Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informace nebo manipulace? Česká média a katolická církev.
Název práce v češtině: Informace nebo manipulace? Česká média a katolická církev.
Název v anglickém jazyce: Information or Manipulation? Czech Media and the Catholic Church.“
Klíčová slova: média, etika, církev, manipulace, svoboda slova, zpravodajské hodnoty
Klíčová slova anglicky: media, ethics, church, manipulation, freedom of speech, news values
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2011
Datum zadání: 10.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2011
Datum a čas obhajoby: 01.02.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2012
Oponenti: ThLic. Petr Štica, Th.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Literatura

Církevní dokumenty

DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica, (ze dne 4. prosince 1963), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 2002, 515–525.

Pastorální instrukce o sdělovacích prostředcích Communio et progressio, (ze dne 23. května 1971).

Pastorální instrukce o sdělovacích prostředcích Aetatis novae, (ze dne 22. února 1992).


Monografie

GOLDBERG Bernard: Jak novináři manipulují, Praha: Ideál, 2005.

IŁOWIECKI, Maciej: Manipulace v médiích, Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008.

KIERAN, Matthew: Media ethics, London: Routledge, 1998.

McCOMBS Maxwell: Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění, Praha: Portál, 2009.

THOMPSON, Kenneth: Moral panics, London: Routledge, 1999.


Sborníky:

SHRUM, L. J. (ed.): The psychology of entertainment media: blurring the lines between entertainment and persuasion, Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2004.
Předběžná náplň práce
Práce se pokouší vysledovat etické principy týkající se zpravodajské funkce médií a
poukázat na možná úskalí mediální manipulace. Dále se zaměří na konkrétní
zpravodajské výstupy významných českých sdělovacích prostředků týkající se
katolické církve a podle dříve definovaných etických principů je posoudí. Tato
tematika bude rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první se zabývá nároky mediální
etiky na zpravodajství (zejména co se týče objektivity, vyváženosti,
nepředpojatosti, ale i dalších hodnot), druhá vlastním fenoménem mediální
manipulace. Třetí kapitola nabídne rešerši zpravodajských výstupů o katolické
církvi s ohledem na tzv. agenda setting, tedy nastolování témat, o nichž se
v souvislosti s katolickou církví mluví a která naopak zůstávají bez mediální
pozornosti. Čtvrtá kapitola si vybere konkrétní zpravodajské výstupy a posoudí je
podle dříve stanovených etických kritérií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis characterizes ethical principes of media news and thinks about potencial media manipulation. It focuses on particular news of czech media about catholic church and evaluate it according to the ethical principes. Thesis is divided to four chapters. First specifies requests of media ethics to news, second specifies media manipulation. Third chapter contains search news about catholic church with regard to agenda setting. The last chapter focuses on specific news and judges it according to previously defined ethical principes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK