Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderová analýza postavení žen v Iráku - vliv současného konfliktu na život iráckých žen
Název práce v češtině: Genderová analýza postavení žen v Iráku - vliv současného konfliktu na život iráckých žen
Název v anglickém jazyce: Gender Analysis of the Status of Women in Iraq - Impact of the Current Conflict on the Life of Iraqi Woman
Klíčová slova: Irák, islám, postkonfliktní rekonstrukce, válečný konflikt, ženy
Klíčová slova anglicky: Iraq, Islam, post-conflict reconstruction, war, women
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2011
Datum zadání: 08.02.2011
Datum a čas obhajoby: 30.03.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK (U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice) místnost J3010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2011
Oponenti: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
AHMED, L. (1992). Women and Gender in Islam. Yale University Press.
Al-ALI, N. (2005). Reconstructing Gender: Iraqi women between dictatorship, war, sanctions and occupation. Third World Quarterly. vol. 26, č. 4-5.
Al-ALI, N. (2007). Iraqi women – Untold Stories from 1948 to the Present. London and New York: Zed Books.
Al-ALI, N.; PRATT, N. (2009). What Kind of Liberation? Women and the Occupation of Iraq. Berkeley: University od California Press.
ALCOFF, L. (1988). Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory. Signs. vol. 13, č. 3.
ANSARY, T. (2009). Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes. New York: Public Affairs.
BAKER, J. A.; HAMILTON, L. H. (2006). The Iraq Study Group Report: The Way Forward – A New Approach. New York: Vintage Books.
BENGIO, O. (1988). Iraq. Middle East Contemporary Survey. vol. 12.
BODMAN H.; TOHIDI, N. (1998) Women in Muslim Societies – Diversity within Unity. Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.
BOUTA, T.; FRERKS, G.; BANNON, I. (2005). Gender, Conflict and Development. Washington: The World Bank.
BROWN, L.; ROMANO, D. (2006). Women in Post-Saddam Iraq: One Step Forward or Two Steps Back? NWSA Journal. vol. 18, č. 3.
BUSHRA, el J.; PIZA-LOPEZ, E. (1994). Development in Conflict: Gender Dimensi-on. Oxford: Oxfam.
COCKBURN, C. (2001). The Gendered Dynamics of Armed Conflict. In MOSER, C.; CLARK, F. (eds.). Victims, Perpetrators or Actors? London: Zed Books.
DALY, M. (1979). Gyn/Ecology – The Metaethics of Radical Feminism. London: The Women`s Press.
EFRATI, N. (1999) Productive or Reproductive? The Roles of Iraqi Women dutiny the Iran-Iraq War. Middle Eastern Sstudies. vol. 35, č. 2.
EFRATI, N. (2004). The Other Awakening in Iraq: The Women`s Movement in the First Half of the Twentieth Century. British Journal of Middle Eastern Studies. vol. 31, č. 2.
EFRATI, N. (2005). Negotiating Rights in Iraq: Women and Personal Status Law. The Middle East Journal. vol. 59, č. 4.
ELSHTAIN, J. B. (1987). Women and War. USA: Basic Books.
GOLDSTEIN, J. (2001). War and Gender. Cambridge: University Press.
HARDING, S. (1986). The Science Question in Feminism. New York: Cornell Univer-sity Press.
HAYASE, Y.; LIAW, K. L. (1997). Factors on polygamy in sub-saharan Africa: find-ings based on the demographic and health surveys.The Developing Economies.vol. 35/3.
HOOGLUND, E. (1991). The Other Face of War. Middle East Report. červenec – srpen, č. 171.
HUNT, K. (2002). The Strategic Co-optation of Women`s Rights. International Femi-nist Journal of Politics. Vol 4, č. 1.
CHAMIE, J. (1986) Polygyny among Arabs. Population Studies. vol. 40.
KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B. a kol. (2008). Obrazy ženství v náboženských kulturách. Praha: Paseka.
KROPÁČEK, L. (1993). Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad.
KROPÁČEK, L. (1994). Úděl muslimských žen . Teologické texty. č. 5.
LUCAS, Ch. J. (1981). Arab Illiteracy and the Mass Literacy Campaign in Iraq. Com-parative Education Review. vol. 25, č. 1.
MALEČKOVÁ, J. (2002). Úrodná půda – žena ve službách národa. Praha: ISV nakla-datelství.
MOSER, C.; CLARK, F. (2001). Victims, Perpetrators or Actors? London: Zed Books.
REZZENTI, C.; CURRAN, D. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum
SEIFERT, R. (1994). War and Rape: A Preliminary analysis. In STIGLMAYER, A. (eds.). Mass Rape The War against Women in Bosnia-Herzegovina. Lincoln: University of Nebraska Press.
SCHEUB, U. (2005) Mírotvorkyně – jedenáct portrétů žen z celosvětového mírového hnutí, Praha: proFem.
SLUGLETT, M.; SLUGLETT, P. (2003). Irák od roku 1958 – Od revoluce k diktatuře. Praha: Volvo Globator.
STEANS, J. (1998). Gender and International Relations. Cambridge: Polity Press.
TONG, R. (1998). Feminist Thought – A Comprehensive Introduction. Boulder & San Francisco: Westview Press.
TRIPP, Ch. (2000). A History of Iraq. Cambridge: University Press.
WHITWORTH, S. (1994). Feminism and International relations. London: Macmillan Press Ltd.
ZANGANA, H. (2010). Walling in Iraq: the Impact on Baghdadi Women. International Journal of Contemporary Iraqi Studies. vol. 4, č. 1 – 2.
Předběžná náplň práce
Tato rigorózní práce se soustředí na dopad současného konfliktu v Iráku na postavení žen v této zemi. Jedná se o rozšíření diplomové práce z roku 2007. S pomocí komparativní metody se snaží porovnat situaci iráckých žen během vlády strany Baas a Saddáma Husajna se stavem, který nastal po zahájení operace Irácká svoboda v roce 2003. Nejprve se práce zaměřuje na úlohu feminismu v oboru mezinárodních vztahů a všeobecný dopad válečných konfliktů na postavení žen. Oproti diplomové práci je zde nově zahrnuta kapitola věnující se roli žen v muslimských zemích. Další kapitola ve stručnosti pojednává o postavení žen před nástupem strany Baas k moci. Hlavní část rigorózní práce tvoří dvě kapitoly, které se zaměřují na úlohu žen během vlády strany Baas a Saddáma Husajna a na situaci žen v současném Iráku. Kapitola postihující nynější konflikt je oproti diplomové práci rozšířená o nejnovější události let 2008 – 2010 a také o nově dostupná data. Závěrečná kapitola práce rozebírá situaci kurdských žen v severních částech této země. Ústřední otázka rigorózní práce zní: „Došlo k zlepšení či naopak k zhoršení postavení iráckých žen od začátku konfliktu z roku 2003?“.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the impact of the current conflict on the status of Iraqi women. It extends my diploma thesis from the year 2007. With the aid of a comparative method, this thesis attempts to compare and contrast the situation of women during the period of Baath regime with the conditions after the US-led invasion in 2003. First of all, it discusses a position of feminism within the field of the International Relations and also a general impact of violent conflicts and wars on the situation of women. In comparison with the diploma thesis, a new chapter focused on the role of women in Muslim countries was added. Following chapter is devoted to the status of women prior the Baath regime seized the power. The core part of the thesis consists of two chapters which describe the role of women during the rule of Baath regime and Saddam Hussein and the situation of women in current Iraq. Compared to the diploma thesis, new data are available and a new sub-chapter focused on the period 2008 - 2010 was added. Finally, the last chapter of the thesis concentrates on the situation of Kurdish women in the northern parts of the country. The main question of this thesis is: „Has the status of Iraqi women improved or deteriorated since the beginning of the last war?“.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK