Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gibraltarský nacionalismus pohledem teorie secese
Název práce v češtině: Gibraltarský nacionalismus pohledem teorie secese
Název v anglickém jazyce: Gibraltarian nationalism from the point of view of the theories of secession
Klíčová slova: Gibraltar, národ, nacionalismus, teorie secese, Spojené království, Španělsko, Organizace spojených národů
Klíčová slova anglicky: Gibraltar, nation, nationalism, theory of secession, the United Kingdom, Spain, United Nations
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2011
Datum zadání: 24.02.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Rytířská 31
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Gibraltar je jediné závislé území v Evropě. Ač se jedná o malé území, mísí se zde různé vlivy, které dohromady utváří takzvanou gibraltarskou otázku. Gibraltar patří Spojenému království Velké Británie a Severního Irska. Jedná se o kolonii, která ovšem disponuje značnou autonomií. Proces získávání větší samostatnosti pro toto území na jihu Evropy začal po druhé světové válce. Gibraltarské národní uvědomění bylo z velké míry formováno právě vymezováním se vůči Londýnu a především vůči Španělsku.
V diplomové práci zkoumám proces národního uvědomění pohledem teorií secese. Pokládám si otázku, proč gibraltarský nacionalismus a touha po samostatnosti doposud nevedla k nezávislému státu? Proč Gibraltar zůstává i nadále ve svazku s britskou královskou korunou? V rámci výzkumu se věnuji i gibraltarskému nacionalismu z pohledu Gibraltařanů. Zkoumám, kdo jsou Gibraltařané. Považují se za národ? Jak své přesvědčení odůvodňují? A jsou spokojení se stávajícím ústavním pořádkem na Gibraltaru?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Gibraltar is the only dependent territory in Europe. Although it is a small area, Gibraltar mixes different factors that together form the so-called question of Gibraltar. Gibraltar belongs to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It is a colony, which, however, has considerable autonomy. The process of gaining greater autonomy for the region began after the Second World War. The Gibraltar national consciousness was largely shaped by defining out against London and especially to Madrid.
In this thesis I examine a process of the national consciousness from the point of view of the theories of secession. I consider the question why does the desire for independence have not yet led to an independent state? Why is Gibraltar still in alliance with the British royal crown? The research is devoted to Gibraltar and nationalism from the point of view of the Gibraltarians. Who are they? Do they see themselves as a nation? How do they justify their conviction? And are they satisfied with the existing constitutional order in Gibraltar?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK