Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv ekonomické krize na finanční zdroje neziskových organizací
Název práce v češtině: Vliv ekonomické krize na finanční zdroje neziskových organizací
Název v anglickém jazyce: Vliv ekonomické krize na finanční zdroje neziskových organizací
Klíčová slova: ekonomická krize, finanční zdroje, nezisková organizace, neziskový sektor
Klíčová slova anglicky: economic crisis, financial resources, nonprofit organisation, nonprofit sector
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2011
Datum zadání: 03.03.2011
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Karel Báťa
 
 
 
Zásady pro vypracování
Charakteristika tématu
Jaké faktory ovlivňují výši finančních příjmů neziskového sektoru (přímé dary, fondy, partnerství, EU) a jak jsou tyto finance přerozdělovány a jaké faktory toto přerozdělování ovlivňují (tuzemské programy, investice do zemí třetího světa)
Na základě sběru dat si ujasním přesnější otázku, kterou se budu zabývat, jestli investicemi, humanitární pomocí, přímými dary aj.
Ukazatelé, na které mohu narazit a které budou důležitými faktory, mohou být –
ekonomická vyspělost zemí (př. HDP), náboženství v daných zemích aj.
Další otázky a odpovědi vyjdou ze samotné práce.

Seznam odborné literatury
Výroční zprávy neziskových organizací – „Člověk v tísni“ - „Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva“
Data – Český statistický úřad
„ Introduction to the economy of religious organisations“ – Centre for nonprofit sector research
Předběžná náplň práce
Osnova 1. Úvod – hypotéza (vlastní myšlenka výsledku)

2. Hlavní část – určit, kterými faktory se budu zabývat
- jak moc ovlivňují zisk finančních zdrojů
- jak se využití finančních zdrojů z,měnilo díky těmto faktorům (hl. ekonomické krizi)
- je toto využití efektivní

3. Závěr – potvrzení či vyvrácení hypotézy, srovnání se zahraničními neziskovými sektory
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Outline of work:
1. Introduction - main theses
2. Main part - which factors and how influence profit of financial resources
- how financial resources changed due to especially economic crisis
- Is it effective?
3. Conclusion - confirm or refute hypotheses, compare czech and international nonprofit sectors
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK