Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém péče o ohrožené děti v ČR - jeho determinanty a východiska
Název práce v češtině: Systém péče o ohrožené děti v ČR - jeho determinanty a východiska
Název v anglickém jazyce: System of care for vulnerable children in the Czech Republic
- its determinants and ways out
Klíčová slova: intervence, matka, náhradní péče, náhradní rodinná výchova, ohrožené dítě, otec, pěstounská péče, prevence, rodiče, rodina, ústavní výchova.
Klíčová slova anglicky: intervention, mother, alternative care, alternative family care, children at risk, father, Foster Care, preventiv, parents, family, Institutional Care.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2011
Datum zadání: 25.02.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BECHYŇOVÁ, Věra, KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2008. Str. 152. ISBN 978-80-7367-392-5.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. Str. 372. ISBN 978-80-246-0139-7.
DUNOVSKÝ, Jiří, EGGERS, Hans, et. al. Sociální pediatrie. 1. vydání. Praha: Aviceum, zdravotnické nakladatelství, n.p., 1989. Str. 256. ISBN 08-030-89.
FISCHER, Slavomil, ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. 1. vydání. Praha: TRITON, 2008. Str. 204. ISBN 978-80-7387-014-0.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vydání. Praha: Argo, 1999. Str. 595. ISBN 80-7203-124-4.
HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. vydání. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2000. Str. 774. ISBN 80-7178-303-X.
HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999. Str. 274. ISBN 80-246-0030-7.
MATOUŠEK Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2010. Str. 183. ISBN 978-80-7367-739-8.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2003. Str. 287. ISBN 80-7178-549-0.
SCHMIDOVÁ, Kateřina. Sborník studií. Týrané a zneužívané děti a dospívající. Neprodejný výtisk Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2010. Str. 142. ISBN 978-80-254-6840-1.
SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2001. Str. 176. ISBN 80-7178-559-8.
SVOBODA, Mojmír, KREJČÍŘOVÁ, Dana, VÁGNEROVÁ, Marie. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 2. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2009. Str. 791. ISBN 978-80-7367-566-0.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2004. Str. 870. ISBN 80-7178-802-3.
Předběžná náplň práce
6 Předpokládaná struktura diplomové práce
1) Úvod – vymezení zkoumaného problému
2) Cíle, otázky a metody
3) Teoretická východiska
Právní úprava
Instituce pomáhající ohroženým rodinám (NNO, státní instituce)
Analýza sociálně-právní ochrany dětí
4) Empirické šetření
Analýza získaných dat
Shrnutí a interpretace výsledků
5) Závěry
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK