Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antikorupční aktivismus komerčního sektoru z hlediska teorie struktury politických příležitostí
Název práce v češtině: Antikorupční aktivismus komerčního sektoru z hlediska teorie struktury politických příležitostí
Název v anglickém jazyce: Anti-corruption activism of the commercial sector from the point of view of political opportunity structure theory
Klíčová slova: Korupce, komerční sektor, struktura politických příležitostí, veřejné zakázky, sociální odpovědnost firem, antikorupční aktivismus.
Klíčová slova anglicky: Corruptions, Commercial Sector, Political Structure Opportunity, Public Procurement, Corporate Social Responsibility, Anti-corruption activism.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 28.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: ISS FSV UK, U Kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2013
Oponenti: PhDr. Martin Cejp, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BALME, R. – CHABANET, D. European Governance and Democracy: Power and Protest in the EU, Lenham, Md., Rawman & Littlefield, 2008, 286 s. ISBN-10: 0742529355

BARTHOLOMEW, D.J. Stochastic Models for Social Processes. New York : Willey, 1967. 275 s.

BĚLOHRADSKÝ, V. Korupce jako filozofický problém In : Právo, 12. května 2011. Dostupné z WWW: <http://www.novinky.cz/kultura/salon/233163-vaclav-belohradsky-korupce-jako-filosoficky-problem.html>.

BERCLAZ, J., GUIGNI, M. Specifying the Concept of Political Opportunity Structures.“ In Economic and Political Contention in Com¬parative Perspective, eds. Maria Kousis a Charles Tilly. Boulder, London: Paradigm Publishers, 2005. s. 15-32.

BLAŽEK, L., DOLEŽALOVÁ, K., KLAPALOVÁ, A. Společenská odpovědnost podniků (Working Papar č. 9/2005), Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, prosinec 2005, ISSN 1801-4496

BUSINESS LEADERS FORUM. Závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Společenská odpovědnost firem – nový faktor firemní konkurenceschopnosti, Společenská odpovědnost firem - Business Leaders Forum, Dostupné z WWW: http://www.csr-online.cz/Page.aspx?pruzkum

CAWSON, A. Corporatism and Political Theory, New York : Oxford, B. Blackwell, 1986. 174 s. ISBN 0631132791

CÍSAŘ, O. Politický aktivismus v České republice. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 287 s. (Politologická řada ; sv. č. 28) ISBN 978-80-7325-168-0
CÍSAŘ, O. Transnacionální politické sítě. Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 166 s. ISBN ISBN: 80-210-3591-9

COLEMAN, J.S. Introduction to Mathematical Sociology. New York : Free Press, 1965. 554 s.

ČANÍK, P., ŘEZBOVÁ, L., ZAVREL T. Metody a nástroje podnikatelské etiky. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská, 2006, ISBN 80-245-1143-6

ČANÍK, P., ČANÍKOVÁ, P.. Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí, PLUS-RESEARCH, zpracováno pro Transparency International – ČR, Praha, 2006. Dostupné z WWW: http://www.plus-research.cz/downloads/amanpe.pdf
DANČÁK, B.; HLOUŠEK, V.; ŠIMÍČEK, V. Korupce: Projevy a potírání v České republice a v Evropské unii. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 309 s. ISBN 80-210-4062-9.
DONATH, BUSINESS & MÉDIA. Www.dbm.cz [online]. 2007. Vnímání korupce v ČR: Výzkum mezi politiky a manažery. Dostupné z WWW: <http://www.dbm.cz/pfile/1Zprava_o_korupci.pdf>.

DONATH, M. Informace, kontakty a vliv In: Ekonom : Economia. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 49, č. 20 (20050519), s. 54-57

DVOŘÁKOVÁ, V. Fungování politických stran jako zdroj vytváření systémové korupce. [online]. 2011. Dostupné z WWW: <http://www.zlatakoruna.info/doc/X_Dvorakova.pdf>.

EHRLICH, A. Participation in Illegitimate Activities. In: The Economics of Crime and Punishment. Ed. By G.S.Becker and W.M. Landes University of Chicago and National Burelu of Economic Research. New York, 1974. s. 68-134. ISBN 0-87014-263-1.

EISINGER, P. K. The Conditions of Protest Behaviour in American Cities. The American Political Science Review, Vol.67 : (March), 1973
ETZION, A. Morální dimenze ekonomiky. Praha: Victoria Publishing, 1995. 243 s. ISBN 80-85865-19-X.
FLEISSHER, B.M. The Economics of Delinquency. Chicago : Quadrangle, 1966.

FRANC, P., NEZHYBA, J., HEYDENREICH, C.: Když se bere společenská odpovědnost vážně. Brno : Ekologický právní servis, 2006. 72 s. ISBN: 80-86544-08-7.
FRIČ, P.. Korupce na český způsob. Praha : G plus G, 1999. 302 s. ISBN 80-86103-26-9.
FRIČ, P.. Systémová past. Protikorupční boj – Zambie, či naděje demokracie In: Respekt, 19.6.2011. Dostupné z WWW: <http://respekt.ihned.cz/c1-52093540-systemova-past>.

HONZEJK, P. Tržní řešení korupce. In: Hospodářské noviny, Názory, 16.2.2010.

GAMSON, W.A., Meyer, D. S. "Framing Political Opportunity." 1996 Pp. 275-290 in Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobalizing Structures, and Cultural Framings, edited by D. McAdam, J. D. McCarthy, and M. N. Zald. Cambridge: Cambridge University Press.

GRANOVETTER, M. Treshold Models of Collective Behavior. In The American Journal of Sociology, Vol. 83, No. 6 (May, 1978), s. 1420-1443.

JENLINK, P.M. Dewey's Democracy and Education Revisited: Contemporary Discourses for Democratic Education and Leadership Publication Date: June 16, 2009 | ISBN-10: 1607091259 | ISBN-13: 978-1607091257

JOHNSTON, Michael (Eds.): Political Corruption. Concepts & Contexts. 3. vyd. New
Brunswick, Transaction Publisher, 2002 s. 41.–58.

JORDAN, A. G. Democracy and interest groups : enhancing participation? Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007. 233 s. ISBN 978-0-333-76333-9

KALÁB, V. Kovářova zářivá pověst nese šrámy In: Lidové noviny, 17.8.2011

KAMENÍK, M. Chobotnici lobbismu se daří ve tmě. In: Mladá fronta Dnes - Praha : MaFra. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, č. 227 (20080926), s. A/9

KITSCHELT, H. P. Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies. 2010. British Journal of Political Science, Vol. 16, No. 1 (Jan.), s. 57-85. <http://www.jstor.org/stable/193981>

KLESLA, J. V dlouhodobém období se nám vyplatí podnikat eticky, říkají firmy In Hospodářské noviny, 16.1.2012.

KLITGAARD, R.; MACLEAN-ABAROA, R.; PARIS. H. Corrupt Cities. A practical Guide to Cure and Prevention. Oakland, Kalifornia : ICS PRESS, 2000. 162 s. ISBN: 1-55815-511-2.
KLITGAARD, R. K bodu obratu v boji proti korupci. [online]. 2012. Dostupné z WWW: <http://www.vz24.cz/clanky/k-bodu-obratu-v-boji-proti-korupci>.
KLITGAARD, R. Leadership under Systemic Corruption. [online]. 2004. Dostupné z WWW: <http://www.cgu.edu/include/Leadership_Under_System_Corruption_12-04.pdf>.
KOUKAL, P. Korupce v obchodních vztazích a podnikání – mezinárodní souvislosti [online]. 2011. Dostupné z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-52400120-korupce-v-obchodnich-vztazich-a-podnikani-mezinarodni-souvislosti>.
KRIESI, H. Political Context and Opportunity. In Snow, D., Soule, S., and Kriesi, H. (Eds.). The Blackwell Companion to Social Movements. 2004. Malden/Oxford/Carlton: Blackwell Publishing.

KUBÁTOVÁ, Z. Elitě byznysu došla trpělivost s korupcí In: Hospodářské noviny, 19.9.2011.

KUČERA, P. Veřejnou zakázku nelze získat bez korupce, tvrdí firmy [online]. 2010, Dostupné z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/clanek.phtml?id=661012>.

KUŽÍLEK, O. Dalších 106 odpovědí na Vaše otázky [online]. 2007. Dostupné z WWW: <http://www.otevrete.cz/ucast-obcanu-na-rozhodovani/publikace-dalsich-106-odpovedi-na-vase-dotazy-oldrich-kuzilek-44.html>.

McADAM, D.. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970.
Chicago : University of Chicago Press, 1982

MEYER, D. S. – MINKNOFF, D. C. Conceptualizing political opportunity. Soc. Forces. In
press, 2004

MISES, L. Byrokracie. Praha : Liberální institut, 2002. 205 s. ISBN 8086389227

NYE, J. S. „Corruption and Political Development. A Cost-Benefit Analysis.“ Pp. 963-983 in Political Corruption: A Handbook, ed. by A. J. Heidenheimer, M. Johnston and S. Levine, New Brunswick, NJ: Transition Publishers.
OLAF. Zpráva o činnosti dozorčího výboru OLAF, červen 2009–prosinec 2010. Úřední věštník Evropské unie. Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/scar_2009_2010_cs.pdf>.

OPP, K.-D. Theories of Political and Social Movements : A multidisciplinary introduction, critique, and synthesis. 1st edition. Abingdon, UK : Routledge, 2009. 406 s. ISBN 978-0-415-48389-6.

OPEN SOCIETY INSTITUTE. Korupce a protikorupční politika v České republice, 2002. Dostupné z WWW: <http://old.transparency.cz/pdf/osi_2.pdf>

OŽIVENÍ, o.s. Možnosti kontroly veřejných zakázek. [online]. 2007. Dostupné z WWW: <http://www.bezkorupce.cz/documents/ostatni-prezentace/kontrola-vz-usti-n-labem-07.ppt>.

PAVEL, J.. Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České republice.
Praha, Transparency International — Česká republika, 2009, ISBN 978-80-87123-10-2

PEHE, J. Co je systémová korupce a Jak z ní ven? [online]. 2011. Dostupné z WWW: http://www.pehe.cz/Members/redaktor/co-je-systemova-korupce-aneb-jak-z-ni-ven >.

PHILIP, M. Defining Political Corruption. Paper to Political Corruption Conference, Nottingham June 10-11, 1996.
PLATFORMA PRO TRANSPARENTNÍ ZAKÁZKY. Www.transparentnizakazky.cz [online]. 2010 [cit. 2010-06-01]. Závěrečná zpráva expertní skupiny. Dostupné z WWW: <http://www.transparentnizakazky.cz/images/Zaver.%20zprava%20-%20Priloha%2013052010.pdf>.

POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: SLON, 2005. 399 s. IBSN 80-86429-50-4.

POTŮČEK, M. a kol. Nejen trh. Praha: SLON, 1997. 188 s. IBSN 80-85850-26-5.

PRICEWATERHOUSECOOPERS. Průzkum názorů generálních ředitelů, 2011. Dostupné z WWW: http://www.pwc.com/cz/cs/tiskove-zpravy-2011/vlada-musi-presvedcit-generalni-reditele-ze-boj-s-korupci-mysli-vazne.jhtml

SCHELING, T. Dynamic Models of Segregation. In: Journal of Mathematical Sociology 1 (July), 1971. s. 143-186.

SMITH, J. – FETNER, T. "Structural Approaches in the Sociology of Social Movements."
Chapter in Conny Roggeband and Bert Klandermans, eds. Handbook of Social Movements
Across Disciplines. NY: Springer Press, 2007, pp. 13-57.

SNOW, David A. – ROCHFORD, Burke E. - WORDEN, Steven K.- BENFORD, Robert D. Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. In: American Sociological Review 51, No. 4 (Aug, 1986.), s. 464-481.

STEFES, CH.H. Governance, the State, and Systemic Corruption: Armenia and Georgia in Comparison , CRIA. From vol. 2, 2008

SVENSSON, J. Eight Questions about Corruption. In Journal of Economic Perspectives, 2005. s. 19-42.

SVOBODOVÁ, I. Teď budeme džentlmeni In: Reflex, 6./ 6. února 2012

TANZI, V. Corruption Around the World. Causes, Consequences, Scope, and Cures. In: IMF Staff Papers. 1998, vol.45, no.4, s.. 559 – 594.

TARROW, S. International Institutions and Contentious Politics: Does Internationalization Make Agents Freer or Weaker?. Presented to the Panel on „Coping with World Transitions“. American Sociological Association Annual Meeting. Chicago Illinois, August 6, 1999 [online]. Dostupné z WWW: http://www.nd.edu/~dmyers/cbsm/vol2/stasa99.PDF

TARROW, S. From Lumping to Splitting: Specifying Globalization and Resistance. In J. Smith, H. Johnson (eds.) Globalization and Resistance. Transnational Dimensions
of Social Movements. Lanham, Boulder, New York, Oxford. 2002 : Rowman and Littlefield,
s. 229–249.

TARROW, S.. Power in Movement : Social Movements and Contentions Politics. 2nd edition. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 271 s. ISBN 978-0-521-62947-8.

TILLY, Ch. 1978. From Mobilization to Revolution. Reading, Mass.: Addison-Wesley.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – ČR. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě [online]. Česká republika : Transparency International , 2008. 214 s. ISBN 978-80-87123-04-1. Dostupné z WWW: < http://www.transparency.cz/doc/vzdelavani_skripta2008_1.pdf>.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – ČR. Studie národní integrity [online]. Česká republika : Transparency International , 2011. 251 s. Bez ISBN. Dostupné z WWW: < http://www.transparency.cz/doc/TIC_Studie_narodni_integrity_www.pdf>.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – ČR. Závěrečná zpráva o realizaci projektu „Právní protikorupční poradenské středisko“ za období říjen 2009 – červen 2010 [online]. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.cz/pdf/alac-zprava-OSF-2009-2010.pdf>

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Report on the Transparency International Global Corruption Barometr 2005 [online]. Dostupné z WWW: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gvb/2005>

TRNKOVÁ, J.: Společenská odpovědnost firem, kompletní průvodce tématem &
závěry z průzkumu v ČR, Business Leaders Forum, únor 2004 [online]. Dostupné z WWW: http://www.blf.cz/csr/cz/vyzkum.pdf
UHLÁŘ, P. Lobbying a korupce při tvorbě veřejné politiky. In: Psychologie v ekonomické praxi. 2007, roč. 42, č. 3/4, s. 95-97

VALTEROVÁ, A. Pluralismus a korporativismus: využitelnost klasických modelů zájmové politiky jako rámce pro teoretický výzkum. Středoevropské politické studie. Ročník XI, Číslo 4, s. 267-283

VOIGT, S. Institucionální ekonomie. Vyd. 1. Praha : Alfa Nakladatelství, 2008. 236 s. ISBN 978-80-87197-13-4.

VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Profess Consulting, 2007. 390 s. ISBN 978 80-7259-055-1.

WEBER, M. Protestantská etika a duch kapitalismu. 1. vyd. Praha : Metodologie, sociologie a politika. Oikoymenh Praha, 1998. ISBN 978-80-7298-389-6.

WHITMORE, B. Jak lobbismus přerůstá v úplatkářství. In: Lidové noviny - Praha. ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, č. 24 (20060128), s. 1,12
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Antikorupční aktivismus komerčního sektoru z hlediska teorie struktury politických příležitostí“ se bude věnovat struktuře politických příležitostí v letech 1998 až 2012 v souvislosti s projevy korupce v ČR a rolí komerčního sektoru při jeho antikoručpní angažovanosti. Antikorupční aktivismus komerčního sektoru z hlediska teorie struktury politických příležitostí je práce, která se zaměřuje na angažovanost komerčního sektoru proti korupčním praktikám v České republice. Přístup firem je sledován s využitím konceptu struktury politických příležitostí, a to pro srovnání nabízených politických příležitostí s jejich reálným využitím v praxi. Cílem práce je proto zjistit, jaká je struktura příležitostí, které mohou aktéři komerčního sektoru využívat pro ovlivňování protikorupčních veřejných politik a jak tyto příležitosti využívají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis “Anti-corruption activism of the commercial sector from the point of view of political opportunity structure theory” will be devoted to the structure of political opportunities in 1998 to 2012 in relation to manifestations of corruption in the Czech Republic and the role of the commercial sector in terms of anti-corruption involvement. Anti-corruption activism in commercial sector from the point of view of the theory of the political opportunity structure is a kind of thesis that focuses on awareness and involvement in commercial sector against corruption in the Czech Republic. The approach of the companies is monitored with concept of political opportunities so the political opportunities can be compared with their real use. This thesis aims to find out what is the structure of the opportunities, that participants of the commercial sector can be use in order to influence anti-corruption public politics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK