Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Všeobecná sestra jako edukátor rodinných příslušníků onkologicky nemocných.
Název práce v češtině: Všeobecná sestra jako edukátor rodinných příslušníků onkologicky nemocných.
Název v anglickém jazyce: Nurse as a family members educator of cancer patients.
Klíčová slova: Onkologické onemocnění, karcinom prsu, všeobecná sestra, edukace, edukátor, pacientka, rodina.
Klíčová slova anglicky: Cancer diseases, breast cancer, nurse, education, pacient, family.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2011
Datum zadání: 29.10.2012
Datum a čas obhajoby: 12.02.2013 15:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: PhDr. Jana Podaná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování práce se řídí opatřením děkana č.10/2010.
Seznam odborné literatury
Knižní publikace:
ABRAHÁMOVÁ, J. a kolektiv. Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing 2009., s. 11-134. ISBN 973-80-247-3063-9
CIBULA, D., PETRUŽELKA, L. a kolektiv. Onkogynekologie. Praha: Grada Publishing 2009., s. 289-290. ISBN 978-80-247-2665-6
FALEIDE, O, A., LIAN, B, L. FALEIDE, K, E. Vliv psychiky na zdraví, Soudobá psychosomatika. Praha: Grada Puglishing 2010., s. 45. ISBN 978-80-247-2864-3
GIDDENS, A. Unikající svět. Jak globalizace mění náš svět. Praha: Sociologické nakladatelství 2000., s. 72. ISBN 80-85850-91-5
GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA., J. Rodinná terapie. Systemické a narativní přístupy 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing 2009., s. 156.
ISBN 978-80-247-2390-7
JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing 2010., s. 9-69. ISBN 978-80-247-2171-2
KAREŠOVÁ, J. a kolektiv. Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak správně překonat nesnáze při léčbě rakoviny. Praha: MAXDORF 2010., s. 10-117.
ISBN 978-80-7345-217-9
KELNAROVÁ, D., MATĚJKOVÁ, E. Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty 4. ročník. Praha: Grada Publishing 2009., s. 110. ISBN 978-80-247-2831-5
MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství 1997., s. 8-9. ISBN 80-901424-7-8
PETRUŽELKA, L., KONOPÁSEK, B. Klinická onkologie. Praha: Karolinum, 2003.,
s. 9-45. ISBN 80-246-0395-0
VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing 2006., s. 76. ISBN 80-247-1262-8
VORL ÍČEK, J., ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H. a kolektiv. Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada Publishing 2006., s. 26. ISBN 80-247-1716-6
VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada Publishing 2009., s. 114. ISBN 978-80-247-2510-9
ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie. Teorie a praktická cvičení. Praha: Grada Publishing 2007., s. 72. ISBN 978-80-247-2068-5
ŽALOUDÍK, J. VYHNÉTE SE RAKOVINÉ aneb prevence zhoubných nádorů pro každého. Praha: Grada Publishing 2008., s. 51. ISBN 978-80-247-2307-5
Časopisecké publikace:
BUDAYOVÁ, K., HONAJZEROVÁ, I. Etika práce s onkologickým pacientem: Etické aspekty ošetřovatelské péče. In: Edukační sborník: Brněnské onkologické dny a … Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky: Brno: Brno: Masarykův onkologický ústav,[1976]-. 2003, s. 229-230. ISBN 80-239-0175-3 /rešerše z knihovny 1.lf/.

BRYKCZYNSKÁ, G. Etické aspekty onkologické péče: Etické aspekty ošetřovatelské péče. In: Edukační sborník: Brněnské onkologické dny a … Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky: Brno: Brno: Masarykův onkologický ústav,[1976]-. 2003, s. 228. ISBN 80-239-0175-3 /rešerše z knihovny 1.lf/.

DREXLEROVÁ, J., JÍLKOVÁ, Z. Aktivity pacientských organizací v oblasti prevence nádorů prsu. In: Edukační sborník: Brněnské onkologické dny a … Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky: Brno. Brno: Masarykův onkologický ústav,
[1976]-. 2005, s. 25-26. ISBN není uveden /rešerše z knihovny 1.lf/.

DRLÍKOVÁ, K., Reedukace jako nedílná součást edukace. Sestra 2008, roč. 18, č. 5, s. 49. ISSN 1210-0404.

HONZÁK, R., Některé psychologické prvky edukace. Diagnóza v ošetřovatelství, 2006, roč. 2, č. 1, s. 42. ISSN 1801-1349.

JIRKOVSKÝ, D. Edukační a ošetřovatelský proces v programu rozšířené primární preventivní péče = The educational and nursing process withing the extended primary preventive care programme. Vojenské zdravotnické listy = Military medical science letters, 2004, roč. 73, č. 2, s. 48-50 /rešerše z knihovny 1.lf/.

KRÁLÍČKOVÁ, I. Spolupráce rodiny v ošetřovatelském procesu. Florence, 2007, roč. 3, č. 11, s. 469-472. ISSN 1801-464X.
LOPEZ, V., COPP, G., MOLASSIOTIS, A., Male Caregivers of Patients With Brest and Gynecologic for Theit Spouses and Partners. Cancer Nursing, 2012, 35, p. 402-410
MÍČKOVÁ, I., Edukace jako nedílná součást ošetřovatelského procesu. Sestra, 2009, roč. 19, č. 12, s. 44-45. ISSN 1210-0404.
POKORNÁ, A., On-line informování pacientů - realita, či hudba vzdálené budoucnosti?Sestra, 2008, roč. 18, č. 11, s. 15-16. ISSN 1210-0404.
SVOBODOVÁ, H. Důstojnost člověka a ošetřovatelská péče. In: Edukační sborník: Brněnské onkologické dny a … Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky: Brno: Brno: Masarykův onkologický ústav,[1976]-. 2005, s. 328. ISBN není uvedeno.
ŠKULAVÍKOVÁ, Š. Ošetřovatelská péče v onkologii z pohledu sestry: Konference sester. In: Edukační sborník: Brněnské onkologické dny a … Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky: Brno: Brno: Masarykův onkologický ústav,[1976]-. 2001,
s. 195. ISBN není uvedeno.
YATES, P., Can We Deliver Both Population-Based and Personalized Approaches to Cancer Care? Cancer Nursing, 2012, 35, p. 399
Internetové zdroje
BUCHLER, T., KOŘÁN, M., Karcinom prsu: Průvodce pro pacientky a léčba [on line]. Aliance žen s rakovinou prsu c 2009 [cit. 2012-10-05]. Dostupné z WWW:www.breastcancer.cz/pub/att/publikace/brozura-karcinom-prsu-pdf
MAMMAHELP. Nejnovější odborné články - Jak se žije bez ňadra [on line]. Mammahelp c 2012 [cit. 2012-10-25]. Dostupné z WWW:www.mammahelp.cz/jak-se-zije-bez-nadra.php
STIBALOVÁ., K., Závažná nemoc v rodině [on line]. ProKrásnéTělo.cz c 2012 [cit. 2012 -11-02]. Dostupné z WWW:http://www.prokrasnetelo.cz/clanky/zavazna-nemoc-v-rodine/
UMÍRÁNÍ. Ve vztahu k rodině nemocného [on line] c 2012 [cit. 2012 -10-11] Dostupné z WWW:http://www.umirani.cz/ve-vztahu-k-rodine-nemocného.html
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá problémem sestry jako edukátorky příbuzných onkologicky nemocných. Onkologický pacient nepotřebuje pouze odbornou medicínskou péči, ale zároveň vyžaduje péči psychologickou a to v průběhu všech fází nemoci. Nesmírně důležitá pro nemocné je podpora jejich rodiny. Pro jejich psychologickou podporu je nepostradatelná edukace.
Část práce se zabývá problematikou nemocných pacientek s karcinomem prsu, jejich psychologickými problémy v průběhu onemocnění a podporou rodinných příslušníků a jejich edukací sestrou.Klíčová slova: onkologické onemocnění, karcinom prsu, všeobecná sestra, edukace, edukátor, pacientka, rodina.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor’s thesis is focused on the issue of a nurse acting as an educator for relatives of cancer patients. Apart from professional medical care, cancer patients also need psychological support and care throughout all the stages of cancer. Support of their family is especially important. Education is a necessity for their psychological support.
Part of this thesis deals with issues of breast cancer in female patients, the psychological difficulties they face during the illness and support of family members and education they can receive from a nurse.

Key words: oncological illness, breast cancer, general nurse, education, educator, patient, family.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK