Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Nuclear magnetic resonance in magnetic systems
Název práce v češtině: Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech
Název v anglickém jazyce: Nuclear magnetic resonance in magnetic systems
Klíčová slova: NMR, oxidy železa, nanočástice, tenké filmy, struktura, superparamagnitismus
Klíčová slova anglicky: NMR, iron oxides, nanoparticles, thin films, structure, superparamagnetism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.12.2011
Datum a čas obhajoby: 19.12.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.10.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.10.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2017
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
  Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
 
 
Konzultanti: Mgr. Karel Kouřil, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Specifikuje se ve studijním plánu doktoranda.
Seznam odborné literatury
Soubor článků z odborných periodik
Slichter C.P., Principles of Magnetic Resonance, rev. vyd. Springer Verlag, Berlin 1990
Petrov M.P., Turov E.A., Nuclear magnetic resonance in ferro-and antiferromagnets, Jerusalem :Israel Program for Scientific Translations, 1972, Translated by E. Harnik, ISBN: 0706511050
Selected papers from scientific periodics
Předběžná náplň práce
Jaderná magnetická rezonance (NMR) je spektroskopickou metodou vysoce citlivou především na konfiguraci blízkého okolí rezonujících jader. Její aplikace v oboru fyziky kondenzovaných látek umožňuje sledovat strukturu a vnitřní dynamiku v látkách na mikroskopické úrovni.
Práce bude zaměřena především na studium vlivu snížení dimenze vzorků a vlivu příměsí na spektra a relaxační rychlosti vybraných systémů. Bude nutno vyvinout metodický přístup sledování kompozitních a nehomogenních vzorků vykazujících nehomogenní excitační podmínky. Experimentální výsledky budou interpretovány s cílem získat informace o jejich mikrostruktuře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK