Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní vztahy a sociometrie jako metoda jejich měření
Název práce v češtině: Pracovní vztahy a sociometrie jako metoda jejich měření
Název v anglickém jazyce: Labour relations and sociometry like a way of measurment
Klíčová slova: struktura skupiny, vztahy v pracovním týmu, sociogram, preferenční volba
Klíčová slova anglicky: group structure, relationships in work team, sociogram, preferential choice
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2011
Datum zadání: 24.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: PhDr. Martin Buchtík, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
CIKLER, J. K sociologii malých společenských skupin (sociometrická studie), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969, 108 s.
HOFFMAN, Ch. Introduction to Sociometry. 2001. http://www.hoopandtree.org/sociometry.htm [2011-01-02]
PETRUSEK, M. Sociometrie. Praha: Svoboda, 1969. 262 s.
Předběžná náplň práce
Práce bude mít teoretickou a praktickou část. V první části popíšu základní pojmy, dále zde bude úvodní seznámení s tématem, popis sruktury skupiny. Vysvětlím základní metody sociometrie, nastíním možné využití. Druhá část bude věnována mému výzkumu, který provedu na 3 pracovních týmech. Budu zde měřit především vztahy sympatie a antipatie a míru koheze ve skupině.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis includes theoretical and practical part. In the first part I will describe main terms, give an introduction into sociometry and group structure. Further I will focus attention on key sociometry methods and outline possible use of sociometry. The second part will be made up of my research perfomed on 3 work teams. Mainly I will be looking for relationships of sympathy and antipathy and group cohesion rate.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK