Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
Název práce v češtině: Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
Název v anglickém jazyce: Environmental impact assessment of projects
Klíčová slova: posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, projektové posuzování, účast veřejnosti
Klíčová slova anglicky: Environmental Impact Assessment, Public Participation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 28.03.2011 14:00
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:28.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2011
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této diplomové práce je proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Jedná se o velmi zásadní průřezový a ze své podstaty preventivní nástroj ochrany životního prostředí. Jeho účelem je co nejdříve zmapovat a upozornit na veškeré možné dopady předkládaných záměrů v případě jejich provedení. Nezbytnými subjekty zajišťujícími řádný průběh tohoto procesu jsou ze zákona příslušné státní úřady a státem autorizované osoby dodávající specifické odborné studie, na jejichž základě je posouzení provedeno. Kromě nich však zde hraje významnou roli i spolupráce s širokou veřejností, která svou účastí přispívá k naplnění účelu celého procesu a je pro něj velmi charakteristická. Tzv. stanovisko, které je výsledkem tohoto řízení by mělo definovat podmínky nutné pro realizaci záměru ve snaze jeho negativní vlivy zcela minimalizovat, pokud se však nejedná o záměr z hlediska ochrany životního prostředí nepřijatelný za žádných podmínek. V takovém případě nelze dát souhlas k jeho realizaci a výrok stanoviska musí být zamítavý. Ve stanovisku formulované závěry procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí jsou tak nezbytným podkladem pro následující věcně správné povolovací rozhodnutí.
Vzhledem ke značné šíři zvoleného tématu je práce zaměřena na několik stěžejních úkolů a sice podat ucelený výklad o právním vývoji procesu EIA, provést jeho podrobný rozbor a zmapovat právní úpravu účasti veřejnosti na procesu EIA.
V úvodní části si diplomová práce klade za cíl seznámit s institutem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a jeho právním vývojem na mezinárodní úrovni, evropské úrovni a v českém právním prostředí. Následující část detailně analyzuje průběh procesu EIA podle současné právní úpravy, jejíž základ tvoří zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Součástí výkladu je i mezistátní posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a posuzování vlivů záměrů na soustavu NATURA 2000. Práce je doplněna praktickou ukázkou z praxe, případovou studií posuzování vlivů provedení záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“ na životní prostředí. Třetí část pojednává o účasti veřejnosti na procesu EIA včetně shrnutí legislativního vývoje v posledních letech a zhodnocení současného právního stavu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this thesis is Environmental Impact Assessment (EIA). This is a very significant cross-sectional and preventive environmental protection tool. Its purpose is to identify as soon as possible any probable averse environmental impacts of presented project proposals. The whole process is led by a competent state offices. Necessary expert participants of the procedure are so-called „authorized persons“ supplying specific technical studies on which the impact assessment is made. Another important factor, public participation, helps to improve efficiency of the EIA process. The whole procedure results in so-called Statement, which should define necessary conditions for the implementation of the project in effort to minimize negative impacts. If the project proposal is unacceptable under any circumstances it can not be given a consent to implement it and the statement must reject it. Conclusions formulated in the Statement serve as a basis for administrative decisions on project approval.
Given the considerable breadth of the thesis topic it is focused on several key tasks, namely to provide a comprehensive explanation of the legal development of the EIA process, to analyze its current legislation and mapping legal rules of public participation in the EIA process.
The following section analyzes the EIA process in detail under the current legislation, which is notably regulated in the act Act No. 100/2001 Sb., as amended. The interpretation of the thesis contains also EIA in a Transboundary Context and in Natura 2000. The work is complemented by a demonstration of the practice, case study about EIA process in particular case "Relocation of Road I/13 Dečín – highway D8".
The third part deals with public participation in EIA process including a summary of legislative developments in recent years in Czech law and an assess of the current legal situation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK