Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza pracovního prostředí z pohledu řízení diverzity a jeho zavádění do firemní praxe
Název práce v češtině: Analýza pracovního prostředí z pohledu řízení diverzity a jeho zavádění do firemní praxe
Název v anglickém jazyce: The Analysis of Working Environment in terms of Diversity Management in Corporate Practice.
Klíčová slova: Diverzita – Řízení diverzity – Politika rovných příležitostí - Kompetence diverzity - Inkluzivní firemní kultura - Diverzitní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Diversity - Diversity Management – Equal Opportunities - Diverse Competency - Inclusion Corporate Culture - Diversity Training
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2011
Datum zadání: 28.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
  doc. PaedDr. Mária Pisoňová, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
ABSTRAKT
V předložené disertační práci autorka objasňuje řízení diverzity a seznamuje čtenáře se souvisejícím pojmy. V úvodu autorka uvádí základní cíle práce, a to komplexně objasnit pojetí řízení diverzity jako součást firemní kultury, popsat roli personálního útvaru i roli manažerů a top managementu. Dále pak je to zmapovat nastavení diverzitního vzdělávání a popsat souvislosti mezi firemní kulturou a diverzitním řízením. V části, která je věnována konkrétním případovým studiím, se autorčina pozornost obrací na popis současné situace a jejím cílem je ho zanalyzovat a zhodnotit. Práce je rozčleněna do tří částí (teoretická, teoreticko - empirická, empirická) a sedmi tematických kapitol.
Autorka v celé práci poukazuje na vztahy s řízením lidských zdrojů, firemní kulturou, vzděláváním na podporu řízení a ocenění diverzity. Dále zde porovnává politiku rovných příležitostí s řízením diverzity, věnuje se organizačnímu rozvoji z hlediska diverzitního vývoje a diverzitě na pracovišti. Autorka také analyzuje firemní prostředí prostřednictvím kvantitativního dotazníkového šetření a kvalitativních rozhovorů s odborníky na diverzitu.
Předložená práce hledá odpovědi na nejrůznější otázky týkající se diverzitního významu ve firmách, například se věnuje oblasti identifikace podoby diverzitních požadavků, vyhledává inspirace v oblasti diverzitních programů u společností, které v České republice působí. Dále autorka analyzuje výhody a nevýhody práce s „rozdílnostmi“, shromažďuje důvody pro posílení týmové spolupráce diverzitních týmů a zaobírá se efektivitou vedení lidí.
Tato disertační práce si klade mimo jiné za svůj cíl popsat nejen teorii, ale také tzv. „best practices“, které mohou být využity jako studijní materiál při přípravě odborníků jak z oblasti vzdělávání dospělých, tak i pro personalisty.
ABSTRACT
The present doctoral thesis deals with diversity management and clarifies its concepts. The objectives of the thesis include comprehensive characterisation of diversity management as an element of corporate culture, description of roles of managers, departments of human resources and the role of the top management. Additional goals include charting the current scheme of diversity training and describing the inter-relations between corporate culture and diversity management. The chapter devoted to concrete case studies explores the current situation in the field with the aim to provide its analysis and evaluation. The thesis consists of three sections (focused on the theoretical framework, theoretical-research aspects and the research itself) and comprises seven thematic chapters.
Throughout the thesis, interrelationships with management of human resources, corporate culture, management-oriented training, as well as the appreciation of diversity are highlighted. The thesis provides comparison between equal opportunities policies and diversity management and examines organisational development from the viewpoint of diversity development and diversity in the workplace. Corporate environment was analysed using a quantitative questionnaire survey and qualitative discussions with experts on diversity.
The present thesis seeks answers to multiple questions associated with the significance of diversity in companies, dealing with identification of diversity requirements and finding inspiration for diversity programmes in companies operating in the Czech Republic. Strengths and weaknesses of working with diversity are analysed; arguments are gathered for strengthening the teamwork between diversity teams, and effectiveness in people management is explored.
This thesis aims to describe not only theory but also best practices that can be used as study material for adult education and human resources specialists.
Seznam odborné literatury
Soupis bibliografických citací
AGOCS, C. & BURR, C. Employment equity, affirmative action and managing diversity: assessing the differences. International journal of manpower, Volume: 17 (4), 1996, 30 – 45 s.
ALDERFER, C. S.Changing race relations embedded in organizations: report on a long-term project with the xyz corporation. In: Jackson SE (Ed.), Diversity in the workplace: Human resource initiatives, New York: Guilford Press, 1992, 138 – 166 s.
AMARAM, D. I.Cultural diversity: Implications for workplace management. Journal of diversity management, Volume: 2 (4), 2007, 1 – 6 s.
ANDRE, R.Diversity stress as morality stress. Journal of business ethics, 1995,489 – 496 s.
ARMITAGE, M. A.Managing cultural diversity globally and domestically. A federal model for examining programs and competencies for leader effectiveness. Paper presented at the Eighth annual conference of the Society of industrial and organizational psychology. San Francisco. 1993, 3 s.
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ I., Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 486, 514, 516, 531 s., ISBN 80-7261-064-3.
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ I., Psychologie a sociologie řízení, 3. vydání, Praha: Management Press, 2007, 597 - 598, 607, 608 s., ISBN 978-80-7261-169-0.
BĚLOHLÁVEK, F.Organizační chování. Olomouc: Rubico, 1996. 108, 109 s.,ISBN 80-85839-09-1.
BENDL, R., FLEISCHMANN, A., WALENTA, C.Diversity management discourse meets queer tvor. Gender in management: An international journal, Volume: 23 (6), 2008, 382 – 394 s.
BLAKE-BEARD, S. D, FINLEY-HERVEY, J. A., HARQUAIL, V. C.Journey to a different place: Reflections on taylor Cox, Jr.´s career and research as a catalyst for diversity education and training. Academy of management learning, Volume: 7 (3),2008, 394 – 405 s.
BLEDSOSE, M. T., OATSVAL, R., CONDON D.Diversity management: Seeking validation. Journal of diversity management, Volume 5 (1), 23. – 30 s.
BLEIJENBERG, I., PETERS, S., POUTSMA, E.Diversity management beyond the business case. Equality, diversity and inclusion: An international journal, Volume: 29 (5), 2010, 413 - 421 s.
BROWN, B. L.Diversity training: Myths and realities. Washington: Office of educational research and improvement, 2001, 2 – 4 s.
BŘICHÁČEK, V.Úvod do psychologického škálování. Bratislava: Psychodiagnostické testy, 1978, 119 - 124 s.
CAO, G., CLARKE, S., LEHANEY, B.Diversity management in organizational change: Towards a systematic framework. Systems research and behavioral science. John Wiley & Sons, Ltd., 2003, 231 – 242 s.
DICKERSON, S.The blind men (and women) and the elephant. A case for a comprehensive multicultural program at Cambridge Rindge and Latin School. 1993. In: T. A. Perry & J. W. Fraser (Ed.), Freedom´s plow. Teaching in the multicultural classroom, New York: Routledge. 1993, 65-89 s.
DISMAN, M.Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karlova Univerzita, 1993, 121 s., ISBN 80-7184-141-2.
EASTER, M.The rise and fall of diversity training. San Jose State University: The EARA convention New Orleans, 2002, 3 – 10 s.
EGER, L.a kol. Diversity management. Praha: Educa Service ve spolupráci s Českou andragogickou společností, 2009. 15, 99 - 110 s., ISBN 978-80-87306-03-1.
FERDMAN, B. M., BRODY, S. E.Models of diversity training. In: Landis, D., Bhagat, R. S. (Eds.) Handbook of intercultural training. 2nd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage, 282 – 303 s.
FLOOD, R. L., ROMM N. R. A. Contours of diversity management and triple loop learning. Kybernetes, Volume: 25 (7/8), 1996, 154 – 163 s.
FOSTER, B. G., JACKSON, B., HARDIMAN, R.Workforce diversity and business. Training and development Journal, 42 (4), 38 – 42 s.
FUJIMOTO, Y., HARTEL, C. E. J.A New vision of management: Full potential management model. Journal of diversity management, Volume: 5 (4), 19 – 29 s.
GAVORA, S.Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000, 26 – 28, 69 s.,ISBN 80-85931-79-6.
GOODE, T. D., JONES, W., MASON, J.A guide to planning and implementing cultural competence organizational self-assessment. Washington, D. C.: National center for cultural competence, Georgetown University Child Development Center, 2002, 1 – 6 s.
GRAHAM, M. E., KENNAVANE, E., WARS, K. H.Diversity management content in introductory. Human resources management textbooks. Book & Resource reviews, 2008, 429 – 433 s.
GREENE, G.Empowering culturally and linguistically diverse families in the transition planning process. The journal for vocational special needs education, Volume: 19 (1), 1996, 26 – 30 s.
GREENE, G., NEFSKY, S.Transition for culturally and linquistically diverse qrowth with disabilties: Closing the gaps. Multiciple voices for ethnically diverse exceptional learners, 1999, 15 – 24 s.
GREENEN, S. POWERS, L., LOPEZVSQUEZ, A., BERSANI, H.Understanding and promoting the transition of minority adolescents. Career development for exceptional individuals, Volume: 26, 2003, 27 – 46 s.
GROSCHL, S., DOHERTY, L.Diversity management in practice. International journal of contemporary hospitality management. Volume: 11 (6), 1999, 262 – 268 s.
GROWE, R.Diversity education in administrator training: Preparation for the 21st century. University of Louisiana at Lafayette: U. S. Department of Education. 2001,3 – 21 s.
HANDWERKER, W., P.Cultural diversity, stress and depression. Journal of women´s health & gender-based medicine. Volume: 8 (10), 1999, 1303 – 1311 s.
HARTL, S., HARTLOVÁ H.Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000, 443 s.,ISBN 80-7178-303-X.
HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998, 112, 114 s.,ISBN 80-7178-198-3.
HENDL, J.Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, 19 – 28, 31, 38, 60 s., ISBN 80-7367-040-2.
HENDL, J.Poznávání pomocí kvalitativního výzkumu. Praha: Čs. Kinantropologie, 1997, č. 1, 19-28 s.
HILLIARD, A.Why we must pluralize the curriculum. Educational leadership, 1991 – 1992, Volume: 49 (4), 12 – 16 s. EJ 437 548.
HITE, L. M., McDONALD, K. S. Diversity training in the hearland: An exploratory study of small and mid-size organizations. Indiana University: Purdue University Fort Wayne, 2004, 581 – 587 s.
HOFSTEDE, G.Kultury a organizace: Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Universita Karlova, 1999. 138 s. ISBN 80-85899-72-8.
HOLLADAY, C. L., QUIŇONES, M. A.The influence of traning focus and trainer characteristics on diversity training effectiveness. Academy of management learning & education, Volume: 7 (3), 2008, 343 – 354 s.
HOLVINO, E. H., FERDMAN, B. M., MERILL-SANDS, D.Creatining and sustaining diversity and inclusion in organizations: Strategies and approacheds. In: M. S. Stockdale & F. J. Crosby (eds.), The psychology and management of workplace diversity, 245 – 276 s., MA: Blackwell, 2004.
HUBBARD, E. E.Diversity management, Amherst: HRD Press, 2004, 23 – 28 s., ISBN0-87425-761-1.
CHRÁSKA, M.Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2007, 163 s., ISBN 978-80-247-1369-4.
CHUNG, W. V.Challenges confronting the diversity professor in training corporate America: A matter of theoretical or practical perspectives. Oklahoma State University: Department of Speech Communication, 1996, 2 – 26 s.
JACKSON, B. W., HOLVINO, E.Working with multicultural organizations: Matching theory and practice. In: R. Donleavy (Ed.), OD Network, 1986, 87 – 90 s.
JANDOUREK, J.Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. 136, 243 s., ISBN80-7178-535.
JAYNE, M. E. A., DIPBOYE, R. L.Leveraging diversity to improve business performance: Research findings and recomendations for organizations. Human resource management, Volume: 43 (4), 2004, 420 – 424 s.
JOSHI, A., FOH, H.The role of content in work team diversity research. A meta-analytic review, Academy of management journal, Volume: 52 (3), 2009, 599 – 627 s.
JOHNSON, S. J.Valuing and managing diversity in business and industry: Literature review and models. University of Minnesota: Training and development research center. 1992, 2 – 18 s.
KAHN, R. L., & BYOSIERE, S. Stress in organizations. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology, 2nd edition., Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1992, Volume: 3, 571 - 650 s.
KARSTEN, M. F.Management and gender: Issues and attitudes. Westport: Praeger Publisher. 1994, 73 s., ISBN 0-275-94501-4.
KEARNY, E., GEBERT, E. VOELPEL, S. C.When and how diversity benefits teams: The importance of team member´need for cognition. Academy of management journal, Volume: 52 (3), 581 – 591 s.
KEE, M. R.Corporate culture makes a fiscal difference. Industrial management 2003. Volume 11-12, 16 - 20 s. [cit. 18. května 2005] Dostupné na Word Wide Web: http://km.fph.vse.cz/veda/knowledge/zprava/spr.htm.
KERKA, S.Diversity training: Trends and issues alerts. Washington: Office of educational research and improvement, 1998, 1 – 4 s.
KOTTER, J.Vedení procesu změny. Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press, 2000, 190 s., ISBN 978-80-7261-015-0.
KRIŠTOFOVÁ, Z.Firemní a národní kultura v kontextu managementu a specifika organizační kultury českých firem. Praha: Karlova Univerzita, Písemná práce v rámci presenčního magisterského studia, 2005, 7 - 14 s.
KRIŠTOFOVÁ, Z.Řízení rozmanitosti, Diversity management. Vědecká konference: Hradecké ekonomické dny 2009, Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 359 - 363. ISBN 978-80-7041-455-2.
KRIŠTOFOVÁ, Z.Řízení rozmanitosti ve společnosti Kraft Foods. Kapitola v monografii, s. 155 – 165. EGER, L. a kol. Diverzity management. Praha: Educa Service ve spolupráci s Českou andragogickou společností, 2009, 200 s. ISBN 978-80-87306-03-1.
KRIŠTOFOVÁ, Z.Diverzita a firemní vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference: Aktuální trendy ve vzdělávání, Olomouc: AEDUCA, 2011, publikace ve sborníku, ISBN 978-80-244-3169-7.
KRIŠTOFOVÁ, Z.Diverzita a firemní kultura. Mezinárodní vědecká konference 2011: Hradecké ekonomické dny, Ekonomický rozvoj a management regionů, příspěvek v sekci Ekonomika a management firmy. 157 – 191 s., ISBN 978-80-7435-100-6.
KRIŠTOFOVÁ, Z., EGER, L.Výzkum úspěšných implementací diverzity managementu v České republice. In. Trendy v podnikání 2012, Plzeň: ZČU v Plzni, 2012 (v tisku).
KULIK, C. T., ROBERSON, L.Common goals and golden opportunities: Evaluations of diversity education in academic and organizational setting. Academy of management learning & education, Volume: 7 (3), 2008, 309 – 331 s.
LIEBERMAN, D. A., GURTOV, E.Perceptions of diversity training needs in high tech business. Portland State University, 1994, 16 – 17, 35 s.
LICHTENSTEIN, D., LINDSTROM, L.Promoting multicultural competence: Diversity training for transition professionals. In: The journal for vocational special needs education, Volume: 30, Number: 3, Spring 2008, 1-3 .
LINEHAN, M., HANAPPI-EGGER, E.Diversity and diversity management: comparative advantage. In: Managing human resources in Europe. A thematic approach. London: Routleg, 2006, 217 – 221, 230 – 231 s.
LOMBARDO, M. M., EICHINGER, R. W.For your improvement. A guide for development and coaching. For learners, managers, mentors, and feedback givers. Lominger International: A Korn/Ferry Company, 2006, 125 s., ISBN 0-974892-2-3-3.
LUKÁŠOVÁ, M.Zaostřeno na diverzitu na pracovišti. Praha: Nadace Open Society Fund a Otevřená společnost, 2007, 17 s., ISBN 978-80-87110-06-5.
LUKÁŠOVÁ, R.Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing, 2010. 97 s., ISBN 978-80-247-2951-0.
LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I.Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing, 2004. 34, 39 s., ISBN 80-247-0648-2.
MACHOVCOVÁ, K.Ženy na skleněném útesu. In: Rovné příležitosti do firem. Praha: EU Equal, 2006, 17, 30 s., ISBN 80-86520-15-3.
MACKIE, M. & HAMILTON, D.(eds.) Affect, cognition, and stereotyping: Interactive processes in group perception. San Diego: Harcourt, Brace, Jonanovich, 1993, 297 – 313 s.
MAI-DALTON, R. R.Providing cultural diversity training: Some ethical issues. The University of Kansas, School of Business, 2000, 2 – 9 s.
MANDOLLA, B., KOHLER-GRAY, S.Management development that values diversity. Personnel management. 1990, 41 – 47 s.
McCUNE, J. C.Diversity training: A compative weapon. In M. H. Albrecht (ed.), International human resourses management: Managing diversity in the workplace. Oxford: Blackwill Publisher, 2001, 183 s.
McMAHON, A. M.Does Workplace diversity datter? A survey of empirical studies on diversity and firm performance, 2000 – 2009, Journal of diversity management, Volume: 5 (2), 2010, 37 – 48 s.
METCALFE, B. D., WOODHAMS, C. Critical perspectives in diversity and equality management. Gender in management, An international journal, Volume: 23 (6), 2008,175 – 241 s.
MILLER, G. E., ROWNEY J. I. A.Workplace diversity management in a multicultural Society. Women in management review, Volume: 14 (8), 1999, 307 – 315 s.
MOON, M. M. K.Understanding the impact of cultural diversity on organization. A research paper. The research department: Air command and staff college, March 1997, 1 – 30 s.
NOVÝ, I.Interkulturní management. Lidé, kultura a management. Praha: Grada Publishing, 1996. 23-24, 58-59 s., ISBN 80-7169-260-3.
O´MARA J., RICHTER, A.Setting standards for organizational diversity work. It´s a lot more than culture fairs and ethnic foods. Wiley: Pfeiffer Annual, 2009, 157 – 163 s.
PONTEROTTO, J. G.Charting a course for research in multicultural counseling training. The Counseling Psychologiest, Volume: 26 (1), 1998, 43-68 s.
RISBERG, A., SODERBERT, A. M. Translating a management concept: Diversity management in Denmark. Gender in management: An international journal, Volume: 23 (6), 2008, 426 – 441 s.
ROBERGE, M. E., LEWICKY, R. J.From theory to practice: Recommending supportive diversity practices. Journal of diversity management. Volume: 6 (1), 2011, 1 – 20 s.
ROSADO, C.What do we mean by „managing diversity“? In Sumati Reddy (ed.), Workforce diversity, Volume: 3 (Concepts and cases), Hyderabad, India: ICAFAI University, 2008, 5, 10 s.
RYNES, S., ROSEN, B.A field survey of factors affecting the adoption and perceived success of diversity training. ABI/Inform Global, Personnel psychology: Summer, Volume: 48 (2), 1995, 247 – 270 s.
SCOTT, W. R.The rise of training programs in firms and agencies: An institutional perspective. In Staw B., Cummings LL (Eds), Research in organizational behavior, Greenwich, CT: JAI Press, Volume: 13, 1991, 297 – 326 s.
SCHEIN, E., H.Psychologie organizace. Malá moderní encyklopedie. Praha: Orbis, 1969. 134-135 s.
STEWARD, R. J.Running head: Negative outcomes of diversity training. What can we do? Michigan State University, 1999, 4 – 16 s.
SUE, D W., & SUE, D.Counseling the culturally different: Theory and practice, 4th edition, New York: Wiley. 2003, 12 s.
SUß, S., KLEINER, M.Diversity management in Germany: Dissemination and design of the concept. International journal of human resource management, 2008, 18 s., 1934-1953.
STEWART, J., HARTE, V.The implications of talent management for diversity training: An explanatory study. Journal of European industrial training. Volume: 34 (6), 2010, 506 – 518 s.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K.Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, 159 – 161 s., ISBN 978-80-7367-313-0.
THANEM, T.Embodying disability in diversity management research. Equal Opportunities International. Volume: 27 (7), 2008, 581 – 595 s.
THOMAS, R. R.Managing employee diversity: expanding the scope of equal employment opportunity/affirmative action. The American Institute for managing diversity, Morehouse College, Atlanta, GA, 1990, s. 112 – 117. Thousand Oaks: SAGE, 1996, 5 – 6 s., ISBN 080-395-820-X.
TRNKOVÁ, J.: Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem. Praha: EU Equal, 2006, 4 s.
TURECKIOVÁ, M.Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada Publishing, 2004. 137, 146 – 147 s., ISBN 80-247-0405-6.
VELÍŠKOVÁ, H.In: KRÁLÍKOVÁ, A. Řídit různorodé týmy je náročnější – a je to výzva. Rovné příležitosti do firem. 3. speciální vydání, Praha: Gender Studies, o.s. 2008, 22 s., ISBN: 978-80-86520-25-4.
VELÍŠKOVÁ, H.Víc (různých) hlav víc ví. Diversity management – přínosy rozmanitých pracovních týmů. 1. vydání, Praha Nový: prostor, o.s., 2007, 30, 37, 46 s., ISBN 978-80-903990-0-6.
VELÍŠKOVÁ, H.Rovné šance jako konkurenční výhoda 1. vydání, Praha: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Gender Studies, o.p.s, 2007, 19 – 20 s., ISBN 978-80-86520-19-3.
ZICH, F.Sociologický výzkum. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1976, 159, 182 s., ISBN 25-129-76.
ŽENY V ŘÍDÍCÍCH POZICÍCH. Praha: Gender Studies, 2006, ed. Linda Sokašová, 15 s., ISBN 80 – 86520-13-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK