Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na přiměřenou délku trestního řízení v českém právním řádu
Název práce v češtině: Právo na přiměřenou délku trestního řízení v českém právním řádu
Název v anglickém jazyce: Right to reasonable length of criminal proceedings in Czech law
Klíčová slova: Délka trestního řízení, průtahy v trestním řízení, prostředky nápravy.
Klíčová slova anglicky: Length of criminal proceedings, delays in criminal proceedings, legal remedies.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2011
Datum zadání: 23.02.2011
Datum a čas obhajoby: 06.05.2011 10:00
Místo konání obhajoby: 313
Datum odevzdání elektronické podoby:24.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2011
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá právem na přiměřenou délku trestního řízení z pohledu českého práva a z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva, jež významnou měrou ovlivňuje judikaturu českých soudů. Rovněž je analyzována právní úprava obsažená v trestním zákoníku. Práce se zaměřuje také na následky nepřiměřené délky řízení v podobě uloženého trestu a na celková opatření, která by bylo vhodné zavést, aby se průměrná délka trestního řízení zkrátila, čímž by došlo k efektivizaci provádění trestní justice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with right to criminal procedure within a reasonable time from the point of view of the Czech criminal law and of the judiciary of the European court for human rights which has a strong impact on the judiciary of the Czech courts. The regulation in the Czech Criminal code is analyzed as well. This thesis also focuses on the consequences of the inadequate length of criminal proceedings in the form of the imposed punishment. The complex measures which could be effective and could make the criminal proceedings faster are also the matter of the analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK