Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizace základního vzdělání v Evropě: Srovnávací analýza Finska a České republiky z hlediska spravedlnosti
Název práce v češtině: Organizace základního vzdělání v Evropě: Srovnávací analýza Finska a České republiky z hlediska spravedlnosti
Název v anglickém jazyce: The organization of primary and lower secondary education in Europe: Comparative analysis of the Czech Republic and Finland in terms of equity.
Klíčová slova: Vzdělání, vzdělávací politika, vzdělávací systém, základní vzdělávání, vzdělanostní nerovnosti, spravedlnost ve vzdělání, Finsko, Česká republika, selektivita.
Klíčová slova anglicky: Education, educational policy, educational system, primary education, educational inequality, equity in education, Finland, Czech Republic, selectivity.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Oponenti: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Organizace základního vzdělávání v Evropě:
Srovnávací analýza České republiky a Finska z hlediska spravedlnosti

Teze diplomové práce
Autor: Bc. Kristýna Paulová
Studijní obor: Veřejná a sociální politika FSV UK
Konzultant: Doc. Jaroslav Kalous, PhD.

1. Vymezení zkoumaného problému
Diplomová práce vychází z hlavních zjištění výzkumu PISA (Programme for International Student Assessment), který se pod záštitou OECD zaměřuje na mezinárodní srovnávání vědomostí patnáctiletých žáků v matematické, přírodovědní a čtenářské gramotnosti a současně nabízí údaje o jejich socio-kulturně-ekonomickém rodinném zázemí. Uvedený výzkum probíhá v pravidelných tříletých intervalech (první šetření proběhlo v roce 2000) a účastní se ho většina zemí OECD včetně Finska a České republiky (OECD, 2011).
Finsko ve světle zjištění tohoto výzkumu představuje zemi, která dlouhodobě dosahuje ve všech zkoumaných oblastech v porovnání s ostatními participujícími státy nejlepších výsledků. Zároveň je závislost výsledků finských žáků na rodinném zázemí jedna z nejnižších. Výsledky mezinárodního srovnávacího výzkumu PISA „tak ukazují Finsko jako šampiona pomyslného žebříčku spravedlivých systémů světa“ (Greger, 2011, s. 36).
Česká republika se takovými výsledky bohužel chlubit nemůže. Zatímco v testech matematické a přírodovědní gramotnosti dosahují čeští žáci v porovnání s ostatními státy průměrných výsledků, v testech čtenářské gramotnosti jsou výsledky České republiky dokonce podprůměrné. Mimo to, výzkum PISA ukázal, že na výsledky českých žáků má silný vliv socio-kulturně-ekonomický status rodiny, ze které pochází (ÚIV, 2010). Z tohoto důvodů řada českých, ale i zahraničních odborníků na vzdělávací politiku považuje současný vzdělávací systém České republiky za nespravedlivý, jelikož jeho prostřednictvím dochází k reprodukci vzdělanostních nerovností (Matějů, Straková, 2006).
Výsledky výzkumu PISA na příkladu Finska ukázaly, že skloubit kvalitu vzdělávání se spravedlivým přístupem ke vzdělání není nereálné. Z těchto důvodů do Finska každoročně míří celá řada odborníků ve snaze poodhalit tajemství jeho úspěchu, inspirovat se jím a přenést některé prvky z jeho politiky do vzdělávacího systému jejich země.
Cílem diplomové práce proto bude za pomocí srovnání vzdělávacího systému Finska a České republiky na poli povinné školní docházky nejen popsat současnou organizaci základního školství a identifikovat jednotlivé rozdíly mezi zkoumanými zeměmi (jakožto možné příčiny tohoto jevu), ale také zhodnotit obě dvě země skrze kritérium spravedlnosti.

2. Stručná charakteristika teoretických východisek práce
Jako možné teoretické východiska práce lze zvolit teorii lidského kapitálu; teorie vzdělanostních nerovností, které se zabývají rolí vzdělávacího systému či školy; vymezení spravedlivého přístupu ke vzdělávání, ale také dosavadní poznatky o dopadech diferenciace na vzdělanostní dráhu jedince.

3. Hlavní cíle práce
Hlavním cílem diplomové práce bude popsat a následně porovnat současnou podobu vzdělávací politiky Finska a České republiky v oblasti organizace základního školství. Identifikovat případné hlavní rozdíly a zhodnotit na základě vybraných indikátorů obě země prizmatem kritéria spravedlnosti.

4. Charakteristika užitých metod
V rámci diplomové práce bude využita metoda sekundární analýzy dat. Konkrétně půjde o studium dokumentů, kdy budou analyzovány nejen potřebné monografie, ale především veřejně politické dokumenty (Nekola, Veselý, 2007, s. 159).
Za výzkumnou strategii této práce byla zvolena komparativní analýza politik. Konkrétně se jedná o mezinárodní komparaci dvou vzdělávacích politik, a to Finska a České republiky v oblasti dosahování spravedlivého přístupu ke vzdělávání na poli povinné školní docházky. Půjde tedy o srovnání dvou případů. Tato výzkumná strategie byla zvolena především z důvodu možné inspirace jinými vzdělávacími politikami - poučení se z dobré praxe, a to konkrétně finskou vzdělávací politikou (Drhová, Veselý, 2007).
5. Orientační seznam odborné literatury
EURIDICE. Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Česká republika. Praha : ÚIV, 2009.
EURIDICE. Organization of educatioanl system in Finland [online]. EU : EURIDICE, 2009. Dostupný z: <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/FI_EN.pdf>
Greger, David. Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. In Matějů, Petr; Straková, Jana (eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání. 1. vyd. Praha : Academia, 2006. Kapitola 1, s.21 – 40. ISBN 80-200-1400-4.
Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2
Matějů, Petr; Straková Jana (eds.). Nerovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. 1. vyd. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1400-4.
MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha : Tauris, 2001. ISBN 80-211-0372-8.
Průcha, Jan. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4.
Průcha, Jan. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-155-7.
Ježková, Věra; Walterová, Eliška. Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Centrum evropských studií, 1997. 1. vyd.. ISBN 80-86039-19-6
Kalous, Jaroslav. Přístupy k tvorbě a analýze vzdělávací politiky. In Kalous, Jaroslav; Veselý, Arnošt (eds.). Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha : Karolinum, 2006. Kapitola 2., s. 23-32. ISBN 80-246-1260-7.
Kleňhová, Michaela. Struktura vzdělávacího systému ČR v mezinárodním srovnání. In Kalous, Jaroslav; Veselý, Arnošt (eds.). Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha : Karolinum, 2006. Kapitola 3., s. 33-56. ISBN 80-246-1261-5.
Straková, Jana (eds.). Analýza naplnění cílů národního programu vzdělávání v České republice. [online]. Praha : 2009. [cit. 2011-02-11]. Dostupný z: <www.msmt.cz/uploads/VKav_200/A_BK.../AV_evaluace_BK.pdfl>.
ÚIV. Umíme ještě číst: hlavní zjištění výzkumu PISA 2009. 1. vyd. Praha : ÚIV. ISBN 978-80-211-0608-6.
ÚIV. České školství v mezinárodním srovnání. Vybrané ukazatele publikace OECD Education at a Glance 2006. Praha: ÚIV, 2006. ISBN 80-211-0532-3.
Veselý, Arnošt. Vzdělávací politika. In Potůček, Martin (eds.). Veřejná politika. Praha : SLON, 2005. Kapitola 11, s. 277-309. ISBN 80-86429-50-4.
Veselý, Arnošt; Matějů, Petr. Vzdělávací systémy a reprodukce vzdělanostních nerovností. In Matějů, Petr; Straková, Jana; Veselý, Arnošt (eds.). Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení. 1.vyd. Praha : SLON, 2010. Kapitola 2., s. 38-90. ISBN 978-80-7419-032-2.
Veselý, Arnošt; Nekola, Martin (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik. Praha : SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-75-5.

Legislativa
Zákon č. 668/1998 Sb. (Basic Education Act).
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzdělávání (školský zákon).

Internetové portály
www.msmt.cz (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
www.uiv.cz (Ústav pro informace ve vzdělávání ČR)
http://www.minedu.fi (Ministerstvo školství a kultury FIN)
http://www.stat.fi/til/kou_en.html (Portál statistických dat FIN)
www.euridice.org
www.pisa.oecd.org
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK