Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Senioři a aktivní stárnutí v domově pro seniory v Ostravě
Název práce v češtině: Senioři a aktivní stárnutí v domově pro seniory v Ostravě
Název v anglickém jazyce: Seniors and active aging in the seniors´house in Ostrava
Klíčová slova: Stárnutí, stáří, senior, aspekty a změny, potřeby, předsudky, mýty, ageismus, sociální služby, domov pro seniory, aktivita, aktivizace, aktivizační pracovník, aktivní stárnutí
Klíčová slova anglicky: Aging, old age, senior, aspects and changes, needs, prejudices, myths, ageism, social services, seniors´ house, activity, activation, motivation, activation worker, active Aging
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2011
Datum zadání: 25.02.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Oponenti: PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Orientační seznam literatury:
• Hojda, Z., Ottlová, M., Prahl, R.. Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?, ACADEMIA, Praha: 2009, str. 325, ISBN 978-80-200-1691-1.
• Hermanová, M., Prokop, J., Ondráčková, K.. Vybrané kapitoly z péče o seniory, CURATIO, Brno: 2008, str. 68, ISBN 978-80-7013-478-8.
• Křivánek, F.. Ústavní sociální péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha: 1984, str. 248.
• Kubešová Matějovská, H.. Aktuální stavy c geriatrii, Galén, Praha: 2009, str. 233, ISBN 978-80-7262-620-5.
• Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stát a ústavy sociální péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha: 1996, str. 40.
• Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ústavní sociální péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha: 2000, str. 252, ISBN 80-85529-76-9.
• Nadace Open Society Fund Praha. Senioři vítáni, sborník případových studií, Otevřená společnost, o.p.s., Praha: 2008, str. 139, ISBN 978-80-87110-9.
• Sekera, J.. Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava: 2001, str. 206, ISBN 80-7042-187-8.
• Stuart-Hamilton, I.. Psychologie stárnutí. Portál, Praha: 1999, str. 317, ISBN 80-7178-274-2.
• Vajďáková, Z.. Konference Nedašov 2008: Péče o seniory v zařízeních sociálních služeb, NADĚJE o. s., Praha: 2009, str. 47, ISBN 978-80-86451-15-2.
• Vollmer, H.. Když člověk přichází do let…. Ivo Železný, Praha: 1997, str. 178, ISBN 80-237-3447-4.
• Wolf, J.. Umění žít a stárnout. Svoboda, Praha: 1982, str. 368.

Elektronické zdroje:
• www.mpsv.cz
• www.veselysenior.cz
• www.zivot90.cz
Předběžná náplň práce
Téma práce:
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma stáří, konkrétně pobyt starých lidí v domově pro seniory se zaměřením na nabízené aktivity. S vyšším věkem se pojí specifické zdravotní i sociální problémy. Staří lidé se stávají často nesoběstačnými a osamělými, což vede až k závislosti starého člověka na okolí. Hlavním předpokladem pro zlepšování kvality života ve stáří je z hlediska jedince neustálý osobnostní rozvoj a péče o své zdraví a fyzickou kondici. Je proto zapotřebí rozvíjet a podporovat aktivity i v pokročilém věku.
V teoretické části diplomové práce se zaměřím na základní informace a poznatky, které jsou podstatné pro pochopení problematiky stáří a stárnutí, jako teoretický podklad mi poslouží koncept aktivního stárnutí. Dále se zde budu věnovat potřebám seniorů, aktivizaci a sociálním službám, kde se zaměřím na domovy pro seniory. Cílem teoretické části je uvedení do problematiky, která je výchozí pro výzkum.
V praktické části bude představen konkrétní domov pro seniory v Ostravě. Představím, co je předmětem a cílem činnosti domova, jaké je jeho poslání a jaké služby nabízí svým klientům. V praktické části bude dále popsán samotný výzkum a použité metody. Cílem výzkumu je zodpovědět na tyto výzkumné otázky:


• Jak vnímají prospěšnost aktivit senioři i pracovníci domova?

• Jsou senioři v domově dostatečně uspokojováni nabízenými aktivitami?

• Jsou senioři k aktivitě v domově motivováni?

• Jak lze hodnotit činnost aktivizačních pracovníků při organizování aktivit?


Předpokládané metody zpracování:
Téma je zaměřeno na aktivní stárnutí v domově pro seniory v Ostravě, na jehož příkladě se pokusím zmapovat aktivizaci seniorů pobývajících v domově, a to jak z pohledu jeho pracovníků, tak také z pohledu klientů. V práci využiji případové studie domova pro seniory v Ostravě, kde budu získávat informace pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Provedu osobně 6 polostrukturovaných rozhovorů, 3 rozhovory s personálem a 3 rozhovory s klienty domova pro seniory. Tyto rozhovory budou probíhat na základě předem připravených okruhů. Rozhovory budu se souhlasem respondenta nahrávat. Do rozhovorů se budu snažit příliš nezasahovat, pouze v případě usměrnění tématu. Po provedených polostrukturovaných rozhovorech využiji také metody Focus group, která poslouží k upřesnění a rozvinutí již zjištěných poznatků.
Dále využiji sekundární analýzy již vzniklých dokumentů, prací, odborné literatury a elektronických zdrojů.

Předběžná struktura práce:
• Úvod
• Teoretická část
- Vymezení základních pojmů
- Ageismus
- Aktivita a aktivizace seniorů
- Koncept aktivního stárnutí
- Domov pro seniory
• Empirická část
- Cíle práce, hypotézy, metodologie
- Zkoumaný vzorek
- Interpretace výsledků
• Závěr
• Literatura
• Přílohy


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
For my diploma project I have chosen the subject of an old age, particulary the stay of elderly people in the seniors' house in terms of the activities offer. With the old age there are associated certain health and social problems. Old people usually become non self-sufficient and lonely, which can often force them to be dependent on their surroundings. From a viewpoint of an individual the main presumption for improving the quality of life in an old age is an eternal personal development and care for own heath and physical condition. It is therefore necessary to develop and support activities even in advanced age.
In the theoretical part of the thesis I am focusing on the basic information and findings, which are essential for understanding the problemacy of old age and aging, as a theoretical basis I use the concept of active aging. Further more I am dealing with the seniors' needs, activation and social services, focusing on those in seniors' houses. The aim of the theoretical part is to introduce the problemacy which is default for the research itself.
The practical part introduces a particular seniors' house in Ostrava. I present what are the subject and the aim of the house's activities, what is its mission and which services are offered to its clients. There is also described the research itself and the used methods in the practical part. The goal of the research is answer on this research questions:

-How perceive expediency of activities the seniors and workers of the seniors´house?
-Are the seniors in the seniors´house satisfying by offered activities?
-Are the seniors in the seniors´house motivated to be active?
-How can evaluate work of activity workers in organize activities?

The anicipated processing methods:
The theme is focused on the active aging in the seniors' house in Ostrava. On this example I will try to describe the way of activation of the seniors living in the house, both from the viewpoint of its workers as well as the viewpoint of the clients. In the thesis I am going to use the case studies in the seniors' house in Ostrava, where I am also going to gain the information by semistructured interviews. I am going to carry out 6 semstructured interviews, 3 of those with the staff members and other 3 with the house's clients. These interviews are going to obey ready in advance theme areas. With the agreement of the respondent they are going to be recorded. I will try to avoid intervening the interviews except from those cases which actually require some topic direction. After carrying out these semistructured interviews I am also going to use the Focus group method, which will enable to specify and evolve the already discovered findings.
Furthermore I am going to use the scondary analysis of the already existing documents, works, literature and electronic sources.

-The anticipated thesis structure:
-Introduction
-Theoretical part
-Defining of the basic terms
-Ageism
-Seniors' activity and activation
-The concept of active aging
-Seniors' house
-Empirical part
-Aims of the thesis, hypothesis, methodology
-The examined sample
-Results interpretation
-Conclusion
-Literature
-Attachements
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK