Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náboženské a politické pozadí vzniku první křížové výpravy
Název práce v češtině: Náboženské a politické pozadí vzniku první křížové výpravy
Název v anglickém jazyce: The religious and political Background of the beginning of the First Crusades Founding
Klíčová slova: křížové výpravy, reconquista, západní křesťanství, islám, boj o investituru, Byzantská říše, Seldžucká říše, jedenácté století
Klíčová slova anglicky: crusades, reconquista, Western Christianity, Islam, investiture struggle, Byzantine empire, Seljuk Empire, eleventh century
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2011
Datum zadání: 31.01.2011
Datum a čas obhajoby: 23.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2012
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
samostatná práce, konzultace
důkladné prostudování literatury a pramenů
vymezení a objasnění daného tématu
dodržení struktury práce
Seznam odborné literatury
POUŽITÁ A CITOVANÁ LITERATURA
ALBERTI [Dokoupil, Antonín]. Papežové, díl druhý. Přerov: Nový národ, 1934
BADALOVÁ, Helena. Pokus o rozbor vztahů mezi německým císařstvím a římským papežstvím v době tzv. sporu o investituru (1056–1122). MU, Brno 1991, (diplomová práce).
BAGIN, Anton. Cirkevné dejiny. Stredovek. Trnava: Cirkevné nakladateĺstvo, 1981
BALDWIN, Marshall W., a kol. A History of the Crusades. Vol. 1, The first hundred years. Madison : University of Wisconsin Press, 1969
BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. Praha: Academia, 1995
BROOKE, Christopher. Evropa středověku v letech 962–1154. Praha: Vyšehrad, 2006
Brockhaus Enzyklopädie. Teil 12. Mannheim, 1990
BROWENSTONE, David; FRANCK Irene. Historie válek. Praha: Eminent, 1999
BUBEN, Milan M., KUČERA, Rudolf, KUKLA, Otakar A. Svatí spojují národy – Portréty evropských světců. Praha: Panevropa Praha, spol. s r.o, 1995
CONTAMINE, Philippe. Válka ve středověku. Praha: Argo, 2004
DE LIBERA, Alain. Středověká filozofie. Praha: OIKOYMENH, 2001
DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 2003
DRTINA, František. Úvod do filozofie-Základní úvahy. Myšlenkový vývoj evropského lidstva. Část 2. Starověk a středověk. Praha: Jan Laichter, 1914
DUBY, Georges. Neděle u Bouvines 27. července 1214. Praha: Argo, 1996
DUBY, Georges. Rytíř, žena a kněz: manželství ve Francii v době feudalismu. Praha: Garamond, 2003
DUBY, Georges. Věk katedrál: Umění a společnost 980–1420. Praha: Argo, 2002
DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. Praha: Orbis, 1973
EHLERS, Joachim; MÜLLER, Heribert; SCHNEIDMÜLLER, Bernd, a kol. Francouzští králové v období středověku: od Oda ke Karlu VIII. (888–1498). Praha: Argo, 2003
FRANZEN, August. Malé dějiny církve. Praha: Zvon, 1992
GABRIELI, Francesco. Křížové výpravy očima arabských kronikářů. Praha: Argo, 2010
GREEN, Judith A. Henry I: King of England and Duke of Normandy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009
HASKINS, Charles Homer. Normani v evropských dějinách. Jihlava: H&H, 2008
HAYWOOOD John; CATCHPOLE Brian; HALL Simon; BARRAT Edward. Historie Světa. 1. vydání, přel.: Věra Kotábová, Lubomír Kotačka, Kateřina Pekárková. Praha: Columbus s.r.o, 1998
HEINZMANN, Richard. Středověká filozofie. Olomouc:Nakladatelství Olomouc, s r.o, 2002
HROCHOVÁ, Věra, HROCH, Miroslav. Křižáci ve Svaté zemi. Praha: Mladá Fronta, 1996
HROCHOVÁ, Věra. Křížové výpravy ve světle soudobých kronik. Praha: SPN 1982
CHATRESSKÝ, Fulcher. Fulchera Chartresského Historie Jerusalémská čili děje rytířstva křesťanského na výpravě do země svaté od léta Páně MXCV do MCXXVII a kralování obou Balduinů v Jerusalémě. Praha: Družstvo přátel studia, 1920
JEDIN, Hubert. Atlas zur Kirchengeschichte: die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. Freiburg: Herder, 1970
KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin I. Praha: Zvon, 1991
KOMNENA, Anna. Paměti byzantské princezny. Praha: Odeon, 1996
KONSTAM, Angus. Historical Atlas of the Crusades. Londýn: Mercury Books, 2004
KOVAŘÍK Jiří. Meč a kříž. Praha: Mladá fronta, 2005
LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2002
LEWIS, Bernard. Dějiny Blízkého Východu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997
LEXIKON des Mittelalters VII. Stadt (Byzantinisches Reich) bis Werl. Lexma Verlag, München: 1997
LOOS, Milan, TŮMA, Oldřich, HROCHOVÁ, Věra. Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1994
MARROU, Henri. Svatý Augustin. Řím: Křesťanská akademie, 1979
MAXWELL-Stuart, P. G.: Papežové. Život a vláda od sv. Petra k Janu Pavlu II. Praha: Svoboda, 1998
McGREAL, Ian P. Velké postavy východního myšlení. Praha: PROSTOR, 1998
MORGAN, Kenneth O. Dějiny Británie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999
NEFF, Vladimír. Filozofický slovník pro samouky neboli Antigorgias. Praha: Družstevní práce, 1948
PERNOUDOVÁ, Régine. Žena v době katedrál. Praha: Vyšehrad, 2002
RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades. Vol. 1. Cambridge, 1965
RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades. Vol. 2. Cambridge, 1957
RUNCIMAN, Steven. Pád Cařihradu. Praha: Epocha, 2003
ŘEHOŘ z Toursu. O boji králů a údělu spravedlivých. Praha: Odeon 1986
ŘÍČAN, Rudolf; MOLNÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008
STÖRIG, Hans, Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007
ŠTĚRBA, Ondřej. Vybrané problémy v interpretaci pramenů k první křížové výpravě. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc, 2008, (bakalářská práce)
ŠUSTA, Josef. Dějiny lidstva 4. Středověk vrcholný a stárnoucí. Praha: Melantrich, 1942
The New Encyclopædia Britannica, Vol. 1, Chicago 1991

INTERNETOVÉ ZDROJE
http://al-islam.cz/historie-kultury/madrasa-ve-stredovekem-islamskem-svete.html
http://www.britannica.com
http://www.gettyimages.com/detail/51241787/Hulton-Archive
https://is.muni.cz/www/344438/7159239/Strucny_nastin_vyznamnych_osobnosti_dejin_Filosofie.txt
http://www.navychod.cz/articles.php?id=308169d4-cb04-11df-b866-00304832e85e
http://cs.wikipedia.org/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK