Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antikorupční strategie v Dánsku a ve Španělsku ve světle nových paradigmat veřejné správy
Název práce v češtině: Antikorupční strategie v Dánsku a ve Španělsku ve světle nových paradigmat veřejné správy
Název v anglickém jazyce: Anti-corruption strategies in Denmark and Spain in the light of the new paradigms in public administration
Klíčová slova: Antikorupční strategie, Dánsko, Španělsko, veřejná správa
Klíčová slova anglicky: Anti-corruption strategy, Denmark, Spain, public administration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2011
Datum zadání: 03.03.2011
Datum a čas obhajoby: 29.06.2012 11:00
Místo konání obhajoby: Rytířská 31
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2012
Oponenti: Mgr. Tereza Hořejšová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Použitá literatura
Prameny
Actividad Legislativa. Ministerio de Justicia. Dostupné na WWW: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197701906/ActividadLegislativa.html (staženo dne 5.10.2011).

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Gobierno del estado. Dostupné na WWW: http://www.boe.es (staženo dne 12.1.2011).

Anti-Corruption Policy for the Trade Council of Denmark, Trade Council of Denmark, 2008, 23 s.

Code of Conduct in the Public Sector – in brief (Copenhagen: State Employer’s Authority, 2008), 26 s.

Corruption Profile Denmark. Interní materiály poskytnuté Transparency International Denmark, 7 s.

Danida Action Plan to Fight Corruption 2003-2008. DANIDA/Ministry of Foreign Affairs, 2008, 36 s.

First Evaluation Round. Addendum to the Compliance Report on Denmark (Strasbourgh: GRECO, 2006), 3 s.

First Evaluation Round. Addendum to the Compliance Report on Spain (Strasbourgh: GRECO, 2005), 4 s.

First Evaluation Round. Compliance Report on Denmark (Strasbourgh: GRECO, 2004), 5 s.

First Evaluation Round. Compliance Report on Spain (Strasbourgh: GRECO, 2003), 8 s.

First Evaluation Round. Evaluation Report on Denmark (Strasbourgh: GRECO, 2001), 26 s.

First Evaluation Round. Evaluation Report on Spain (Strasbourgh: GRECO, 2001), 37 s.

How to Avoid Corruption. Materiály poskytnuté Ministerstvem spravedlnosti Dánska, 2007, 9 s.

Memorias de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Fiscal. Dostupné na WWW: http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240559967610&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_sinContenido (staženo dne 5.11.2011).


National Integrity System Assessment Denmark. Executive Summary (Transparency International Danmark, 2012), 6 s.

Public Sector Denmark. Interní materiály poskytnuté Transparency International Denmark, 19 s.

Second Evaluation Round. Addendum to the Compliance Report on Denmark (Strasbourgh: GRECO, 2009), 5 s.

Second Evaluation Round. Addendum to the Compliance Report on Spain (Strasbourgh: GRECO, 2009), 6 s.

Second Evaluation Round. Compliance Report on Denmark (Strasbourgh: GRECO, 2007), 6 s.

Second Evaluation Round. Compliance Report on Spain (Strasbourgh: GRECO, 2007), 8 s.

Second Evaluation Round. Evaluation Report on Denmark. (Strasbourgh: GRECO, 2005), 16 s.

Second Evaluation Round. Evaluation Report on Spain. (Strasbourgh: GRECO, 2005), 22 s.

Third Evaluation Round. Compliance Report on Denmark (Strasbourgh: GRECO, 2011), 8 s.

Third Evaluation Round. Compliance Report on Spain (Strasbourgh: GRECO, 2011), 13 s.

Third Evaluation Round. Evaluation Report on Denmark on Incriminations (ETS 173and 191, GPC 2). (Strasbourgh: GRECO, 2009), 18 s.

Third Evaluation Round. Evaluation Report on Denmark on Transparency of Party Funding). (Strasbourgh: GRECO, 2009), 17 s.

Third Evaluation Round. Evaluation Report on Spain on Incriminations (ETS 173and 191, GPC 2). (Strasbourgh: GRECO, 2009), 29 s.

Third Evaluation Round. Evaluation Report on Spain on Transparency of Party Funding). (Strasbourgh: GRECO, 2009), 26 s.

Vládní program boje proti korupci v České republice. Dostupné na WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2000/korupce/zprava.html (staženo dne 12.2.2011).

Knižní monografie
„Anti-corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate“, Světová banka, s. 39. In: Monitoring procesu vstupu do EU: Korupce a protikorupční politika v České republice (Praha: Open Society Institute, 2002), 125 s.

Buchanan, James a kol. Toward a Theory of the Rent-Seeking Society. Texas: A&M University Press, 1980.

David, Vladislav, Malenovský, J. Mezinárodně právní aspekty potlačování mezinárodního terorismu. Brno: Acta Brunensis_Iuridica, sv. 46, 1983.

David, Vladislav, Nett, Alexander, Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém (Praha: C. H. Beck, 2007), 345 s.

Dunleavy, Patrick, Democracy, Bureaucracy and Public Choice. Economic Explanations in Political Science (London: Harverster Wheatsheaf, 1991), 286 s.

Frič, Pavol a kol., Korupce na český způsob (Praha: Nakladatelství G plus C, 1999), 302 s.

Chmelík, Jan, Tomica, Zdeněk, Korupce a úplatkářství (Praha: Linde, 2011), 283 s.

Chmelík, Jan a kol., Pozornost, úplatek a korupce (Praha: Linde, 2003), 222 s.

Johnston, Michael, Syndromes of Corruption. Wealth, Power, and Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 267 s.

Klitgaard, Robert, Controlling Corruption (California: University of California Press, 1988), 230 s.

Klitgaard, Robert a kol, Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention. (California: ICS Press and World Bank Institute, 2000).

Kniha protikorupčních strategií (Praha: Transparency International, 2000), 117 s.

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě. Praha: Transparency International, 2008, 212 s.

Kotulan, Petr, Korupce z hlediska trestních zákonů na světě. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, duben 1996.

Monitoring procesu vstupu do EU: Korupce a protikorupční politika v České republice (Praha: Open Society Institute, 2002), 125 s.

North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Rose-Ackerman, S. Corruption and Government. New York: Cambridge University Press, 1999.

Sojka, Milan. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000.

Škarabelová, Simona. Veřejná politika. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2008, 120 s.

Vantuch, Pavel, Korupce a kriminalita (Brno: Rašínova vysoká škola, 2008), 171 s.

Volejníková, Jolana, Korupce v ekonomické teorii a praxi (Zeleneč: Profess Consulting, 2007), 390 s.


Sborníky
Dančák, Břetislav, Hloušek, Vít a Vojtěch Šimíček (eds.) Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. (Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006), 309 s.

Galtung, Fredrik, „Measuring the Immeasurable: Boundaries and Functions of (macro)
Corruption Indices“, In: Galtung, F., Sampford C. (eds.), Measuring Corruption (Burlington: Ashgate, 2005).

Leftwich, A, Rhodes, R. In: Osborne, S. P. (ed.), The New Public Governance (London: Routledge, 2010), 431 s.

Nye, J. S. Corruption and Political Development. A Cost-Benefit Analysis, 1967. In: Heidenheimer, A. J., Johnston, M., Levine, S. Political Corruption: A Handbook. New Brunswick, New Jersey: Transition Publishers, 1990.

Osborne, S. P. „The (New) Public Governance: a suitable case for treatment“. In: Osborne, S. P. (ed.), The New Public Governance, Routledge: London 2010. s. 1-16.

Potůček, Martin et al. (2005), Veřejná politika. Praha: Slon. 399 s.


Odborné studie a analýzy
Anti-Corruption Approaches: A Literature Review. NORAD, 2008, 68 s.

Contextual Choices in Fighting Corruption: Lessons Learned. NORAD, 2011, 165 s.

Corruption Perceptions Index 2011, Transparency International, 2011, 7 s.

Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into Action. European Commission, 2010, 272 s.

Estache, Antonio, Wren-Lewis, Liam, What Anti-Corruption Policy Can Learn from Theories of Sector Regulation. GRASP, 2010, 33 s.

Graziano, Luigi, „Lobbying and the Public Interests. In: Clayes, P.-H., Gobin, C., Smets, I., Vinard, P. (eds.) Lobbying and European Integration. Brusel: PIE-EIP, 1998, 455 s.

Mungiu-Pippidi, Alina, Becoming Denmark: Understanding Good Governance Historical Achievers. Dostupné na WWW: http://www.againstcorruption.eu/uploads/norad/Becoming-Denmark-Historical-Lessons-Learned.pdf (staženo dne 3.4.2012), 47 s.

Rothstein, Bo, Anti-Corruption – A Big Bang Theory. Göteborg: Göteborg University. The Quality of Government Institute, 2007, 27 s.

Russia vs. Corruption: Who Wins? Analytic Report of Council on Foreign and Defence Policy, podporováno INDEM Foundation, 1998. Dostupné na WWW: http://www.glasnet.ru (staženo dne 2.1.2010).

Special Eurobarometer 374. Corruption. European Commission, 2012, 153 s.

Transparency International Corruption Perception Index 2010. Dostupné z WWW: transparencyinterantional.org. (staženo dne 12.2.2011).

Transparency International Corruption Perception Index 2011. Dostupné na WWW: transparencyinterantional.org. (staženo dne 14.3.2012).

Wei, Shang-Jin, Corruption in Economic Transition and Development: Grease or Sand?, 2001. Dostupné na WWW: www.unece.org/ead/sem/sem2001/papers/Wei.pdf (staženo dne 27.11.2011).

Schwab, Klaus a kol., The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva: World Economic Forum, 2010, 516 s.

Schwab, Klaus a kol., The Global Competitiveness Report 2011-2012. Geneva: World Economic Forum, 2011, 544 s.


Časopisy
Becker, Gary S., „Crime and Punishment: An Economic Approach“, In: Journal of Political Economy, č. 76, 1968, s. 169-217.

Karlins, R. „Typology of Post-Comunnist Corruption. In: Problems of Post-Communism. Vol. 49, č. 4, červenec-srpen 2002, s. 22-32.

Lindgreen, Adam, „Corruption and Unethical Behavior: Report on a set of Danish guidelines“, In: Journal of Business Ethics, č. 51, 2004, s. 31-34.

Matei, Ani, Matei, Lucica, „Assessing the Anti-corruption Strategies: Theoretical and Empirical Models“, In: Journal of Management and Strategy, č. 1, Vol. 2, 2011, s. 23-40.

Robejšek, Petr. „Úplatek. Amorální úvahy o tabuizovaném tématu“. Mezinárodní politika, č. 3, 1999.

Stigler, George. „Teorie ekonomické regulace“. In: Bell Journal of Economics and Management Science, 1971, č. 3.

Vymětal, Petr, „Korupce“, In: Politologická revue, č. 1, 2003, s. 3-33.


Novinové články
Becker, S. Gary, „If You Want To Cut Corruption, Cut Government“, Businessweek, 10. 12.1995, Dostupné na WWW:
http://www.businessweek.com/archives/1995/b345435.arc.htm (staženo dne 6.1.2011).

Lapunte Giné, Víctor, „¿Por qué hay tanta corrupción en España?“, El País, 27.3.2009. Dostupné na WWW: http://elpais.com/diario/2009/03/27/opinion/1238108412_850215.html (staženo dne 6.1.2010).
Seven Reasons Why Corruption Reigns in Spain. PJMedia, 13.7.2011. Dostupné na WWW: http://pjmedia.com/blog/seven-reasons-why-corruption-reigns-in-spain/ (staženo dne 3.4.2011).
„Why is Spain so corrupt?“, The Economist. Dostupné na WWW: http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2009/03/why_is_spain_so_corrupt (staženo dne 27.3.2009).

Internetové zdroje
Agencies for International Cooperation in TVET. Spain. Dostupné na WWW: http://www.unevoc.unesco.org/donors/countries/spa.htm (staženo dne 3.3.2012).

„Danish International Development Agency“. Dostupné na WWW: http://um.dk/en/danida-en/ (staženo dne 12.2.2012).

Global Economic Crime Survey, Denmark. Pricewaterhouse Cooper, 2005.

International Business Attitudes to Corruption Survey, Control Risks Group, 2006.

OECD WORKING GROUP ON BRIBERY – 2010. Paris: OECD Publishing, 2010, 87 s. Dostupné na WWW: http://www.oecd.org/dataoecd/7/15/47628703.pdf (staženo dne 7.5.2011).

Denmark - OECD Anti-Bribery Convention, OECD. Dostupné na WWW: http://www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_37447_44576052_1_1_1_37447,00.html (staženo dne 5.2.2011).

Lund-Sørensen, Thomas Fouad. „Fighting Corruption In Jordan: Learning From Danish Experience“, 2008. Dostupné na WWW: www.7iber.com (staženo dne 13.3.2011).

Russia vs. Corruption: Who Wins? Analytic Report of Council on Foreign and Defence Policy, podporováno INDEM Foundation, 1998. Dostupné na WWW: http://www.glasnet.ru (staženo dne 2.3.2011).

Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dostupné na WWW: http://portales.gva.es/c_economia/web/rveh/pdfs/n4/documento4.pdf (staženo dne 6.4.2011).

Spain - OECD Anti-Bribery Convention, OECD. Dostupné na WWW: http://www.oecd.org/document/32/0,3746,en_2649_37447_44650016_1_1_1_37447,00.html (staženo dne 5.2.2011).

Vládní program boje proti korupci v České republice. Dostupné na WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2000/korupce/zprava.html (staženo dne 12.2.2011).

"We are much richer than we think", Newspaper Politiken, 30.4.2010. Dostupné na WWW: http://politiken.dk/indland/ECE961316/vi-er-meget-richer-than-we-do (staženo dne 29.11.2011).

Tématické přednášky
Dvořáková, Vladimíra, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci kurzu „Korupce: fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 28.3.2012.

Eisen, Norman, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci kurzu „Korupce: fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 25.4.2012.

Frič, Pavol, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci kurzu „Korupce: fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 18.4.2012.

Janský, Petr, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci předmětu „Korupce: fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 5.4.2012.

Kameníček, Jiří, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci kurzu „Korupce: fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 28.3.2012.

Kárníková, Anna, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci předmětu „Korupce: fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 21.3.2012.

Kroupa, Janek, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci předmětu „Korupce: fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 2.5.2012.

Pithart, Petr, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci kurzu „Korupce: fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 7.3.2012.
Předběžná náplň práce
Předmětem zkoumání této práce je problematika boje s korupcí, a to jak z pohledu teoretického, tak zejména praktického pohledu na antikorupční boj ve veřejném sektoru Dánska a Španělska. Tyto dvě země byly vybrány kvůli své nekoncepčnosti, kterou nezapadají do teze ekonoma Garyho S. Beckera operující přímou úměrou mezi velikosti veřejného sektoru a výší míry korupčního potenciálu ve státě. Práce si klade za cíl naleznout elementy ve veřejných sektorech obou výše zmíněných zemí, které jsou příčinou dánského úspěchu a španělského tápání v této oblasti. Výchozí tezí autorky práce je, že je-li ve státě optimálně nastaven systém národní integrity a v rámci něj správně fungují náležité nástroje a instituce (preventivní a represivní opatření), je antikorupční boj efektivní a může vést až k marginalizaci problematiky systémové korupce. Práce se tedy zabývá zkoumáním funkcionalit a vlivu vyváženého systému národní integrity na úspěšnost antikorupčního boje v rámci státu. Z položené teze následně vyplývá i úhel pohledu na boj s tímto fenoménem, a sice analýza problému z hlediska správní vědy, která tvoří pomezí mezi vědou právní a ekonomickou. Sociologický, sociálně-antropologický a kulturně-historický pohled je v této práci omezen, nikoli však opomenut.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the fight against corruption, both from theoretical and practical point of view. It focuses especially on anti-corruption in the public sector in Denmark and Spain. These two countries were chosen because of their non-conceptional position - they do not fit the thesis of economist Gary S. Becker that stipulates that there is a direct correlation between the size of public sector corruption and the potential level of corruption in the state. The work aims to find an element in the public sectors of both the above-mentioned countries, which are the cause of the Danish success and Spanish groping in this area. The hypothesis is that if a national integrity system of a state is optimally configured and combines appropriate instruments and institutions (preventive and repressive measures), then anti-corruption fight is effective and can lead to marginalization of the issue of systemic corruption. The paper then examines the impact of functions and balanced system of national integrity on the success of anti-corruption struggle within the state. The hypothesis then implies point of view on the fight against this phenomenon, namely the analysis of the problem in terms of public administration that forms the boundary between legal and economic science. Sociological, anthropological and socio-cultural-historical perspective in this work is limited, but not forgotten.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK