Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces zavádění moderních informačních technologií ve veřejné správě se zaměřením na Policii České republiky
Název práce v češtině: Proces zavádění moderních informačních technologií ve veřejné správě
se zaměřením na Policii České republiky
Název v anglickém jazyce: The process of implementing modern information technologies in public administration with a focus on the Police of the Czech Republic
Klíčová slova: Deník trestních spisů, Evidence trestní řízení, informační systémy, Policie ČR, trestní řízení, veřejná správa
Klíčová slova anglicky: Diary of a Criminal Case Files, Evidence of Criminal Proceedings, information systems, Police of the Czech Republic, criminal proceeding, public administration
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. František Knobloch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: PhDr. Věra Tomandlová
 
 
 
Seznam odborné literatury
• Potůček, M.: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005.
• Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997
• Hendrych D. Správní právo: obecná část. Praha : C.H. Beck, 3003
• Hendrych D. Správní věda: teorie veřejné správy. Praha : ASPI, 2003
• Kotler, P.:Marketing, management: analýza, plánování, realizace a kontrola. Praha : Victoria Publishing 1992
• Metodika pro aplikaci programu Evidence trestního řízení (ETŘ)
Předběžná náplň práce
• sběr dat k zmapování evidenčních systémů a jejich využití ve veřejné správě
• analýza dosavadního evidenčního systému používaného v rámci Policie ČR
• popis nově zaváděného evidenčního systému používaného v rámci Policie ČR
• návrh možných způsobů implementace nového evidenčního systému
• analýza procesu zavádění a pilotního provozu nového evidenčního systému
• návrh změn využitelných v rámci nového evidenčního systému
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
• data collection for mapping records systems and their use in public administration
• analysis of the current registration system used by the Police of the Czech Republic • description of the newly introduced registration system used by the Police of the CR
• proposal of possible ways of implementation of a new registration system
• analysis of process and implementation of pilot operation system of the new registration system
• proposal of changes to be used in the new registration system
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK