Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook
Název práce v češtině: Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook
Název v anglickém jazyce: Social Network Discourse - Facebook, the Virtual Community
Klíčová slova: Kyberprostor, sociální síť, virtuální realita, virtuální komunita, diskurz, kontext, perspektivismus, totemismus, sociální realita, sociální identita, sociální role, participace, veřejnost, komodifikace, internet, trh, média, agenda, Facebook, konverzace.
Klíčová slova anglicky: Cyberspace, social network, virtual reality, virtual community, discourse,context, perspectivism, totemism, social reality, social identity, social role, participation, public sphere, commodification, internet, market, media, agenda, Facebook, conversatio
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2011
Datum zadání: 02.02.2011
Datum a čas obhajoby: 29.03.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.03.2011
Oponenti: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BAUMAN, Z. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004. 290 s. ISBN 80-204-1195-X


BELL, A; GARRET, P. (ed.). Approaches to Media Discourse. Oxford, Carlton, Malden: Blackwell, 1998. 287 s. ISBN-13: 978-0-631-19887-1


BELL, D. The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Harper Colophon Books, 1976. 616 s. ISBN-13: 978-0465097135


BELL, D.; KENNEDY, B., M. (ed.). The Cyberculture Reader. London, New York: Routledge, 2002 . 752 s. ISBN 0-415-18378-2


BRUNS, A. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond. From Production to Produsage. New York: Peter Lang, 2008. 418 s. ISBN-13: 978-0-8204-8867-7

BENEDIKT, M. Cyberspace: First Steps. Cambrdige: MIT Press, 1991. 436 s. ISBN-13 978-0262023276


BERGER, P., L.; LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80- 85959-46-1


BUDIL, I, T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003. 447s. ISBN 80-7254-321-0


CASTELLS, M. The Rise of Network Society. Malden, Oxford, Carlton. Blackwell, 2000. 594 s. ISBN 0-631-22140-9

CASTELLS, M. The Internet Galaxy. Reflection on the Internet, Business, Society and Culture. The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 2004. 304 s. ISBN-13: 978-0199255771


COHEN, J. American Civil Society Talk. In FULLINWIDER, R. (ed.). Civil Society, Democracy and Civil Renewal. Lanham, New York: Rowman&Littlefield Publishers, 31-54. 448 s. ISBN: 0847693562


DELANTY, G.: Community. London, New York: Routledge, 2003. 208 s. ISBN-13: 978-0415496162


DEVEREUX, E. Understanding the Media. Los Angels, London, New Delhi, Singapore: Sage Publications, 2003. ISBN 978-1-4129-2990-5GENNEP, VON A. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1996. 201 s. ISBN 80-7106-178-6.


GIBSON, W. Neuromancer. New York: Phantasia, 1986. ISBN: 0-932096-41-7 / 978-0-932096-41-8


GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: Slon, 2003.199 s. ISBN 80-86429-15-6


GOLDSMITH, J.; WU, T. Who Controls the Internet? Illusion of a Borderless World. New York: Oxford University Press, 2006. 226 s. ISBN-13: 978-0-19-515266-1


HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. 158 s. ISBN 80-7178-415-X


HEWSTONE, M.; STROEBE, W. Sociální psychologie. Moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. 767 s. ISBN 80-7367-092-5


HOLMES, D. (ed.). Virtual Politics: Identity and Community in Cyberspace. London: Sage, 1997. 248 s.


HORYNA, B. Druhá moderna. Ulrich Beck a teorie reflexivní organizace. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 70 s. ISBN 80 -210 -2677 -4


HRUBEC, M. (ed.). Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia – nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, 2004. 268 s.


JOINSON, A.; MCKENNAN, K; POSTMES, T.; REJPE, U.-D. (ed.). The Oxford Handboook of Internet Psychology. New York: Oxford University Press, 2007. 508 s. ISBN 978-0-19-856800-1


KRAUS, J. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008. 172 s. ISBN 978-80-246-1578-3


LÉVI-STRAUSS, C. Myšlení přírodních národů. Praha: Dauphin, 1996.365 s. ISBN 80-901842-9-4


LÉVI-STRAUSS, C. Totemismu dnes. Praha: Dauphin, 2001. 124 s. ISBN 80-7272-007-4

LÉVY, P.: Collective Intelligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace. Cambridge: Persues,1997. 217 s. ISBN 0-7382-0261-4.

LÉVY, P. Kyberkultura. Praha: Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 80-246-0109-5


MC LUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2008. 415 s. ISBN 978-80-7217-128-6


MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. 640 s. ISBN 80-7367-338-X

MOSCO, V. The Political Economy of Communication. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1996. 307 s. ISBN 0 8039 8560 6


MÜLLER, K, B. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity. Praha: Portál, 2008. 215 s. ISBN 978-80-7367-380-2


PEARCE, D, W. a kol. Macmillanův slovník moderní ekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1992. 549 s. ISBN 80-85605-42-2


PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. Praha: Knižnice sociologické literatury, 2006. 459 s. ISBN 80-86429-63-6


PIDDINGTON, R. An Introduction to Social Antropology. London, 1950 in LÉVI-STRAUSS, C. Totemismu dnes. Praha: Dauphin, 2001. 124 s. ISBN 80-7272-007-4


PORTER, D. Internet Culture. London: Routledge, 1997.288 s. ISBN 9780415916844


POSTER, M. The Information Age. Poststructuralism and Social Context. Chicago: University of Chicago Press, 1990. 178 s. ISBN 0-226-67595-5


POSTER, M. The Second Media Age. Cambridge, Oxford: Polity Press, 1995. 186 s. ISBN 0-7456-1395-0


REIFOVÁ, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7

RHEINGOLD, H. The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier. Cambridge, London: The MIT Press, 2000. 447 s. ISBN 0-262-68121-8


ROBINS, K. Into the Image: Culture and Politics in the Field od Vision. London: Routledge, 1996. 208 s. ISBN-13: 9780415145770


TOFFLER, A.; TOFFLEROVÁ, H. Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky. Praha: Dokořán, 2001. 125 s. ISBN 80-86569-00-4

VAN DIJK, J. The Network Society. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publlications 2006. 292 s. ISBN 1-4129-0867-1


VAN DIJK, T., A. Ideology, a Multidisciplinary Approach. London, Thousand Oaks, New Delhi:Sage Publication, 1998. 374 s. ISBN 0 7619 5654 9


VÁVRA, M. Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii. in ŠUBRT,J. Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). Praha: Karolinum, 2008. 392 s. ISBN 978-80-246-1413-7


WEISS, P. Sexuální deviace: Klasifikace, diagnostika a léčba. Praha : Portál, 2002. 351 s. ISBN 80-7178-634-9

WELLMAN, B. Structural analysis: From method and metaphot to theory and substance. In WELLMAN, B.; BERKOWITZ, S.,D. (ed.). Social Structures: A Network Approach (16-21). Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 513 s. ISBN 0-521-24441-2


WINSTON, B. Media, Technology, and Society: A History From the Telegraph to the Internet. New York: Routledge, 1998. 272 s. ISBN-13: 9780415142298


WOLF, J. Člověk a jeho svět. Úvod do studia antropologických věd. Základní antropologické otázky. Kulturní a sociální antropologie. Praha: Karolinum, 1999. 212 s. ISBN 80-7184-871-9
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce „Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook“ zasazuje problematiku sociální sítě do širších historických i společenských souvislostí a uchopuje diskurz na jeho kontextuální rovině. Při konkrétním studiu diskurzu potom tato práce vychází z rozmanitého spektra perspektiv a zkoumá jednotlivé virtuální interakce v jejich tématické i konverzační rovině.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Rigorous thesis „Social Network Discourse - Facebook, the Virtual Community“ endeavours to study the social network discourse on its contextual level. When using various perspectives, the concrete analysis of such disourse focuses on particular virtual interactions within their thematical and conversational scope.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK