Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vývoj daně z přidané hodnoty v ČR, porovnání s EU
Název práce v češtině: Vývoj daně z přidané hodnoty v ČR, porovnání s EU
Název v anglickém jazyce: Value Added Tax in the Czech Republic, EU comparison
Klíčová slova: Daň z přidané hodnoty, daňová harmonizace, daňové podvody, Evropská unie, přenesení daňové povinnosti, řetězové podvody
Klíčová slova anglicky: Value added tax, tax harmonization, tax fraud, European Union, reverse charge, carousel fraud
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Irena Kemény
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2011
Datum zadání: 19.05.2011
Datum a čas obhajoby: 02.02.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2012
Oponenti: Ing. Monika Hollmannová
 
 
 
Seznam odborné literatury
• Aizenman, J., Jinjarak, Y. The collection efficiency of the Value Added Tax: Theory and international evidence. Journal of International Trade & Economic Development, 2008, vol. 17, issue 3, pages 391-410
• Baldwin, R., Wyplosz, Ch. The Economics of European Integration. Berkshire. McGraw Hill, 2006
• Lazar, I., Lazar, L. Consideration on Fiscal Harmonization in the EU in the Field of Value Added Tax. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 2010, vol. 1, issue 12
• Keen, M., Lockwood, B. The Value-Added Tax: Its Causes and Consequences. IMF Working Paper WP/07/183, 2007
• Marková, H. Daňové zákony 2011, úplná znění platná k 1.1. 2011, GRADA Publishing, a.s., 2011
• Směrnice č. 68/221/EHS
• Směrnice č. 77/388/EHS
• Směrnice č. 86/560 EHS
• Směrnice č. 91/680/EHS
• Směrnice č. 92/111/EHS
• Směrnice č. 95/7/ES
• Směrnice č. 2006/112/ES
• Směrnice č. 2008/84/ES
• Vančurová, A., Láchová, L. Daňový systém 2010, Praha, 1. VOX a.s., 2010
• www.mfcr.cz
Předběžná náplň práce
Daň z přidané hodnoty je nejvýznamnější položkou daňového systému většiny vyspělých zemí, je to jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Ráda bych v mé diplomové práci téma DPH důkladně prozkoumala a zjistila, zda je zákon o DPH dostatečně srozumitelný či zda by se pravidla DPH nedala zjednodušit. Zaměřím se na porovnání komplikovanosti pravidel DPH v České republice a v ostatních státech Evropské unie.
Nejprve popíšu vývoj DPH v České republice a Evropské unii a snahu Evropské unie o harmonizaci daně z přidané hodnoty včetně jejího vlivu na fungování vnitřního trhu. Dále budu analyzovat sazby, příjmy a výjimky z DPH napříč státy Evropské unie. Poté se budu věnovat komplikovanosti zákonů a pravidel DPH ve státech EU. Nakonec prozkoumám plánovanou reformu DPH v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Value added tax is the most important part of tax system of most of the countries, it is one of the most considerable income of the state budget. In my master thesis I would like to focus on VAT and I would like to find out if the law of value added tax is sufficiently understandable or if there is a possibility to simplify the VAT rules. I will focus on comparing a complexity of VAT rules in the Czech Republic and in the other states of European Union.
At first I will describe development of VAT in the Czech Republic and in the European Union and an EU effort of harmonisation of VAT including its influence on the effectiveness of the domestic market. Further I will analyse VAT rates, income and exemptions in the EU member states. After that I will attend to the complexity of VAT rules in the EU member states. Finally I will examine the proposed VAT reform in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK