo, Praha:C.H.Beck, 2011, 414 s.
Torpy, J. M. Health Care Insurance: The Basics. JAMA: Journal of the American Medical Association [online]. 2007, 297(10): 1154-1154 [cit. 2015-05-14]. ISSN 00987484.
Varvařovský, P. Připomínky veřejného ochránce práv k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a zákona o ochraně státních hranic České republiky, Brno 2013, nepublikováno
Villalonga-Olives, E., Kawachi, I. The changing health status of economic migrants to the European Union in the aftermath of the economic crisis. Journal of epidemiology and community health, 2014, 68.9: 801-803.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá vývojem a současným stavem dostupnosti zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice.
Z hlediska metodologického je zvolen kvalitativní přístup. Výzkumným designem je historická případová studie. V práci je využívána kombinace studia dokumentů a vlastního empirického šetření formou 56 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s migranty, poskytovateli zdravotní péče a odborníky, kteří v rámci své práce přicházejí s migranty do styku.
Autorka na základě přístupu historického institucionalismu vysvětluje vývoj politiky zdravotního pojištění pro migranty v České republice od roku 1993 po současnost, identifikuje klíčové události a roli jednotlivých aktérů v rámci politického subsystému.
Práce zároveň optikou samotných migrantů a poskytovatelů zdravotní péče ukazuje, jak se současné institucionální nastavení systému zdravotního pojištění migrantů promítá do jejich faktického přístupu ke zdravotní péči, identifikuje hlavní bariéry dostupnosti a důsledky případné nedostupnosti zdravotní péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Ph.D. thesis discusses the evolution and current situation regarding availability of healthcare for third countries migrants in the Czech Republic.
In terms of methodology, the author has chosen a qualitative approach. The research design is a historical case study. The thesis uses a combination of “desk research” and empirical survey based on 56 in-depth interviews with migrants, healthcare providers and experts who come into contact with migrants during the course of their work.
Based on the approach of historical institutionalism, the author is explaining policy of migrants’ health insurance evolution in Czech Republic since 1993 till today. The author identifies the key events and the roles of particular actors within the observed „sub-system“ of public policy.
From the viewpoint of migrants and healthcare providers, the thesis also presents how the current institutionalised set-up of migrants‘ health policy transfers into the real access to healthcare for migrants. It also identifies the main barriers to health care accessibility and the consequences of possible health care unavailability.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK