Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Towards implementing the instruments of Bologna process in the area of recognition of foreign diplomas in the Czech Republic
Název práce v češtině: Cesta k implementaci nástrojů Boloňského procesu v oblasti uznávání zahraničních diplomů v ČR
Název v anglickém jazyce: Towards implementing the instruments of Bologna process in the area of recognition of foreign diplomas in the Czech Republic
Klíčová slova: Boloňský proces, implementace politiky, vzdělávací politika, uznávání diplomů, Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, vysoké školství v ČR
Klíčová slova anglicky: Bologna Process, implementation of policy, education policy, diploma recognition, European Higher Education Area, higher education in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Dr. Mgr. Aleš Vlk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 01.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2012
Oponenti: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ACCREDITATION COMMISSION, 2004. Statute of the Accreditation Commission [online]. [cit. 2011-02-26]. Available at: http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/234_the_statute_of_the_ac2004.pdf

BENELUX BOLOGNA SECRETARIAT. The official Bologna Process website July 2007 – June 2010 [online]. ©2007-2010 Benelux Bologna Secretariat [cit. 2010-09-27]. Available at: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/

Bergen Communiqué, 2005. The European Higher Education Area – Achieving the Goals, Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Bergen.

Berlin Communiqué, 2003. Realising the European Higher Education Area, Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education, Berlin.

BIRKLAND, Thomas A., 2001. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. Armonk, New York: M.E. Sharpe. 320 p. ISBN 0-765-60418-3.

Bologna declaration, 1999. The European Higher Education Area, Joint declaration of the European Ministers of Education convened in Bologna, June 19.

BOLOGNA WORKING GROUP ON QUALIFICATIONS FRAMEWORKS, 2005. A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. Copenhagen: Danish Ministry of Science, Technology and Innovation.

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region 1997. The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community entered into force on 1 December 2009, CETS No.: 165. Lisbon.

COUNCIL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS of the Czech Republic. Council of Higher Education Institutions of the Czech Republic [online]. [cit. 2011-02-09]. Available at: http://www.radavs.cz/clanek.php?oblast=9&c=724

CRESWELL, John W., 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 2nd Edition. Thousand Oaks: Sage Publications. 246 p. ISBN 0-7619-2441-8.

CZECH REPUBLIC. Act no. 111 from 22th April 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, No. 39, p. 5388-5419. Available at: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf.

CZECH REPUBLIC. Act no. 147 from 27th April 2001 kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, No. 58, p. 3436-3437. Available at: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb058-01.pdf.

CZECH REPUBLIC. Act no. 172 from 18th May 1990 o vysokých školách (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1990, No. 30, p. 682-691. Available at: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1990/sb030-90.pdf.

CZECH REPUBLIC. Act no. 552 from 30th December 2005 kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, No. 188, p. 10766-10773. Available at: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb188-05.pdf.

CZECH REPUBLIC. MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS, 2001. National Programme for the Development of Education in the Czech Republic. White Paper, Prague 2001. Prague: Institute for Information on Education, Prague, Youth and Sports. ISBN 80-211-0413-9

CZECH REPUBLIC. MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS, 2005. The Long-Term Plan for Educational, Scientific, Research, Development, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions for 2006-2010. The Long-Term Plan for 2006-2010. Prague: Department for Higher Education Institutions.

CZECH REPUBLIC. MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS, 2009. White Paper on Tertiary Education. Prague: Ministry of Education, Youth and Sports. ISBN 978-80-254-4707-9

CZECH REPUBLIC. MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS, 2010. The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions for 2011-2015. The Strategic Plan for 2011-2015. Prague: Department for Higher Education Institutions.

ČESKÁ KONFERENCE REKTORŮ, 2008. Statut České konference rektorů [online]. [cit. 2011-02-21]. Available at: http://crc.muni.cz/pdf/statute/statut.pdf

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo mládeže a tělovýchovy [online]. Individuální projekty národní – Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání [cit. 2011-02-27]. Available at: http://ipn.msmt.cz/data/uploads/projekt_7/Q-Ram_anotace%20projektu%20web-opravena.doc

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo mládeže a tělovýchovy [online]. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání – Otázky a odpovědi [cit. 2011-02-27]. Available at: http://ipn.msmt.cz/data/uploads/projekt_7/Q-Ram-Otazky_a_odpovedi-fin.doc
ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo mládeže a tělovýchovy [online]. C: Obecný postup bez ekvivalenční dohody [cit. 2011-02-21]. Available at: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/se-zemi-ve-ktere-je-zahranicni-vysoka-skola-ktera-doklad-o-1

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo mládeže a tělovýchovy [online]. Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT k 1.1.2011 [cit. 2011-02-21]. Available at: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv

EASTON, David, 1957. An Approach to the Analysis of Political Systems. World Politics, Vol. 9, No. 3, pp. 383-400.

EURYDICE, 2010. Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process [online]. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, [cit. 2010-09-24] ISBN 978-92-9201-086-7. Available at:

HJERN, Benny; PORTER, David O., 1981. Implementation Structures: a New Unit of Administrative Analysis. Organizational Studies, Vol. 2, No. 3, pp. 211-227.

HOLLIS, Martin, 1994. The Philosophy of Social Science: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 271 p. ISBN 0-521-44264-8.

HOWLETT, Michael; RAMESH, Mishra, 1995. Studying public policy: policy cycles and policy subsystems. Toronto : Oxford University Press. 239 p. ISBN 0-19-540976-0.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
challenges in a globalised world, Communiqué of the conference of European Ministers in charge of Higher Education, London.

JOHNSON, R. Burke, ONWUEGBUZIE, Anthony J., 2004. Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, Vol. 33, No. 7., pp. 14-26.

LANE, Jan-Eric, 1987. Implementation, accountability and trust. European Journal of Political Research, Vol. 15, No. 5, pp. 527-546.

London Communiqué, 2007. Towards the European Higher Education Area: responding to Louvain-la-Nueve Communiqué, 2009. The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade, Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Boloňský proces: vytváření evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, ©2010 [cit. 2010-09-27]. Available at: http://www.bologna.msmt.cz

NAEP. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy [online]. Projekt Bologna Experts [cit. 2011-02-26]. Available at: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=361&

National Report - Czech Republic, 2003. [online] [cit. 2011-03-08] Available at: http://www.ehea.info/Uploads/Documents/CZECH_REPUBLIC_2003.PDF

National Report - Czech Republic, 2005. [online] National Reports 2004 – 2005. [cit. 2011-03-14] Available at: http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_Czech_Republic_05.pdf

National Report - Czech Republic, 2005. [online] National Reports 2004 – 2005. [cit. 2011-03-14] Available at: http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_Czech_Republic_05.pdf

National Report - Czech Republic, 2007. [online] National Reports 2005 – 2007. [cit. 2011-03-15] Available at: http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_Czech_Republic2007.pdf

National Report - Czech Republic, 2009. [online] National Reports: 2007-2009. [cit. 2011-02-09] Available at: http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_Czech_Republic2007.pdf

PATEROVÁ, Hana; VESELÝ, Arnošt; KALOUS, Jaroslav; NEKOLA, Martin, 2007. Přijetí a implementace veřejné politiky. In: VESELÝ, Arnošt; NEKOLA, Martin. Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství. pp.311 – 337. ISBN 978-80-86429-75-5.

POTŮČEK, Martin [et al.], 2005. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 399 p. ISBN 80-86429-50-4.

Prague Communiqué, 2001. Towards the European Higher Education Area, Communiqué of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education, Prague.

RADA VYSOKÝCH ŠKOL, 2010. Statut rady vysokých škol. Znění platné od 25. února 2010 [online]. [cit. 2011-02-21]. Available at: http://www.radavs.cz/prilohy/Statut2010.doc

RAUHVARGERS, Andrejs, 2004. Improving the Recognition of Qualifications in the Framework of the Bologna Process. European Journal of Education, Vol. 39, No. 3, pp. 331-347.

ROMANIAN BOLOGNA SECRETARIAT. EHEA official website [online]. Czech Republic National Reports, ©2010 European Higher Education Area [cit. 2010-09-27]. Available at: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=86

ROMANIAN BOLOGNA SECRETARIAT. EHEA official website [online]. EUA Trends Reports, ©2010 European Higher Education Area [cit. 2010-09-27]. Available at: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=87

SABATIER, Paul A., 1986. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. Journal of Public Policy, Vol. 6, pp.21-48.

SABATIER, Paul A.; WEIBLE, Christopher, M. 2007. The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications. In: SABATIER, Paul A. Theories of the Policy Process. 2nd Edition. Boulder, Co: Westview Press. 344 p. ISBN 0-8133-4359-3.

Sorbonne Joint Declaration, 1998. Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. Paris, Sorbonne, May 25, 1998.

Trends 2010: SURSCOCK, Andrée; SMIDT, Hanne, 2010. Trends 2010: A decade of change in European Higher Education. Brussels: European University Association (EUA).

Trends I: HAUG, Guy, 1999. Main trends and issues in higher education structures in Europe. Trends in learning structures in higher education I, CRE Project report, Geneva.

Trends II: HAUG, Guy; TAUCH, Christian, 2001. Trends in learning structures in higher education II. In: EUA. Follow-up report prepared for the Salamanca and Prague conferences in March/May 2001, Geneva/Brussels: European University Association (EUA).

Trends III: REICHERT, Sybille; TAUCH, Christian, 2003. Trends 2003: Progress towards the European Higher Education Area. Bologna four years after: Steps toward sustainable reform of higher education in Europe. A report prepared for the European University Association in July 2003, Geneva/Brussels: European University Association (EUA).

Trends IV: REICHERT, Sybille; TAUCH, Christian, 2005. Trends IV: European Universities Implementing Bologna. An EUA Report. Brussels: European University Association (EUA).
Trends V: CROSIER, David; PURSER, Lewis; SMIDT, Hanne, 2007. Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area. An EUA Report. Brussels: European University Association (EUA). ISBN: 9789078997023.

VAN METER, Donald S.; VAN HORN, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society, Vol. 6, No. 4, p. 445-488.

VERSCHUREN, Piet, DOOREWAARD, Han, 1999. Designing a Research Project. Utrecht: LEMMA,. 215 p. ISBN 9-0518-9383-3.

VLK, Aleš, 2006. Aktuální problémy v terciárním vzdělávání ČR. In: KALOUS, Jaroslav, VESELÝ, Arnošt. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Nakladatelství Karolinum. 181 p. ISBN 80-246-1261-5. pp. 95-108.

WINKLER, Jiří, 2002. Implementace: institucionální hledisko analýzy veřejných programů. Brno: Masarykova univerzita. 160 p. ISBN 80-210-2932-3.

WITTE, Johanna Kathrina, 2006. Change of Degrees and Degrees of Change: Comparing adaptations of European higher education systems in the context of the Bologna Process. Enschede: CHEPS/UT, University of Twente. Dissertation, 634 p. ISBN 90-365-2382-6.

Předběžná náplň práce
Tato studie se zabývá implementací jako stádiem politického cyklu, které může značně ovlivnit, jestli implementovaná politika bude mít požadovaný dopad. Autorka se zaměřuje na implementaci nástrojů Boloňského procesu v oblasti uznávání zahraničních diplomů v České republice. Hlavním cílem je odpovědět na otázku, v čem analýza implementace těchto konkrétních nástrojů může obohatit obecné znalosti o implementaci politiky. Pro zodpovězení této otázky je vytvořen koncepční a výzkumný rámec, na jehož základě autorka navrhuje teze, které slouží jako předběžné odpovědi na výzkumné otázky. Koncepční a výzkumný rámec je nadále použit v analýze dat, jejichž zdroje zahrnují dotazníkové šetření, analýzu dokumentů a polostrukturované rozhovory. Na základě analýzy dat autorka předloží doporučení pro implementaci nástrojů Boloňského procesu v oblasti uznávání zahraničních diplomů v České republice. V závěru studie jsou pak vyhodnoceny výhody a nevýhody použitého koncepčního a výzkumného rámce. Hlavním přínosem této studie jsou doporučení v konkrétní oblasti uznávání zahraničních diplomů v České republice a vyhodnocení praktického použití koncepčního a výzkumného rámce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This study perceives the implementation stage of a policy cycle as an area, which may influence whether the policy has the intended effects. The author focuses on the implementation of the instruments of the Bologna Process in the field of foreign diploma recognition in the Czech Republic and asks, what can one learn about the implementation of a policy in general from studying this specific policy area? To answer this questions the study develops a conceptual and research framework, based on which the author presents propositions as tentative answers to the research questions. The conceptual and research framework is then used to analyze the sources of data, which include a questionnaire survey, analysis of documents and semi-structured interviews. Based on these the author presents recommendations for the implementation of the instruments of the Bologna Process in the area of foreign diploma recognition in the Czech Republic. At the end of the study, the shortcomings and benefits of the application of the conceptual and research framework are evaluated. The main contribution of this study therefore lies in producing recommendations and evaluations in the specific area of foreign diploma recognition in the Czech Republic and also by testing a practical application of a conceptual and research framework.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK