Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úřednické vlády v kontextu vládního systému České republiky. Důvody vzniku, hodnocení činnosti, příčiny oblíbenosti.
Název práce v češtině: Úřednické vlády v kontextu vládního systému České republiky. Důvody vzniku,
hodnocení činnosti, příčiny oblíbenosti.
Název v anglickém jazyce: The clerical governments in the context of a government system in the Czech Republic. Reasons for the creation, evaluation of activities, causes of popularity
Klíčová slova: Vláda ČR, úřednická vláda, politická vláda, programové prohlášení vlády, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, vládní systém, volby
Klíčová slova anglicky: Government of the CR, a caretaker government, political government, the policy statement of government, Parliament of the Czech Republic, the system of government, elections
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2013
Oponenti: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Prameny
1. Monografie
Berg-Schlosser, D., Stammen, T. Úvod do politické vědy. Praha : ISE, 2000.

Cabada, L., Kubát, M. a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha : Eurolex Bohemia s.r.o., 2004.

Dahl, R., A. O demokracii. Praha : Portál, s.r.o., 2001.

Fiala, P., Schubert, K. Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno : Barrister & Principal, 2000.

Holman, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha : Beck, 1999.

Jirák, J., Říchová, B. Politická komunikace a média. Praha : Karolinum, 2000.

Klíma, M. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha : Radix, 1998.

Klokočka, V. Ústavní systémy evropských států. Praha : Linde Praha a.s., 2006.

Křížkovský, L., Adamová, K. Dějiny myšlení o státě. Praha : ASPI Publishing, s.r.o., 2000.

Kubát, M. Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. Praha : Dokořán, 2003.

Miller, D., Colemanová, J., Connoly, W., Ryan, A. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : Barrister & Principal, 2003.

Novák, M., Lebeda, T. Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004.

Sartori, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001.

Sartori, G. Teória demokracie. Bratislava : Archa, 1993.

Scruton, R. Slovník politického myšlení. Brno : Atlantis, 1990.

Strmiska, M., Hloušek V., Kopeček L., Chytilek R.: Politické strany moderní Evropy. Praha : Portál, s.r.o., 2005.

Svensson, P. Teorie demokracie. Brno : CDK, 1995.

Škaloud, J. a kol. Komparace politických systémů I. Praha : VŠE, 1995.

Říchová, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha : Portál, s.r.o., 2000.

Říchová, B. Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických
systémů. Praha : Portál, s.r.o., 2002.

Valeš, L. Dějiny politických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004.

Vodička, K., Cabada, L. Politický systém České republiky. Praha : Portál, s.r.o., 2003.

Voegelin, E. Nová věda o politice. Brno : CDK, 2000.

Weber, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha : OIKOYMENH, 1998.

2. Periodika
Kubát, M. Volby, fragmentace a polarizace stranického systému a politická nestabilita v ČR. Politologický časopis č. 3, 1998.

Lebeda, T. Vládní stabilita v České republice a volební systémy poměrného zastoupení II. Politologický časopis č. 2, 1999.

Říchová, B. Komparativní metoda v politologii. Politologická revue č. 2, 1997.

3. Právní předpisy
Úplné znění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Praha : Armex, 2010.

Ústava republiky Československé, 1919.

Ústava republiky Československé, 1923.

4. Webové zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ednick%C3%A1_vl%C3%A1da - Úřednická vláda (citováno dne 18.12.2011)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_vl%C3%A1da_Jana_%C4%8Cern%C3%A9ho - První vláda Jana Černého (citováno dne 18.12.2011)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Josefa_To%C5%A1ovsk%C3%A9ho - Vláda Josefa Tošovského (citováno dne 18.12.2011)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Jana_Fischera - Vláda Jana Fischera (citováno dne 18.12.2011)

http://www.volby.cz/pls/ps1996-win/u4 - Oficiální server Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (citováno dne 27.12.2009)

http://www.stem.cz/clanek/1840 - Oficiální server agentury STEM – Středisko empirických výzkumů (citováno dne 30.12.2009)

http://www.stem.cz/clanek/1862 (citováno dne 30.12.2009)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/vaclav-klaus-2/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf - Oficiální server Vlády České republiky (citováno dne 18.11.2011)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/josef-tosovsky/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf (citováno dne 18.11.2011)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/milos-zeman/Opozicni-smlouva.pdf (citováno dne 18.11.2011)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/milos-zeman/Spolecne-prohlaseni-delegaci-ODS-a-CSSD.pdf (citováno dne 18.11.2011)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf (citováno dne 18.11.2011)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/vladimir-spidla/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf (citováno dne 18.11.2011)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/stanislav-gross/Programove-prohlaseni-vlady-Ceske-republiky_1.pdf (citováno dne 18.11.2011)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/jiri-paroubek/Programove-prohlaseni-vlady-Jiriho-Paroubka_1.pdf (citováno dne 19.11.2011)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-2/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf (citováno dne 19.11.2011)

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/jan-fischer/ppv-2009.pdf (citováno dne 19.11.2011)

Předběžná náplň práce
Předložená diplomová práce přináší ucelený pohled na úřednické vlády v České republice od jejího vzniku v roce 1993 až po volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Hlavní pozornost bude věnována důvodům vzniku úřednických vlád, hodnocením jejich činnosti a příčinám jejich oblíbenosti u české veřejnosti.
Základem pro naplnění cílů této diplomové práce bylo studium odborné literatury, dokumentů a publikací, které se věnují problematice českých vlád. Důležitými zdroji informací byly elektronické zdroje státních institucí, např. Vlády České republiky, Parlamentu České republiky, Ústavního soudu, Českého statistického úřadu apod., ale také data z výzkumů veřejného mínění prováděných renomovanými společnostmi, jakými jsou např. STEM, s.r.o. nebo Centrum pro výzkum veřejného mínění.
Hlavní výzkumnou metodou jsou polostrukturované rozhovory s přímými aktéry (bývalými ministry vlády Josefa Tošovského i vlády Jana Fischera), odborníky na problematiku české politické scény a dále pak se současnými vysokými politiky a kandidáty na prezidenta, který bude volen v lednu 2013.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The presented thesis gives a comprehensive overview of the development of government systems in the Czech Republic since its inception in 1993 until the elections to the Parliament of the Czech Republic in 2010. The main attention will be paid to the reasons for an occurrence of clerical governments, to the evaluation of their activities and to the causes of their popularity among the Czech public.
The basis for meeting the objectives of this thesis was the study of literature, documents and publications dedicated to the issue of Czech governments. Important sources of information were electronic resources of state institutions, such as the Government of the Czech Republic, the Parliament of the Czech Republic, the Constitutional Court, the Czech Statistical Office, etc., but also data from polls conducted by reputable companies such as STEM, Ltd. or the Center for Public Opinion Research.
The main research method are the semi-structured discussions with the direct players ( former ministers of the clerical government of Josef Tošovský and also of Jan Fischer ), with the Czech political scene experts and also with the present high politicians and the candidates for a president that was elected in January 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK