Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí medicíny v obci Pálenice
Název práce v češtině: Pojetí medicíny v obci Pálenice
Název v anglickém jazyce: The Conception of Medicine in the Village of Pálenice
Klíčová slova: Tradiční, moderní, postmoderní, medicína, léčitelství
Klíčová slova anglicky: Traditional, medrn, postmodern, medicine, healing
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2011
Datum zadání: 07.02.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
- Bowie, Fiona. 2008. Antropologie náboženství. Praha:Portál

- Erika, Brady. 2001. Healing Logics. Logan Utah: Utah State Iniversity Press

- Hendl, Jan. 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody, aplikace. Praha: Portál.
-
- Giddens Anthony. 1998. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství
- Křížová, Eva, a kolektiv autorů. 2004: Alternativní medicína jako problém. Praha Karolinum
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je popis emického pohledu obyvatel vybrané lokality na tradiční medicínu v post-rurální společnosti. Tradiční medicína bud vnímána jako převážně ústně předávaná a bez moderního institucionálního zakotvení. Práce bude zkoumat způsob víry, jak obyvatelé věří či nevěří prvkům tradiční medicíny a jak ji vymezují vůči medicíně moderní, institucionální, tzv. biomeidcíně.
Práce je založena na kvalitativních metodách výzkumu, na práci v terénu, tj. zúčastněném pozorování a polostrukturovaných rozhovorech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK