Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Každodenní život ve věznici Uherské Hradiště v letech 1950 – 1955 ve vzpomínkách bývalých vězňů
Název práce v češtině: Každodenní život ve věznici Uherské Hradiště
v letech 1950 – 1955 ve vzpomínkách bývalých vězňů
Název v anglickém jazyce: Everyday Life in Uherské Hradiště Prison
in 1950 – 1955 in the Memories of Former Prisoners
Klíčová slova: věznice, StB, Uherské Hradiště, Československo,
Klíčová slova anglicky: prison, StB (State Policy), Uherské Hradiště, Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2011
Datum zadání: 16.02.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
JANÁK, Dušan, Kapitoly o československém vězenství 1945-1955: historické souvislosti, právní základy a politické aspekty, Slezské zemské muzeum, Opava 2002.
KÝR, Aleš: Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945–1955. Slezské zemské muzeum, Opava 2002.
STANĚK, Tomáš: Retribuční vězni v českých zemích 1945 – 1955, Slezský ústav Slezského muzea, Opava 2002.
TOMEK, Prokop: Dvě studie o československém vězeňství. ÚDV, Praha 2000.
POSPÍŠIL, Jaroslav: Hyeny v akci. Lípa Vizovice 2003.
VOREL, J. – ŠIMÁNKOVÁ, A. – Babka, L. a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech – I. a II. díl. ÚDV, Praha 2003.
Předběžná náplň práce
Osnova:
1. Úvod
2. Vývoj vězeňství v ČSR po roce 1945
3. Historie věznice
4. Normy a každodennost ve věznici Uherské Hradiště
- práva a povinnosti vězně
- dozorci
- vzetí do věznice
- denní řád
- stravování
- vězeňská práce
- odměny a tresty
- útěky
- možnosti vzdělání, víry
- rozdíl mezi politickými a normálními vězni
- vyšetřování politických vězňů
- popř. ženy ve věznici
5. Závěr

- práce s pamětníky (pomocí polostrukturovaného rozhovoru s bývalými vězni autorka popíše, jak vypadal den vězně ve věznici Uherské Hradiště), studium soudobých právních norem týkajících se vězeňství.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK