Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sebepojetí a možnosti jeho utváření ve výchovně vzdělávacím procesu
Název práce v češtině: Sebepojetí a možnosti jeho utváření ve výchovně vzdělávacím procesu
Název v anglickém jazyce: Self-concept and the possibility of its formation in the educational process
Klíčová slova: Identita, Já, sebedůvěra, sebepojetí, sebehodnocení
Klíčová slova anglicky: Identity, self, self - assurance, self - concept, self - esteem
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2011
Datum zadání: 23.02.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.01.2012
Datum a čas obhajoby: 26.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část
V teoretické části práce vymezím pojem sebepojetí z psychologického hlediska. Na vybraných teoriích osobnosti budu ilustrovat různé interpretace sebepojetí. Vzhledem k oboru studia budu věnovat samostatnou kapitolu tématu sebepojetí žáka ve školním kontextu. Vznikne tak celistvý pohled na koncept Já.
Empirická část
Cílem druhé části je určit hlavní vnitřní a vnější proměnné, které působí na žákovo sebepojetí. Při výzkumném šetření použiji dotazník Sebepojetí žáka (autor D. Sedláčková). Výsledek výzkumu by měl vypovídat o aktuálním stavu sebepojetí žáků na druhém stupni základních škol. Na základě zjištěných dat vypracuji závěr. Toto doporučení přinese informace pro úvahu nad dalšími možnostmi formování sebepojetí ve výchovně vzdělávacím procesu.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Theoretical part
The theoretical part will define the notion of self-concept from a psychological point of view. The selected theories of personality will illustrate the various interpretations of self-concept. Due to the field of study I will devote a separate chapter on pupils´self-concept in the school context. This will provide more complete view of the concept of self.
Empirical part
The second part is to identify the key internal and external variables pupil self-concept. In the research investigation I will use Self-concept student questionnaire (author: dr. Sedláčková). Research should show the current state of pupils´self-concept at secondary schools. Based on the data, I will draw conclusions. This recommendations will provide information on the possibilities of shaping the self-concept in the educational process.
Seznam odborné literatury
ADLER, Alfréd. Smysl života. Praha : Práh, 1995. 146 s. ISBN 80-8580009-34-6.
BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti : celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult studijního oboru psychologie. Praha : SPN, 1983. 231 s.
BLATNÝ, Marek. Metody výzkumu sebepojetí. In: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii: sborník příspěvků ze sympozia ... 11.9.1998 v Olomouci. 1. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 1999, s. 140-144. ISBN 8086174034.
BLATNÝ, Marek. Zprávy - Psychologický ustav AV ČR: Jasnost sebepojetí jako mediátor vztahu mezi temperamentovými vlastnostmi osobnosti a sebehodnocením a životní spokojeností. Sociální procesy a osobnost '99: [2. ročník konference--] : sborník abstrakt : 1.-3.10.1999, Brno / editoři Marek Blatný, Mojmír Svoboda. Brno: AV ČR, Psychologický ústav, Brno, 1999, roč. 5, č. 4, s. 15. ISSN 1211-8818.
BLATNÝ, Marek, PLHÁKOVÁ, Alena. Temperament, Inteligence, Sebepojetí : Nové pohledy na tradiční témata psychologického výzkumu. 1. vyd. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR a Sdružení SCAN, 2003. 150 s. ISBN 80-86620-05-0.
BORECKÁ, Jana. Utváření sebepojetí jedince. Praha, 2010. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce PhDr. Hana Krykorková, CSc.
ČÁP, Jan, MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha : Portál s.r.o., 2001. ISBN 80-7178-463-X.
DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 4. vyd. Karel Balcar. Praha : Portál s.r.o., 2003. ISBN 80-7178-766-3. Individuální psychologie, s. 41-50.
ERIKSON, Erik H; ERIKSONOVÁ, Joan M. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha : Lidové noviny, 1999. 127 s. ISBN 807106291X.
FRANKL, Viktor E. Teorie a terapie neuróz. Úvod do logoterapie a existenciální analýzy. Překl. K. Balcar. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, 172 s. ISBN 80-7169-779-6.
FRANKL, Viktor E. A přesto říci životu ano. Psycholog prožívá koncentrační tábor. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 127 s. ISBN 80-7192-095-9.
FRANKL, Viktor E. Člověk hledá smysl : Úvod do logoterapie . Z. Trtík . 1. vyd. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1994. 88 s. Psychoterapie; sv. 5. ISBN 80-901601-4.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. 2. vyd. Karel Balcar. Praha : Portál s.r.o., 2003. ISBN 80-7178-626-8. Jáství, s. 244-271.
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. Poradenské teorie a strategie. Praha : UK, 2002. 168 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-7290-098-6.
HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník . 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 776 s. ISBN 80-7178-303-X .
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 2. Praha : Portál, 2009. 288 s. ISBN 978-80-7367-628-5.
HELUS, Zdeněk , et al. Psychologie školní úspěšnosti žáka. 1. Praha : SPN, 1979. 264 s.
HOLT, John. Proč děti neprospívají. Praha : Agentura STROM, 1994. 156 s. ISBN 80-901662-4-5.
HRABAL, Vladimír. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 198 s. ISBN 8004221491.
HRABAL, V., HELUS, Z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: SPN, 1984.
JANÍK, Tomáš. Orientace české základní školy: sborník z pracovního semináře konaného dne 20. října 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. 1. vyd. Editor Josef Maňák. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 312 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 186. ISBN 80-210-3870-5.
KOSÍKOVÁ, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 272 s. ISBN 978-80-247-2433-1.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie smysluplnosti existence : Otázky na vrcholu života. 1. Praha : Grada Publishing a.s., 2006. 204 s. ISBN 80-247-1370-5.
LÄNGLE, Alfried. Nalézt přitakání životu. In: Www.slea.cz [online]. 1997, 2009 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z:http://slea.cz/index.php/aktuality-mainmenu-17/2005/08
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Praha : Academie, 1999. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.
NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993. 679 s. ISBN 80-85603-34-9.
PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy. Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2002. 159 s. ISBN 8024603454.
PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8.
ROSENBERG, Morris. Society and the adolescent self-image. 1. vyd. Princeton: Princeton University Press, 1965.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti : Obor v pohybu. 5. vyd. Praha : Grada, 2007. 196 s. ISBN 978-80-247-1174-4.
ŘÍČAN, P. Cesta životem. 1. vyd. Praha : Panorama, 1989. 440 s. ISBN 80-7038-078-0.
SEDLÁČKOVÁ, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. 1. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2685-4.
SKALKOVÁ, Jarmila at. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. - vyd. 2., dopl. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. - 209 s.
TAVEL, Peter. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla : Potřeba smyslu života. Přínos Viktora E. Frankla k otázce smyslu života. 2007. vyd. Praha : Triton, 2007. 303 s. ISBN 80-7254-915-4.
VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0841-3. Já jako integrující složka osobnosti, s. 252-264.
VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v prostředí rodiny a školy : pedagogické a psychologické kontexty v teorii a praxi. 1. vyd. Praha : ISV nakladatelství, 2002. 326 s. ISBN80-86642-03-8.
HOLEČEK, V., JIŘINCOVÁ, B. Posouzení vlivu zážitkově pojaté výuky psychologie na sebepojetí žáků základní školy. In: 11. konference ČAPV - Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. [online]. s. 19, 2003 [cit. 2011-10-12]. Dostupné z:http://www.ped.muni.cz/capv11/2sekce/2_CAPV_Holecek,Jirincova.pdf.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK