Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
František Pelíšek (1896-1937). Český malíř v Brazílii: analýza jeho zápisků
Název práce v češtině: František Pelíšek (1896-1937). Český malíř v Brazílii: analýza jeho zápisků
Název v anglickém jazyce: František Pelíšek (1896-1937). Czech painter in Brazil: the analysis of his notes
Klíčová slova: česká emigrace do Brazílie, Rio Grande do Sul, český malíř v Brazílii
Klíčová slova anglicky: czech emigration to Brazil, Rio Grande do Sul, czech painter in Brazil
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Simona Binková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2011
Datum zadání: 08.02.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka v úvodu nastíní stručný vývoj české emigrace do Brazílie od 19. stol. do roku 1945, její periodizaci a problematiku jejího studia, včetně zhodnocení existující literatury.
V další kapitole se zaměří na stručný výklad o jihobrazilském státě Rio Grande do Sul, upozorní na jeho specifickou polohu mezi španělským a portugalským koloniálním teritoriem, jež i později představovalo problematické území mezi osamostatnivší se Brazílií a Argentinou. I z toho plynula vysoká míra evropského přistěhovalectví.
Hlavní téma práce však bude spočívat v podrobné analýze individuálního osudu jednoho z českých imigrantů, malíře a kreslíře Františka Pelíška (1896-1937), který se ve 20. letech usadil v Porto Alegre, hlavním městě státu Rio Grande do Sul, kde žil až do své smrti.
Úkolem diplomantky bude, v rámci možností, rekonstruovat Pelíškovy životní osudy (rodák z Kutné Hory, žák profesorů Františka Kysely a Emanuela Dítěte na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, odchod do zámoří, působení v Porto Alegre). Využije k tomu především Pelíškův obsáhlý ilustrovaný rukopis memoárového charakteru. Ten bude i hlavním pramenem k poznání jeho života v emigraci a ke zhodnocení jeho vztahu k „nové vlasti“. Zajímavé bude např. zjištění, zda a jak se jeho autor vyjadřoval k tak zásadním historickým událostem, jako byla několikaměsíční občanská válka po prezidentských volbách v roce 1923, tenentismus, Prestesova kolona, vzestup Getúlia Vargase.
Součástí práce bude i přepis Pelíškových zápisků s cílem snazšího využití informací v něm obsažených (do budoucna i za účelem jeho edice, jak v českém jazyce, tak v portugalštině). Vzhledem k tomu, že Pelíšek neměl v Brazílii příbuzné, odkázal veškerou svou malířskou i písemnou pozůstalost výtvarné škole, na níž za svého života působil. Další dokumenty jsou v současnosti tedy velmi obtížně dostupné – pokračování výzkumu by se tedy případně mohlo stát předmětem budoucí doktorské disertace.
Seznam odborné literatury
Prameny:
František Pelíšek, rkp. zápisky Dobrodružné cesty pana Pelíška: Osudy českého vystěhovalce ve světě tak jak se vpravdě přihodily, (čes. originál uložen v Instituto de Belas Artes da UFRGS, Porto Alegre; kopie v archivu Ing. Petra Polakoviče)

Sekundární literatura:
Kybal, Vlastimil, Um anno no Brasil. Artigos, conferencias e discursos sobre a Tchecoslováquia e suas relacoes com o Brasil, Rio de Janeiro 1926.
Kybal, Vlastimil, Segundo anno no Brasil, Rio de Janeiro 1927.
Polišenský, Josef, “La emigración checoslovaca a América Latina, 1649-1945“, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 13/1976, str. 56-72.
Polišenský, Josef, Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky I. Praha 1992.
Polišenský, Josef – Nesvadbík, Lumír, Češi a Amerika, Praha 1996.
Josef Opatrný (ed.), Emigración centroeuropea a América Latina I-IV. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 8, Praha 2000; Supplementum 13, Praha, 2005; Supplementum Praha , 2005; Supplementum 17, Praha 2006.
Baďurová, Monika - Baďura, Bohumil, “A emigração dos Países Tchecos no Brasil antes de originar-se a República Tschecoslovaca”, Ibero-Americana Pragensia XXXI, 1997, str. 41-67.
Barteček, Ivo, “Československá kolonizace v Brazílii”, in: Češi v cizině 3, Praha 1988, str. 237-251.
Barteček, Ivo, “České a slovenské vystěhovalectví do Brazílie před druhou světovou válkou, in: Latinská Amerika – dějiny a současnost 2, Praha 1989, str. 161-180.
Barteček, Ivo, “A emigracao checa e Eslovaca para o Brasil no período entre as duas guerras mundiais”, Ibero-Americana Pragensia XXI, 1987, str. 211-223.
Binková, Simona, “El interés por el Brasil en la literatura checa y eslovaca entre las dos guerras mundiales”, en: Josef Opatrný (ed.), Emigración centroeuropea a América Latina IV. Emigración en testimonios y novelas. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 17/2006, Praha 2006, str. 123-141.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK