Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Chování návštěvníků letních hudebního festivalu Hip Hop Kemp 2010 s ohledem na hiphopovou subkulturu
Název práce v češtině: Chování návštěvníků letních hudebního festivalu Hip Hop Kemp 2010 s ohledem
na hiphopovou subkulturu
Název v anglickém jazyce: The behaviour of visitors of the Hip Hop Kemp 2010
music festival with regard to hiphop subculture
Klíčová slova: Subkultura, hip hop, chování, hudební styl
Klíčová slova anglicky: Subculture, hip hop, behaviour, music style
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2011
Datum zadání: 01.03.2011
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: Mgr. Anna Oravcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokusím se navštívit tuzemské největší hudební festivaly, kde bych svůj výzkum chtěl provést. Rád bych využil více metod zkoumání – zúčastněné pozorování s konkrétním zaměřením na zkoumané jevy spojené s etnografickou metodou. Pokusil bych se diváky pozorovat, dělat si o tom zápisky a fotit je, což by nám mohlo ukázat, zda se v davu tvoří nějaké formace. Dále bych použil výzkumný polostrukturovaný rozhovor s náhodnými respondenty a případové studie.
Seznam odborné literatury
BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2000
DUFFKOVÁ, Jana, DUBSKÝ, Josef, URBAN, Lukáš. Sociologie životního stylu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008
GIRTLER, Roland. Okrajové sociální kultury. Brno : Masarykova Univerzita, 2010
HLAVOŇOVÁ, Kateřina. Česko-slovenská hiphopová scéna optikou gender. Brno : Masarykova Univerzita, 2008
KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010
LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha : KRA, 1997.
MAREŠ, Miroslav, SMOLÍK, Josef, SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni. Brno : Centrum strategických studií, 2004
MUGGLETON, David. Inside Subculture. The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000
SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže : Uvedení do problematiky. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010
SVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ, Klára a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007
ORAVCOVÁ, Anna. Raperky a jejich pozice v rámce české hip hopové subkultury. Praha : FHS UK, 2010
Předběžná náplň práce
Tato práce se věnuje problematice chování návštěvníků hudebního festivalu Hip Hop Kemp 2010. Na festivale je moţné spatřovat projevy exhibicionismu, vandalství, násilí apod. Práce se snaţí toto chování popsat a zmapovat a přijít na některé motivace takových projevů. Pro tento účel bylo vyuţito tří metod zkoumání – standardizovaný rozhovor s návštěvníky, jejich pozorování a analýza fotografií z festivalu. Chování kaţdého jedince je do značné míry ovlivněno hiphopovou subkulturou, kde se muţi a některé dívky snaţí působit silně a „drsně“. Na chování jednotlivců se také projevuje atmosféra a nálada festivalu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work follows the dilemma of the Hip Hop Kemp 2010 visitors behaviour. On the festival we can see acts of exhibition, vandalism, violence and so. The work tryies to describe and find out some motivations of such acts. It was used three research methods for this purpose – standardize interview with visitors, observation and analysis of the festival photos. Conduct of every single individual is affected by hiphop subculture, where men and some women try to look strong and „rough“. Individual acts are also influenced by atmosphere and festival mood.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK