Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obecně prospěšná společnost
Název práce v češtině: Obecně prospěšná společnost
Název v anglickém jazyce: Community interest society
Klíčová slova: Obecně prospěšná společnost, občanské právo, nezisková organizace
Klíčová slova anglicky: Community interest society, civil law, not-for-profit organization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2011
Datum zadání: 01.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2011
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 16:00
Místo konání obhajoby: m.č.132
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Důvod pro výběr tématu této diplomové práce byl spjat s přijatou novelou zákona o obecně prospěšných společnostech. Cílem této práce je tak osvětlit důvody, které vedly zákonodárný sbor k nutnosti přijetí výše uvedené novely, vymezení nejpodstatnějších znaků právnických osob tzv. neziskového sektoru a využití komparativního srovnání původního znění zákona s aktuální právní úpravou.
Práce je členěna do osmi kapitol, přičemž vychází ze základní charakteristiky právnických osob neziskového sektoru ve spojení s krátkým exkurzem ohledně jejich historického vývoje. Dále je věnována pozornost obecným definičním znakům těchto právnických osob a podrobně se zaměřuje na právní postavení obecně prospěšné společnosti v kontextu českého právního řádu. Značná pozornost je věnována novele zákona o obecně prospěšných společnostech, zejména s přihlédnutím k nově konstruovanému pojetí v oblasti postavení orgánů obecně prospěšné společnosti a vymezení jejich působnosti. Pozornost je též věnována procesním postupům při vlastním založení a zrušení tohoto druhu nevládní neziskové organizace a činnostem, které jsou charakteristické pro obecně prospěšnou společnost. Toto jádro diplomové práce je charakteristické použitím komparativního pohledu na původní znění zákona o obecně prospěšných společnostech a jeho poslední provedenou novelou. Vzhledem k tomu, že připravovaný nový kodex soukromého práva je v současné době již v první fázi legislativního procesu, bylo v této práci přihlédnuto k nově navrhovanému pojetí právnických osob neziskového charakteru. Posledním z okruhů, kterých se tato práce zabývá, je exkurz k postavení obdobných právnických osob v právních řádech Slovenska, Spolkové republiky Německa a Rakouska. V těchto pasážích je pozornost upřena na pojem obecné prospěšnosti tak, jak jej chápe teorie a aplikační praxe zahraničních právních řádů.
Výsledkem této diplomové práce je nástin změn provedených novelou zákona o obecně prospěšných společnostech. Z tohoto pohledu diplomová práce poukázala na vhodné řešení některých sporných otázek, které nebyly do přijetí novely zákona o obecně prospěšných společnostech řešeny. Současně však podrobuje určité pasáže i kritickému pohledu, společně s návrhem jejich možných řešení de lege ferenda.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Grounds for the topic of my thesis are connected with approved Amendment Act of Community Interest Societies. The aim of the work is to explain reasons that made the legislation power approve the amendment (mentioned above), specification of the most essential features of legal entities of a non-profit sphere, and usage of comparative levelling of the original statutory text with the actual legal regulations.
The thesis is devided into 8 chapters and results from the basic characteristics of legal entities of the non-profit sphere in relation to a short discursion respecting their historical evolution. Attention is paid to general definition signs of these legal entities. The work focuses on legal status a Community Interest Society in the context of the Czech Legal Order. Great attention is paid to the Amendment Act of a Community Interest Society, especially with respect to the newly constructed conception in the area of authorities status of Community Interest Society and alignment of their acticity. The thesis deals with procedural process during foundation and liquidation of that kind of non-governmental organization and activities that are typical of the Community Interest Society. The merits of the thesis is characteristic of use of comparative view of the original statutory text concerning with Community Interest Society and its latest amendmend. Whereas the preparing new codex of private law at present in the first stage of the legislative process, the thesis has a respect to the newly proposed concept of legal entities of a non-profit kind. The last sphere dealt in the thesis is an excursion to similar legal entities status in the legal orders of Slovakia, Germany and Austria. In these parts attention is given to a concept of a community interest in accordance with theory and application practices of foreign legal orders.
The aim of the thesis is to outline changes, brought by the Amendment Act of Community Interest Societies. From this point of view the thesis referred to suitable solutions to some disputative items that had not been solved till the Amendmend Act of Community Interest Societies approval. At the same time it criticizes certain parts as well, along with a suggestion of possible solutions de lege ferenda.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK