Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bilingvní školy a evropské projekty
Název práce v češtině: Bilingvní školy a evropské projekty
Název v anglickém jazyce: Bilingual schools and European projects
Klíčová slova: Klíčová slova Evropská dimenze vzdělávání , europeizace, evropská problematika, vzdělávací projekty, evropské projekty, vzdělávací program, evropské vzdělávací programy, evropská vzdělávací politika, , jazykové vzdělávání, bilingvní vzdělávání, bilingvní školy, Metoda obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL), interkulturní dovednosti, spolupráce s místním regionem, další vzdělávání učitelů.
Klíčová slova anglicky: Key words European dimension of education, Europeization, European issues, educational projects, European projects, educational programme, European educational programmes, European education policy, language education, bilingual education, bilingual schools, The Method of Content and Language Integrated Learning (CLIL), intercultural competences, cooperation with a local region, further teacher education.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2011
Datum zadání: 28.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
  Prof. Dr. Rýdl K., CSc.
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Zásady pro vypracování
Anotace

Tématem disertační práce je vztah bilingvního vzdělávání a vzdělávacích projektů s evropskou tématikou. Pro účely práce proběhlo výzkumné šetření na bilingvních gymnáziích v České republice, Německu a Velké Británii. Do evropské problematiky byla zahrnuta následující témata: evropská politika, mezikulturní dialog, mezinárodní mír, lidská práva, humanitární práce a jazykové vzdělávání. Empirická část práce se záměrně uskutečnila na bilingvních gymnáziích, kde výuka několika předmětů probíhá v cizím jazyce. Vzhledem k této skutečnosti zde byla očekávána častá participace na vzdělávacích projektech s evropskou tématikou (dále evropských projektech), která je v některých případech velmi úzce spojována se studiem cizích jazyků. Vzdělávací projekty jsou v českém, německém i britském prostředí významnou součástí kurikula a je jim věnována stále větší pozornost. Obohacují výuku z hlediska obsahového i metodického a umožňují navázání spolupráce školy s partnerskými institucemi. Problematika bilingvního vzdělávání a výchovy je v poslední době často podporována v kontextu mezinárodních vzdělávacích strategií zaměřených na kulturní biodiverzitu a mnohojazyčnost. V Evropské unii je v programové rovině v této souvislosti podporována zejména Metoda obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL).
Předložený teoreticko-empirický výzkum byl realizovaný pomocí rozhovorů s učiteli, dotazníků pro studenty a projektové analýzy. V každé z uvedených zemích byla do výzkumného šetření zapojena dvě bilingvní gymnázia. Celkem tedy vzniklo šest případových studií věnovaných evropským projektům na bilingvních školách. Výzkumný projekt probíhal v českém, německém a anglickém jazyce.
Cílem projektu bylo zjistit, jaká jsou specifika vzdělávacích projektů realizovaných na bilingvních školách, a to z několika hledisek. První výzkumná otázka měla zjistit zda u vzdělávacích projektů bilingvních gymnázií převažuje zaměření na evropskou problematiku. Dále byl výzkum v rámci výzkumu ověřován předpoklad, že realizace evropských projektů podporuje rozvoj interkulturních dovedností žáků. V rámci třetí výzkumné otázky byla sledována souvislost mezi organizací evropských projektů a spoluprací s místním regionem. V neposlední řadě bylo zjišťováno, zda mají žáci zájem o evropskou problematiku. Další výzkumné otázky byly zaměřeny na propojení realizace vzdělávacích projektů a výuky, na výstup evropských projektů sloužící jako inspirativní zdroje pro výuku a na další vzdělávání učitelů v rámci evropských projektů.
Seznam odborné literatury
Seznam literatury:

ANDREWS. R., MYCOCK, A. Citizenship Education in the UK: Divergence Within a Multi-National State. Cardiff University and University of Manchester, CITIZED: Citizenship Teaching and Learning. Vol 3, No. 1, April 2007. Dostupné z:http://bern.library.nenu.edu.cn/upload/soft/Article/Andrew.pdf

BERAN, V. et. al. Učím s radostí : zkušenosti, lekce, projekty 1.vyd. Praha : Strom, 2003. ISBN 80-86106-09-8

BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika : programy, principy a cíle. Praha : ASPI, 2004. 168 s. ISBN 80-86395-96-0.

CLIL at school in Europe, Eurydice, European Commission, 2006. ISBN 92-79-00580-4

CLIL milestones. CLIL compendium [online]. 2002 [cit. 2010-11-18]. Dostupné z: <http://www.clilcompendium.com/miles.htm>.

Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Council of Europe. Council of Europe Publishing: 2010. ISBN 978-92-871-6898-62010

Creating a Bilingual Wales: The Role of Welsh in Education, IWA (Institute of Welsh Affairs). 2008. ISBN 978-1-904773-405.

ČERYCH, L., et al. České vzdělání a Evropa : Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie. 1. vyd. Praha : Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999. 88 s. ISBN 80-211-0312-4

GEARON, L. Education in the United Kingdom:Structures and Organisation, London: David Fulton Publishers, 2002. ISBN 1-85346-715-4.
Eurydice (a), CLIL in Europe 2004-2005, 2006.
Eurydice (b), National system overviews on education systems in Europe and ongoing reforms: Wales. European Commission: Euryrice, 2010.

Eurydice (c), Organisation of the education system in the United Kingdom – England, Wales and Northern Ireland 2009/2010. European Commission, Eurydice, 2010.
Eurydice (d), CLIL in Europe: country reports – Germany: 2004-2005, 2006.
Eurydice (e), CLIL in Europe: country reports – Czech republic: 2004-2005, 2006.
Eurydice (f), Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe, 2006. ISBN 92-79-00580-4

Eurydice (g), Key Data on Teaching Languages at School in Europe, European Commission, 2005. ISSN 1830-2076.

Eurydice (h), Foreign language learning: A European priority, European Commission, 2005.

Eurydice (i), Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě. Evropská komise, 2009.

Fakta a čísla OSN. Praha:Informační centrum OSN v Praze, 2005. ISBN 80-86348-02-4.

FOUNTAIN, S. Místo na slunci : Globální výchova pro děti 5-10 let. 1. vyd. Praha: Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, 1994.

FREEMAN, R.D. Bilingual Education and Social Change. Multilingual Matters Ltd. 1998. ISBN 1-85359-419-9.UK

FUNDA, O.A. Znavená Evropa umírá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002.ISBN 80-7184-944-8.

GARCÍA, O. BLACKWELL, W. Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective. 2009. ISBN 978-1-4051-1993-1.

GASSET, O. Y. Evropa a idea národa. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0380-9

GREGER, D. JEŽKOVÁ, V. Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, 2006. 266 s. ISBN 80-246-1313-1.

HAMMERSLEY, M. ANDATKINSON, P. (1995) Etnography: Principles in Practice. New York: Routlege.

HANUŠ, R. CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. 1. Vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2

HORNBERGER, N. (1991) Extending enrichment bilingual education: Revisiting typologies and redirecting policy. In O. García (ed.) Bilingual Education Focusschrift in Honor of Joshua A. Fishman Vol.1 (pp.215-234).Philadelphia: John Benjamins.

HORNBERGER, NANCY H. The Continua of Biliteracy and the Bilingual Educator: Educational Linguistics in practice, University of Pennsylvania, 2004. (Copyright Multilingual Matters. Reprinted from International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Volume 7, Issues 2&3, pages 155-171)

Institute of Welsh Affairs (IWA). Creating a Bilingual Wales: The Role of Welsh in Education. 2008. ISBN 978-1-904773-405.

JEŽKOVÁ, V. DVOŘÁK, D. CHAPMAN, CH. et. al. Školní vzdělávání ve Velké Británii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1784-8

JEŽKOVÁ, V. KOPP, B. V. JANÍK, T. Školní vzdělávání v Německu 1. Vyd. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1558-5

KALHOUS, Z. OBST, O. et.al. Školní didaktika. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

KELLER, J. TVRDÝ, L. Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna. 1. Vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 183. ISBN 978-80-86429-78-6

KRAUS. B. POLÁČKOVÁ, V. ČLOVĚK – PROSTŘEDÍ – VÝCHOVA: K otázkám sociální pedagogiky. Paido: Brno, 2001. ISBN 80-7315-004-2

KRAUS. B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7367-3833.

MAŠKOVÁ, I. Realizace jazykové politiky EU v ČR. [online]. 2004 [cit. 2009-02-16], s. 2. Dostupné z: <http://www.rvp.cz/clanek,/701/74>.

Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED 1997 : UNESCO. Praha : UIV, 1999. 45 s. ISBN 80-211-0314-0 .

MEZŘICKÝ, V. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-003-8.

Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek. Brusel: Evropská komies, EU. 2008. Dostupné z:http://ec.europa.eu/languages/documents/2008_0566_cs.pdf
MOREE, D. et.al. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3
MULLER, K.B. Evropa a občanská společnost: projekt evropské identity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86429-84-7

Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek (Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment), European Commission, EU, 2008

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : bílá kniha / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. ISBN 80-211-0372-8

PASCH, M. et.al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině / Marvin Pasch. 2. vyd. Praha : Portál, 2005, ISBN 80-7367-054-2.

PELIKÁN, J. Výchova pro život. 1. Vyd. Praha:ISV. 1997. 108s. ISBN 80-85866-23-4

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-569-0.

Positively Plurilingual: The contribution of community languages to UK education and society. London: CILT. 2005.

PROKOP, J.. K otázkám srovnávací pedagogiky : sborník z mezinárodní konference . 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 378 s. ISBN 80-246-0571-6.

PRŮCHA , J. Vzdělávání a školství ve světě : základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4.

PRŮCHA , J., WALTEROVÁ , E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-280-5.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum: Uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3.

PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika. 1. vyd. Praha : Portál, 2006. 263 s. ISBN 80-7367-155-7.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia.[online]. Praha: VýzkumnýústavpedagogickývPraze, 2007.100 s.[cit. 2012-05-04]. Dostupné z : <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf>. ISBN

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústavpedagogický v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>.

REITMAYEROVÁ, E. BROUMOVÁ, V. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele . Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-317-8.
RUIZ, R. (1984) Orientations in language-planning. Journal of the National Association for bilingual Education 2 (8), 15-34.

SCHMIDT, H. Sebezáchova Evropy: perspektivy 21. století. Praha, Litomyšl: Paseka, 2003.ISBN 80-7185-561-8

SKALKOVÁ, J.Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu.Praha:SPN, 1983.

STEINER, M. Developing the global teacher: Theory and Practice in Initial Teacher Education. Trantham Books, 1996. 180s. ISBN-10: 1858560322

ŠNAIDAIF, J. Arabské národnostní menšiny v Německu na pozadí současné diskuse o imigraci, integraci a multikulturalismu. [online]. 2005 [cit. 2012-14-01]. Dostupné z:http://www.amo.cz/publikace/arabske-narodnostni-mensiny-v-nemecku-na-pozadi-soucasne-diskuse-o-imigraci-integraci-a-multikulturalismu-1.html

ŠTVERÁK, V. Obecná a srovnávací pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0003-1.

TOMKOVÁ, A. KAŠOVÁ, J. DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. 1. Vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.

TŮMOVÁ, J. Společný evropský referenční rámec pro jazyky a Cizí jazyk v RVP ZV. RVP.CZ [online]. 2004 [cit. 2009-02-16], s. 2. Dostupné z: <http://www.rvp.cz/clanek/153/45>.

VÁŇOVÁ , M. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. 1 : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 91 s. ISBN 80-86039-51-X.

VÁŇOVÁ, M. Srovnávací pedagogika. Praha: Univerzita Jana Ámose Komenského, 2009. ISBN 978-80-86723-68-6.

VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí : kompetence v andragogice, pedagogice a řízení . 1. vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. 140 s. ISBN 978-80-86723-54-9.

WALTEROVÁ, E. et. al. Objevujeme Evropu: kniha pro učitele. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 219s. ISBN 80-86039-27-7
WOOD, M. Raising achievement of bilingual learners. OFSTED: HMI 2452, 2005.

Seznam internetových zdrojů:

BMI.BUND.DE (a) National Action Plan On Integration. German federal ministry of interior [online]. 2010 [cit. 2012-18-01]. Dostupné zhttp://www.bmi.bund.de/EN/Themen/MigrationIntegration/Integration/NationalActionPlanOnIntegration/National_Integration_Plan_node.html

BMI.BUND.DE (b) National minorities in Germany. Federal Ministry of the Interior. Berlin, 2010.BMI10010 [online]. 2010 [cit. 2012-25-04]. Dostupné z:http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/2010/nat_minderheiten.pdf?__blob=publicationFile

BUSINESSINFO.CZ Německo – základní informace o teritoriu.[online]. 2011 [cit. 2011-15-01]. Dostupné z:http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000636/

CILTCYMRU.ORG.UK The provision of support for community languages in secondary schools in Wales: A research report. Executive Summary: [online]. 2007 [cit. 2012-10-03]. Dostupné z:http://www.ciltcymru.org.uk/executive-summary/
CILT.ORG.UK Valuing community languages [online]. 2011 [cit. 2012-15-03]. Dostupné z:http://www.cilt.org.uk/community_languages/making_the_case.aspx

CIRCA.EUROPA.EU.Evropská politika sousedství. Dostupné z:http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7239_cs.htm

CITIZENSHIPFOUNDATION.ORG. The Citizenship Foundation Strategic Plan 2010-2013. Dostupné z:http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_pages_pdf/1295.pdf

CLILCOMPENDIUM.COM CLIL milestones: CLIL compendium [online]. 2002 [cit. 2010-11-18]. Dostupné z: <http://www.clilcompendium.com/miles.htm>.
COE.INT (a) Council of Europe: European Languague Portfolio [online]. 2004 [cit. 2011-22-2]. Dostupné z : <http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/introduction.html>.
COE.INT (b) Council of Europe: Publications [online]. 2004 [cit. 2011-22-2]. Dostupné z : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Publications_EN.asp
DEMOGRAFIE.INFO. KAČEROVÁ, E. ANALÝZA: Cizinci v České republice. [online]. 2012 [cit. 2012-02-04]. Dostupné z:http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=777&

EC.EUROPA.EU (a) : Language policy [online]. 2008 [cit. 2011-22-01]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/index_en.htm>.

EC.EUROPA.EU (b) Evropská komise : Reformovat rozpočt, změnit Evropu [online]. 1995 [cit. 2009-01-30]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/budget/reform/budget_glance/index_cs.htm>.

ECML.AT: Coordination [online]. 2007 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z: <http://coordination.ecml.at/Home/tabid/149/language/en-GB/Default.aspx>.

EUROACTIV.COM (a) Report: Germany's minority languages in danger [online]. 2010 [cit. 2012-26-04]. Dostupné z:http://www.euractiv.com/culture/report-germany-minority-languages-danger/article-174146

EURACTIV.COM (b) Council of Europe calls for UK minority-language push. [online]. 2011 [cit. 2012-25-04]. Dostupné z:http://www.euractiv.com/culture/council-europe-calls-uk-minority-language-push/article-162529

EUROPASS.CZ Europass : Vzdělávání v EU [online]. 2009 [cit. 2009-01-23]. Dostupné z: <www.europass.cz>.

HESSEN.DE [online]. 2011 [cit. 2011-20-8]. Dostupné z:http://www.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=ac9f301df54d1fbfab83dd3a6449af60

INCA.ORG.UK International Curriculum and assessment frameworks. June 2001, NFER. [online]. 2008 [cit. 2011-02-09]. Dostupné z:http://www.inca.org.uk/pdf/062001review.pdf
INKLUZIVNISKOLA.CZ (a) Počty cizinců na školách. [online]. 2012 [cit. 2012-02-05]. Dostupné z:http://www.inkluzivniskola.cz/kdo-jsou-nove-prichozi/pocty-cizincu-na-skolach
INKLUZIVNISKOLA.CZ (b) Bariéry cizinců na české škole. [online]. 2012 [cit. 2012-02-05]. Dostupné z:http://www.inkluzivniskola.cz/kdo-jsou-nove-prichozi/bariery-cizincu-na-ceske-skole
MIGRACEONLINE.CZ: WIETHOLTZ, A. Výuka jazyků jako nástroj integrace etnických menšin ve Velké Británii a Německu aneb O přežívání historických paradigmat, Almuth Wietholtz, Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, [online]. 2011 [cit. 2012-22-04]. Dostupné z:http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1960069
MLADEZ V AKCI.CZ. Program Mládež v akci. Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/SKOLY-UNESCO.CZ. Přidružené školy UNESCO. Dostupné z:http://www.skoly-unesco.cz/
MSMT.CZ : Mezinárodní vztahy [online]. 2008 [cit. 2011-02-01]. Dostupné z: <http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/>.

MZP.CZ. Program LIFE. Dostupné z:http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

NPU.CZ. Úmluva o světovém dědictví UNESCO. Dostupné z:http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco/

OECDOBSERVER.ORG PISA: The consequences for Germany. [online]. 2011 [cit. 2011-05-01]. Dostupné z:http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/702/PISA:_The_consequences_for_Germany.html

PORTALJAZYKU.CZ: Mnohojazyčnost [online]. 2008 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z: <http://www.portaljazyku.cz/texty/dokumenty/sdeleni-mnohojazycnost.html>.

RVP.CZ (a) HUČÍNOVÁ, L., SVOBODA, Z. Lisabonský proces - Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010 [online]. 2004 [cit. 2011-02-02]. Dostupné z: <http://www.rvp.cz/clanek/701/76>.

RVP.CZ (b) Časté dotazy: ŠVP a RVP obecně. [online]. 2005 [cit. 2009-02-16]. Dostupné z: <http://www.rvp.cz/clanek/1302>.

SKOLY-UNESCO.CZ. Přidružené školy UNESCO. [online]. 2006 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z:http://www.skoly-unesco.cz/

STEB-WIESBADEN.DE Hessisches Kulturministerium: Fragen und antworten zu G8, 2010 [online]. 2006 [cit. 2011-02-06]. Dostupné z:http://www.steb-wiesbaden.de/wp-content/uploads//G8-Brosch%C3%BCre.pdf

SV.UIO.NO: TRENZ, H.J. Language Minorities in Europe: Dying species or forerunner of a transnational civil society? Hans-Jörg Trenz. University of Oslo, 2005, [online]. 2010 [cit. 2012-14-04]. Dostupné z:http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/working-papers2005/wp05_20.pdf

TKT:CLIL. Cambridgeesol.org [online]. 2010 [cit. 2010-11-18]. Dostupné z: <http://www.cambridgeesol.org/exams/teaching-awards/clil.html>.

UNESCO.ORG : Dárci a partneři (Donors and Partners) [online]. 1995 [cit. 2009-01-30]. Dostupné z: <http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=33421&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

UNESCO.ORG : Právní nástroje (Legal instruments) [online]. 1995 [cit. 2009-01-29]. Dostupné z: <http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

UNESCO.ORG: BABEL[online]. 1995 [cit. 2011-20-02]. Dostupné z: <http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php?URL_ID=16540&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

UNESCO.ORG: Biodiversity and linguistic diveristy [online]. 1995 [cit. 2011-22-02]. Dostupné z: <http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/languages-and-multilingualism/endangered-languages/ biodiversity-and-linguistic-diversity/>.

UNESCO.ORG: EFA [online]. 1995 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: <http://portal.unesco.org/education/en/ev.php?URL_ID=53844&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

UNESCO.ORG: Languages and multilingualism [online]. 1995 [cit. 2011-22-02]. Dostupné z: <http://www.unesco.org/en/languages-and-multilingualism/legal-instruments/>.

UNESCO.ORG:LIFE[online]. 1995 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z: <http://portal.unesco.org/education/en/ev.php?URL_ID=53811&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

UNESCO.ORG:IFAP[online]. 1995 [cit. 2011-24-02]. Dostupné z: <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-ifap/>.

UN-HABITAT.ORG. Medium-Term Strategic and Institutional Plan. Dostupné z: http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=10&cid=929

VARIANTY.CZ [online]. 2008 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z:<http://www.varianty.cz/index.php?id=7

WALES.COM Education system. [online]. 2010 [cit. 2012-15-04]. Dostupné z:http://www.wales.com/en/content/cms/english/live/education_system/education_system.aspx

WALES.GOV.UK WelshGovernment: [online]. 2008 [cit. 2011-18-04]. Dostupné z:http://wales.gov.uk/about/organisationexplained/;jsessionid=jhF7PmQJprJlJkLcGj6mjD6HnW2yr2syNk81xtlH5Zf3v7s3w4tj!-587213559?lang=en

WIKI.RVP.CZ. Výchova k demokratickému občanství. Dostupné z: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/V/V%C3%BDchova_k_demokratick%C3%A9mu_ob%C4%8Danstv%C3%AD

WJEC.CO.UK. Welsh Joint Education Committee. [online]. 2008 [cit. 2012-18-04]. Dostupné z:http://www.wjec.co.uk/?level=112
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK