Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces vzniku hodnot: mezigenerační přenos v rodině
Název práce v češtině: Proces vzniku hodnot: mezigenerační přenos v rodině
Název v anglickém jazyce: Process of values origin: intergenerational transmission within family
Klíčová slova: hodnoty, stratifikace, socializace, mezigenerační přenos
Klíčová slova anglicky: values, stratification, socialization, intergenerational transmission
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2011
Datum zadání: 15.06.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Oponenti: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bengtson, V. L. (2002). How families still matter: A longitudinal study of youth in two generations. Cambridge: University press.
Bennet, T., M. Savage, E. Silva, A. Warde, M. Gayo-Cal, D. Wright. (2009). Culture, Class, Distinction. London and New York: Routledge.
Bourdieu, P. (1999). Distinction: a social critique of the judgement of taste. London: Routledge and Kegan Paul.
Coleman, J. S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, Vol. 94: S95-S120.
Crook, Christopher J. (1997). Practices and Socioeconomic Attainment: The Australian Experience. Westport, Conn. (u. a.): Greenwood Press
Kohn, M., K. Slomszynski, C. Schoenbach, 1986. „Social stratification and the transmission of values in the family: A cross-national assessment“ Sociological forum. 1 (1): 73-102
Kraaykamp, G., P. Nieuwbeerta (2000). Parental Background and Lifestyle Differentiation in Eastern Europe: Social, Political and Cultural Intergenerational Transmission in Five Former Socialist Societies, Social Science Research, 29, 92-122.
Ondrejkovič, P. (2004). Socializácia v v sociológii výchovy. Bratislava: Veda – vydavateľstvo slovenskej akadémie vied.
Prudký, L. a kol. (2009). Inventura hodnot. Praha: Academia.
Šafr, J. (2008) Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Praha: SOÚ AV ČR
Předběžná náplň práce
1.Úvod a cíle práce
2.Teoretická část (základní vymezení pojmů)
Hodnotové struktury – jejich vznik a reprodukce
Procesy vzniku hodnotových struktur
Rodina jako hlavní socializační mediátor
Sociální kapitál v rodině původu
Výchovné styly
3.Základní hypotézy
4.Data: Distinkce a hodnoty 2008
5.Empirická část
metodologie výzkumu Distinkcí a hodnot 2008
popis jednotlivých vícerozměrných analýz
analýza zjištěných poznatků
popis vlivu a reprodukce hodnotových struktur
vysledování dráhy jednotlivců (zejména na základě vzdělání a profese)
6.Závěry a zjištění

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis The process of value formation: intergenerational transmission in family deals with the transmission of value orientations on the individual level. The aim of the study is to find out the mechanism of value transmission based on the social class – defined on profession. The diploma thesis is related to Kohn theory, which deals with the value differentiation according to work position.
This study is divided in to two parts. Theoretical parts discuss the issues about values, socialization and Kohn theory. Empirical part is based on data “Distinction and values 2008”.Attention is focused on upbringing values. Analysis are divided into two parts. First is focused on analysis of parental and children´s values through social classes defined by professions and second one deal with particular type of values in both generations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK