Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Těžební limity a jejich vliv na podobu trhu práce na Mostecku
Název práce v češtině: Těžební limity a jejich vliv na podobu trhu práce na Mostecku
Název v anglickém jazyce: Mining limits and their effect on labour market in the region of Most
Klíčová slova: Těžební limity, trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti, regionální rozvoj
Klíčová slova anglicky: Mining limits, labour market, employment, unemployment, active labour-market policy, regional development
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2011
Datum zadání: 17.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Hana Geissler
 
 
 
Seznam odborné literatury
• BABBIE, Earl Robert: The Practice of Social Research, Wadsworth (12th ed), Belmont, California, 2010.
• COLEBATCH, Hal K., Úvod do policy, Barrister & Principal, Brno, 2005.
• KVALE, Steinar: InterViews: An introduction to qualitative research interviewing, Sage, London, 1999.
• KREBS, Vojtěch a kol.: Sociální politika, ASPI, Praha, 2005.
• MAREŠ, Petr: Nezaměstnanost jako sociální problém, SLON, Praha, 1994.
• NOWAK, Stefan: Metodologie sociologických výzkumů, Nakladatelství Svoboda, Praha, 1975.
• POTŮČEK, Martin: Sociální politika, SLON, Praha, 1995.
• POTŮČEK, Martin a kol.: Veřejná politika, SLON, Praha, 2005.
• SILVERMAN, David: Interpretting qualitative data: Methods of analysing talk, text and interaction, Sage, London, 1999.
• SIROVÁTKA, Tomáš; ŘEZNÍČEK, Ivo: Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť, Masarykova univerzita, Brno, 1995.
• STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet: Základy kvalitativního výzkumu, Albert, Boskovice, 1999.
• ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, SLON, Praha, 2007.
• VESELÝ, Arnošt; NEKOLA, Martin (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe, SLON, Praha, 2007.
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce jsou těžební limity pro těžbu hnědého uhlí na Mostecku, resp. problémy, které by mohly nastat v případě, že by skutečně došlo k útlumu dolování v regionu. Ačkoli se o tomto tématu mluví čím dál častěji, situaci nelze ani zdaleka považovat za vyřešenou. Tato práce by měla sloužit jako hlubší vhled do problematiky a její primární snahou je odpovědět na otázky týkající se potenciálních sociálních problémů spjatých s těžbou uhlí a jejím případným ukončováním. Nedílnou součást práce bude tvořit analýza aktérů na institucionální úrovni, jejímž smyslem je evaluace navrhovaných řešení ze strany zainteresovaných orgánů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bacholer Thesis is about mining limits for brown coal mining at the region of Most and problems that could arise if there was a decrease in mining in the region. Although the issue is discussed more and more often, it cannot be considered as solved. This work should serve as deeper insight into the problem and it is primarily trying to answer the questions about potential social issues that are connected with the mining and its possible ending. One of core parts would be an analysis of subjects at institutional level. Its purpose is an evaluation of solutions that were suggested by participating subjects.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK