Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Identifikace rizikového chování vedoucí k závislosti na internetu u studentů středních škol se zaměřením na IT obory
Název práce v češtině: Identifikace rizikového chování vedoucí k závislosti na internetu
u studentů středních škol se zaměřením na IT obory
Název v anglickém jazyce: An identification of a risky Behavior leading to an Internet Addiction
by the High School Students specialized in IT
Klíčová slova: závislost, závislostní chování na internetu, deviace, dospívaní, prevence
Klíčová slova anglicky: addiction, addictive bahavior on the Internet, deviation, adolescence, prevention
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2011
Datum zadání: 23.02.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:12.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše tématu.
2. Příprava výzkumu:
a) V. problém: Odborná veřejnost pozoruje, že u studentů, kteří studují IT obory, je vyšší riziko vzniku závislého chování na procesech, konkrétně na Internetu. Tento fenomén má výrazně vzrůstající tendenci, avšak školy jako instituce nedovedou vhodně reagovat na toto riziko. Učitelé se zaměřují primárně na edukaci, avšak omezeně pracují s prevencí a možnými riziky. Jako výrazný problém vnímáme propuknutí jakékoli závislosti v období utváření vlastní identity. Společnost se obecně zabývá spíše oblastí substanční - drogy, alkohol, z procesů je to workoholismus či patologické hráčství.
b) V. otázka: Objevuje se více rizikové chování u studentů středních škol se zaměřením na studijní obor výpočetní technika a informatika než u studentů s jiným studijním zaměřením?
c) Zaměření práce: Teoreticko-empirické
3. Provedení výzkumu na vybraném vzorku respondentů.
4. Základní osnova diplomové práce:
Úvod
Teoretická část
Závislost jako rizikový jev období dospívání
Obecná charakteristika
Závislost na procesech
Závislost na Internetu
Principy prevence a systém preventivní péče
Prevence a léčba závislosti na Internetu u dospívajících
Role střední školy v primární prevenci
Identita dospívajícího
Vývoj identity
Rizikové faktory životního stylu dospívajících při vytváření identity
Rizikové faktory spojené s častým využíváním Internetu
Výzkumná část
Obecná část výzkumu
Popis výzkumu
Cíle výzkumu
Výzkumný problém
Výzkumná otázka
Hypotézy
Výzkumný soubor
Výzkumné metody
Výzkumný nástroj
Aplikace nástroje
Analýza dat
Výsledky a doporučení pro praktické využití výsledků
Specifické rysy výzkumného designu
Diskuse
Závěr
Seznam odborné literatury
BAČOVÁ, V. VI. Identita v sociální psychologii. In: VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. Kapitola 6, str. 109-125. ISBN: 978-80-247-1428-8
FROUZOVÁ, M. Závislost na procesech. In: KALINA, K. et al. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. Kapitola 17, s. 237-251. ISBN: 978-80-247-1411-0.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. vyd. Brno: Paido, 2010, ISBN: 978-80-7315-185-0.
GRIFFITHS, M. Does internet and komputer addiction exist? Some case study evidence. Cyberpsychology & Behavior, 2000, č. 3, s. 211-218.
HARTL, P. - HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, ISBN: 80-7178-330-X.
HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd. Praha: Portál, 2006, ISBN: 80-7367-123-9.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu Základy kvantitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, ISBN: 978-80-247-1369-4.
JEDLIČKA, R. - KLÍMA, P. - KOŤA, J. - NĚMEC, J. - PILAŘ, J. Děti a mládež v obtížných životních situacích, Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. 1. vyd. Praha: Themis, 2004. ISBN: 80-7312-038-0.
KALINA, K. A KOL. Mezioborový glosař pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2001. ISBN: 80-238-8014-4
KALINA, K. A KOL. Drogy a drogové závislosti I, II. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2003.
ISBN: 80-86734-05-6.
KOL. AUTORŮ. Vybrané termíny primární prevence. 1. vyd. Praha: MŠMT ČR, 2007.
KOŤA, J. I. Socializace. In: JEDLIČKA, R. - KLÍMA, P. - KOŤA, J. - NĚMEC, J. - PILAŘ, J. Děti a mládež v obtížných životních situacích, Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. 1. vyd. Praha: Themis, 2004. Kapitola 1, str. 15-62. ISBN: 80-7312-038-0.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008, ISBN: 978-80-7367-383-3.
KRAUS, B. - POLÁČKOVÁ, V. ET AL. Člověk-prostředí-výchova. K otázkám sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 2001, ISBN: 80-7315-004-2.
LAING, R. D. Rozdělené self. Existenciální studie o duševním zdraví a nemoci. 1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2000, ISBN: 80-86123-13-8.
LANGMEIER, J. - KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. ISBN: 80-7169-195-X
MATOUŠEK, O. - KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN: 80-7178-771-X
MIOVSKÝ, M. - SKÁCELOVÁ, L. - ZAPLETALOVÁ J. - NOVÁK, P. ET AL. Primární prevence rizikového chování ve školství. 1. vyd. Praha: Scan et 1. LF UK a VFN, 2010. ISBN: 978-80-87258-47-7.
NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. 2. vyd. Praha: Academia, 1997. ISBN: 80-200-0628-1
NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN: 80-7178-432-X.
NEŠPOR, K. - CSÉMY, L. - PERNICOVÁ, H. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence. 1. vyd. Praha: Sportpropag, 1998.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. dotisk. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN: 978-80-7184-569-0.
PILAŘ, J. VII. Pedagogická rehabilitace. In: JEDLIČKA, R. - KLÍMA, P. - KOŤA, J. - NĚMEC, J. - PILAŘ, J. Děti a mládež v obtížných životních situacích, Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. 1. vyd. Praha: Themis, 2004. Kapitola 7, str. 293-306. ISBN: 80-7312-038-0.
ROTGERS, F. A KOL. Léčba drogových závislostí. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. ISBN: 80-7169-836-9
ROGGE, J.-U. Kinder können fernsehen. Vom sinvolle Umgang mit Medium. Rowohlt, Reinbek bai Hamburg, 1994.
SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. 1. vyd. Brno: Piado, 2004. ISBN: 80-7315-060-3.
SKÁLA, J. A SPOL. Závislost na alkoholu a jiných drogách. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1987.
SMOLÍK, P. Duševní a behaviorální poruchy. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2002. ISBN: 80-85912-18-X
SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In: KRAUS, B. - POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk-prostředí-výchova. K otázkám sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. Kapitola 2.3, str. 61-77. ISBN: 80-7315-004-2.
ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. Děti dospělým, dospělí dětmi. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. ISBN: 80-7254-360-1.
Tarterův dotazník: Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti (volně podle R. E. Tartera). 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav v nakladatelství Fortuna, 1998.
Vališová A. - Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, ISBN: 978-80-247-1734-0
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN: 80-7178-678-0.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost a stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN: 80-7178-308-0
VESELÁ, M. On-line závislost v kontextu různých internetových prostředí. Brno, 2007. 82 s. Diplomová práce na Fakultě sociálních studií Masarykově univerzitě na katedře psychologické. Vedoucí diplomové práce PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Vondráčková, P. - Vacek, J. - Košatecká, Z. Závislostní chování na internetu a jeho léčba. Česká a slovenská psychiatrie, 2009, č.6-8, s. 281-289. ISSN 1212-0383.
KOL. AUTORŮ. Výroční zpráva o stavu ve věci drog v České republice v r. 2001. Praha: Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, 2002. ISBN: 80-238-9912-0.
VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN: 978-80-247-1428-8
YOUNG, K. S. Cognitive-behavioral therapy with Internet addicts: Treatment outcomes and implications. Cyberpsychology & Behavior, 2007, č. 10, s. 671-679.
YOUNG, K. S. "Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder.". Cyberpsychology & Behavior, 1996, č. 3, s. 237-244.
YOUNG, K. S. Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. In: VANDECREEK, L. - JASKSON, T., Innovations in clinical practice: a source book. 17. Serasota, FL: Professional Resource Press, 17, 1999.
Legislativní zdroje
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, čj.: 21 291/2010-28 ve znění pozdějších změna dodatků.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. 7. rev. Praha: MŠMT ČR, 2005.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních s platností od 17. 2. 2005 ve znění pozdějších změn a dodatků.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků.
Internetové zdroje
Egger, O. & Rauterberg, M. Internet behaviour and addiction[online]. c1996,
[cit.2010-12-05]. Dostupné z: http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/ibq/report.pdf
NEŠPOR, K. 26 cest, jak přemoci "závislost" na Internetu. [online]. c2012, Praha,
[cit. 2012-01-06]. Dostupné z: <http://www.drnespor.eu/addictcz.html>.
ORZACK, H. M. Computer Addiction: What Is It? [online]. c2011, USA, [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: <http://www.psychiatrictimes.com/p980852.html>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK