Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Bezbožnost v klasických Athénách
Název práce v češtině: Bezbožnost v klasických Athénách
Název v anglickém jazyce: The Impiety in Classical Athens
Klíčová slova: klasické Athény|starořecké právo|bezbožnost|svatokrádež|posvátný olivovník|rituální norma|ateismus|stíhání filosofů|Diopeithovo usnesení
Klíčová slova anglicky: Classical Athens|Ancient Greek Law|Impiety|Sacrilege|Sacred olive-trees|Ritual Norms|Atheism|Prosecution of Philosophers|the Decree of Diopeithes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Souček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2011
Datum zadání: 31.01.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
  doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním úkolem disertační práce je předložil komplexní pohled na problematiku bezbožnosti (asebeia) ve starověkých Athénách klasického období (5. a 4. stol. př. n. l.). Na základě kritického rozboru relevantních pramenů a sekundární literatury bude tato problematika zasazena do kontextu právního, mocensko-politického i obecně kulturního. Bude proto třeba nastínit specifika athénského práva a soudního systému, roli soudních procesů v politickém boji, význam náboženství pro život jednotlivce i obce jako celku. Jelikož mnozí soudobí filosofové i básníci tradiční náboženství kritizovali či přímo zavrhovali, bude též nutné zabývat se jejich možným negativním vlivem a spolu s tím i otázkou, do jako míry byla athénská společnost ve srovnání s jinými řeckými obcemi tolerantní. Po obecné části bude následovat chronologický přehled všech přečinů náboženského rázu, o nichž máme nějaké zprávy. V rámci tohoto přehledu bude upozorněno na všechny podstatné sporné otázky, které se s jednotlivými případy pojí. Jelikož s moderními interpretacemi relevantních pramenů jsou spjaty četné spory a metodologické obtíže, bude třeba výslovně zohledňovat specifické žánrové charakteristiky jednotlivých typů pramenů, na jejichž základě se dnes pokoušíme o rekonstrukci tehdejších zvyklostí, obecně sdílených názorů i konkrétních událostí.
Seznam odborné literatury
BAUMAN, Richard A., Political trials in ancient Greece, London – New York: Routlege, 1990
BURCKHARD, Leonhard – von UNGERN-STERNBERG, Jürgen (ed.), Große Prozesse im antiken Athen, München: C.H. Beck, 2000
COHEN, David, Law, sexuality and society. The enforcement of morals in classical Athens, Cambridge: Cambridge University Press, 1991
DERENNE, Eudore, Les procès d’impiété intentés aux philosophes à Athènes au Vme et au IVme siècles avant J.-C., Liége – Paris: Imp. H. Vaillant-Carmanne, Champion, 1930
DOVER, K.J., „The freedom of the intellectual in Greek society“, Talanta 7, 1976, s. 24-54
FURLEY, William D., Andokides and the herms. A study of crisis in fifth-century Athenian religion. London: University of London, 1996
LIPSIUS, Justus Hermann, Das Attische Recht und Rechtsverfahren (mit Benutzung des attischen Processes von M. H. E. Meier und G. F. Schömann), I.-III., Leipzig: O.R. Reisland, 1905, 1908, 1915
MACDOWELL, Douglas M., The law in classical Athens, London: Thames and Hudson, 1978
MIKALSON, Jon D., Athenian popular religion, Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1983
OSTWALD, Martin, From popular sovereignty to the sovereignty of law. Law, society, and politics in fifth-century Athens, Berkeley: University of California Press, 1986
O’SULLIVAN, L.-L., „Athenian impiety trials in the late fourth century B.C.“, Classical Quarterly 47, 1997, č. 1, s. 136-152
RUDHARDT Jean, „La définition du délit d’impieté d’après législation attique“, Museum Helveticum 17, 1960, s. 87-105
RUBEL, Alexander, Stadt in Angst: Religion und Politik in Athen während des Peloponnesischen Krieges, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000
SCHOLTEN, Helga, Die Sophistik. Eine Bedrohung für die Religion und Politik der Polis?, Berlin: Akademie Verlag, 2003
TODD, Stephen C., The shape of Athenian law, Oxford: Clarendon Press, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK