Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Aktivity současného českého anarchistického hnutí
Název práce v češtině: Aktivity současného českého anarchistického hnutí
Název v anglickém jazyce: Activities of the contemporary Czech anarchist movement
Klíčová slova: Anarchismus, Česká republika, občanské iniciativy, demonstrace, squatting, kulturní a informační činnost
Klíčová slova anglicky: Anarchism, Czech Republic, civilian initiatives, demonstrations, squatting, cultural and informational activity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Michal Kotík, prom. mat.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2011
Datum zadání: 04.03.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Martin Volek
 
 
 
Seznam odborné literatury
ŠAMÁNEK Jan: Proměny českého anarchismu v letech 1991 až 2006: analýza časopisu A-Kontra. Praha: Bakalářská práce – Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut sociologických studií, 2007
FREIDINGER, Jan: Český anarchismus včera a dnes, Praha: Bakalářská práce – Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. 2001
TOMEK, Václav; SLAČÁLEK, Ondřej: Anarchismus – svoboda proti moci. Vyšehrad, spol. s.r.o. Praha, 2006, ISBN 80-7021-781-2
TOMEK, Václav: Český anarchismus a jeho publicistika 1880 – 1925. Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR. Praha, 2002, ISBN 80-7007-165-6
TOMEK, Václav: Anarchie jako idea naprosté volnosti – Manifest anarchistů českých z roku 1896. Manibus Propriis. Praha, 1996
WARD, Colin: Anarchy in action. Freedom press. London, 1996. ISBN 0-900-384-20-4
KROPOTKIN, Petr: Anarchistická etika. Votobia. Olomouc, 2000. ISBN 80-7198-050-1
BOOKCHIN, Murray: Social anarchism or lifestyle anarchism: An unbridgeable chasm. AK Press, 1995, ISBN 1-873176-83-X
MARADA, Radim: Kultura protestu a politizace každodennosti. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno, 2003
MELTZER, Albert. Anarchismus: argumenty pro a proti. Anarchistický nakladatelský kolektiv. Praha, 2002, ISBN 80-239-2185-1
STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet: Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert. Boskovice, 1999
HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, 2. vydání. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4
BAKUNIN, Michail Alexandrovič: Zpověď caru Mikuláši I. Praha: AURORA, 1996. 148 stran. ISBN 80-85974-06-1
BAKUNIN, Michail Alexandrovič: Bůh a stát. Praha: Anarchistická knihovna FSA, 2000. 40 stran.
Předběžná náplň práce
Anarchismus jako sociální fenomén je stále přítomen i po více než sto letech své existence ve společnosti. Ve společnosti české o něm píše zejména Václav Tomek. Ve svých pracích popisuje vývoj českého anarchismu a jeho proměny v čase. Informační kanály nám zprostředkovávají pohled na demonstrující mladé lidi, kteří se hlásí k ideám anarchismu, takže můžeme vidět, že anarchismus není přítomen pouze jako teorie, ale je právě takovými skupinami uváděn i do praxe. Média mají však pouze informační charakter, tudíž už nevysvětlují, proč se tito lidé scházejí a protestují a kromě několika málo krátkých rozhovorů s nahodilými „anarchisty“. Tyto krátké rozhovory však mohou jen těžko vystihnout celou podstatu tohoto velmi rozvětveného myšlenkového směru (o rozvětvenosti mluví Tomek v knize Průvodce anarchismem). Chtěl bych se ve své práci zaměřit ne jen na pouhý popis vývoje, ale spíše na srovnání původní podoby anarchismu s podobou dnešní. Očekávám, že na tomto srovnání budou lépe vidět nosné myšlenky dnešního anarchismu, způsoby angažovanosti soudobého anarchismu v dnešní společnosti a jaké změny doznaly cíle tohoto myšlenkového směru. Pokud ovšem došlo k nějaké změně a nestalo se, že myšlenky přes sto let starého smýšlení nezůstaly po celou tuto dobu beze změny a neadaptovaly se změnám společnosti samotné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Anarchism as a social phenomenon is still present in our society even after one hundred years of its existence. Czech anarchism is described, among others, by Václav Tomek. In his works he describes the evolution of Czech anarchism and its changes in time. Information channels give us view of anarchism as a view of young people demonstrating in the streets. These young people call themselves anarchists, so we can presume that there is active anarchist movement, not only theorizing intellectuals in cafes. But official medias won't give us reasons why these people organize themselves and loudly protests in the streets of our cities. Medias give us (if ever) only short interviews pulled out of context with these people. In my thesis I want to describe activities of Czech anarchist movement compared to its historical phase in the beginning of 20th century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK