Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin
Název práce v češtině: Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin
Název v anglickém jazyce: Evolution as a Way to God in the Work of Teilhard de Chardin
Klíčová slova: evoluce, centrování, vědomí, komplexita, duch, láska, svoboda, samouspořádání, jednota v různosti, zákon diferencujícího sjednocení, zákon transformace, energie, radiální energie, původ zla, chaos, řízení evoluce, noosféra, extrapolace, ortogeneze, plnost bytí, pléróma, křesťanství, Kristus a evoluce, křesťanská evoluční teorie
Klíčová slova anglicky: evolution, centration, consciousness, complexity, spirit, love, freedom, self-organisation, unity in diversity, the law of differentiating unity, the law of transformation, energy, radial energy, the origin of evil, chaos, control of evolution, noosphere, extrapolation, orthogenesis, fullness of being, pleroma, christianity, Christ and evolution, christian theory of evolution
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2011
Datum zadání: 01.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
  doc. Dr. Petr Macek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK