Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ceny bytových nemovitostí v Praze – jejich vývoj a predikce
Název práce v češtině: Ceny bytových nemovitostí v Praze – jejich vývoj a predikce
Název v anglickém jazyce: Housing prices in Prague- their developments and prediction
Klíčová slova: cena bytových nemovitostí, Praha, panelová regrese, hospodářská krize
Klíčová slova anglicky: housing prices, Prague, panel regression, economic crisis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2011
Datum zadání: 02.03.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Milan Rippel
 
 
 
Seznam odborné literatury
PRAMENY/PERIODIKA
Bernanke, Ben S. (2008): Speech At the Federal Reserve Bank of Chicago’s Annual Conference on Bank Structure and Competition, Chicago, Illinoi; 15.května 2008; http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20080515a.htm (staženo 1.5.2011)
Ceny sledovaných druhů nemovitostí 1998-2009; ČSÚ, kódy publikací 7009-01, 7009-03, 7009-04, 7009-05, 7009-06, 7009-07, 7009-08, e-7009-09 a e-7009-10; http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/publ/7009-10-v_letech_2007___2009
Grand Reality; nakladatelství Grand Princ: č. 1/2003, č. 1/2004, č. 1/2005, č. 1/2006, č. 1/2007, č. 1/2008, č. 1/2009, č. 1/2010, č. 1/2011
Numeri pragenses – Statistické ročenky hlavního města Prahy 2002-2010; ČSÚ, kódy publikací: 13-1101-02, 13-1101-03, 13-1101-04, 13-1101-05, 13-1101-06, 13-1101-07, 13-1101-08, 101011-09 a e-101011-10
Průvodce přechodem na smluvní nájemné; Ministerstvo po místní rozvoj ČR; 2011
Realit; nakladatelství Mladá fronta: č. 4/2002, č. 8/2002, č. 10/2002, ročník 2003, ročník 2004, ročník 2005, ročník 2006, ročník 2007, ročník 2008, ročník 2009, ročník 2010 a č. 1/2011
Retail Book 2010; Center Publishing 2010
Statistický bulletin – hlavní město Praha za roky 2002 až 2007; ČSÚ, kódy publikací: 13-1102-02, 13-1102-03, 13-1102-04, 13-1102-05, 13-1102-06, 13-1102-07, 13-1102-08, w-101302-09 a w-101302-10
Výroční zpráva 2002; Česká spořitelna, a.s.
Výroční zpráva 2002; Českomoravská hypoteční banka
Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu o změně občanského zákoníku
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zpráva o finanční stabilitě 2006; Česká národní banka
Zpráva o finanční stabilitě 2008/2009; Česká národní banka; ISBN 978-80-87225-15-8
Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010; Česká národní banka; ISBN 978-80-87225-23-3


LITERATURA
Bell, Paul A.; Greene, Thomas C.; Fisher, Jeffrey; Baum, Andrew (2001): Environmental Psychology; Fifth Edition; Harcourt College Publisher (2001); ISBN: 0-15-508064-4
Burdová, Pavlína; Lux, Martin (2000): Výdaje na bydlení, sociální bydlení a napětí na trhu s bydlením – mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v ČR; Praha; Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
Čadil, Jan (2009): Housing Price Bubble Analysis – Case of the Czech Republic; Prague Economic Papers, 1, 2009; str. 38-47
Davis, Moris A.; Lenhnert, Andreas; Martin, Robert F. (2007): The Rent-Price Ratio for the Aggregate Stock of Owner –Occupied Housing; Federal Reserve Board of Governors
Dreiman, Shelly (2007): Using the Price to Income Ratio to Determine the Presence of Housing Price Bubbles; Federal Housing Finance Agency; www.fhfa.gov/webfiles/1071/Focus4Q00.pdf
Eurola, Essi; Määttänen, Niku (2008): On the importance of borrowing constraints for house price dynamics; Bank of Finland Research Discussion Papers; 8-2008
Gallin, Joshua (2004): The Long-Run Relationship between House Prices and Rents; Federal Reserve Board, Washington, D.C.; 2004-50
Hlaváček, Michal; Komárek, Luboš (2009): Property Price Determinants in the Czech Regions; ČNB Working Paper No. 12/2009
Hlaváček, Michal; Komárek, Luboš (2011): Regional Analysis of Housing Price Bubbles and Their Determinants in the Czech Republic; Finance a úvěr; č. 1/2011 ročník 61; str. 67-91
Hlaváček, Michal; Komárek, Luboš; Prostějovská, Zita (2011): Analýza postupu prodeje rezidenčních developerských projektů; (připraveno k publikaci; poskytnuto autory)
Kodrzycki, Yolanda K., Gerew, Nelson (2006): Using State and Metropolitan Area House Price Cycles to Interpret the U.S. Housing Market; Federal Reserve Bank of Boston; No. 06-1
Lux, Martin et al. (2002): Bydlení – věc veřejná: sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie; Praha; Sociologické nakladatelství; ISBN: 80-86429-12-1
Lux, Martin; Sunega, Petr (2003): Modelování rovnovážné úrovně nájemného a důsledků aplikace vybraných nástrojů bytové politiky; Finance a úvěr; č. 1-2/2003 ročník 53; str. 31-59
Lux, Martin; Sunega, Petr (2006): Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991-2003); Sociologický časopis; 05/2006; str. 851-881
Mejstřík, Michal; Pečená, Magda;Teplý, Petr (2008): Základní pricipy bankovnictví; Karolinum 2008; Praha
Malpezzi Stephen (1998): A Simple Error Correction Model of House Prices; The Center for Urban Land Economic Research, School of Business, University of Wisconsin
Obi, Pat; Choi, Jeong-Gil; Sil Shomir (2010): A Look Back at the 2008 Financial Crisis: The Disconnect between Credit and Market Risks; Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance; č. 5/2010 ročník 60; str. 400-413
Petr, Adam (2008): Vývoj cen bytových nemovitostí v Praze v závislosti na specifikách lokality a vybraných makroekonomických a demografických ukazatelích; IES FSV UK, bakalářská práce
Perrote, Irene (2006): An Optimal Linear Income Tax with a Subsidy on Housing; Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance; č. 9-10/2006 ročník 56; str. 435-446
Stein, Jeremy C. (1993): Prices and Trading Volume in the Housing Market: A Model with Downpayment Effects; National Bureau of Economic Research; WP No. 4373
Strnad, Jaroslav (1991): Financování bytového hospodářství v Rakousku; Finance a úvěr; č. 5/1991 ročník 41; str. 203-213
Šaroch, Stanislav a kol. (2004): Ceny aktiv v České republice – některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace; Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta národohospodářská; WP No. 6/2004
Zemčík, Petr (2011): Is There a Real Estate Bubble in the Czech Republic?; Finance a úvěr; č. 1/2011 ročník 61; str. 49-66

INTERNETOVÉ ZDROJE
http://cds.mfcr.cz
http://cenybytu.idnes.cz
http://eur-lex.europa.eu
http://gretl.sourceforge.net/
http://maps.google.com
http://portal.mpsv.cz
http://wgp.praha-mesto.cz
http://www.ceskedalnice.cz/
http://www.federalreserve.gov
http://www.hypoindex.cz
http://www.iri.name
http://www.mapy.cz
http://www.mesec.cz
http://www.mfcr.cz
http://www.mmr.cz
http://www.nipos-mk.cz
http://www.sagit.cz

Předběžná náplň práce
Ceny na trhu bytových nemovitostí v Praze vzrostly mezi lety 2002 a 2008 o více jak 63%. Od srpna 2008, kdy dosáhly svého historického vrcholu, téměř neustále klesají. Zatímco většina prací týkajících se ceny bytových nemovitostí se zaobírá Prahou pouze jako jedním z českých regionů, tato práce se zabývá cenami bytových nemovitostí v Praze a v jejích dvaadvaceti správních obvodech.
V první části této práce jsou ceny bytových nemovitostí analyzovány na základě obecných ukazatelů jako např. vývoji nové bytové výstavby, podílu ohrožených úvěrů na bydlení, výnosnosti nájemného, nebo tzv. „price-to-income ratio.“ Tyto ukazatele indikují pokračující korekci cen bytových nemovitostí v Praze i v roce 2011.
V druhé části je pak pomocí panelové regrese zkoumána závislost cen bytových nemovitostí na zvolených makroekonomických ukazatelích a ukazatelích lokality. Největší váhu pak vykazují makroekonomické ukazatele.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The housing prices in Prague had risen by more than 63% between 2002 and 2008. However since August 2008, when they reached their peak, they have been almost constantly falling. Most of the publications regarding housing prices are taking into account Prague as one of the Czech regions. On the contrary, this work analyzes housing prices in Prague and its 22 districts.
In first part of this work the indicators of rent-to-price ratio, price-to-income ratio and new building development factors are considered to explain possible future development of housing prices. This is seemed to continue falling during the year 2011.
The second analytical part tries to explain the housing prices according to specific locality features and macroeconomic aspects. The panel regression is used and it reveals that the most significant attributes are the macroeconomic features.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK