Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a užití činitelských podstatných jmen ženského rodu v současné češtině a polštině
Název práce v češtině: Tvorba a užití činitelských podstatných jmen ženského rodu v současné češtině a polštině
Název v anglickém jazyce: Formation and use of agentiv nouns in contemporary czech and polish language
Klíčová slova: čeština, polština, slovotvorba, přechylování, genderová lingvistika, generické maskulinum, činitelská podstatná jména
Klíčová slova anglicky: Czech language, Polish language, word formation, feminine derivation, gender linguistics, generic use of masculine gender, agentive nouns
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2011
Datum zadání: 27.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Michala Benešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Během dvacátého století si ženy postupně osvojily mnoho aktivit, povolání a vůbec oblastí lidské činnosti, do nichž neměly dříve přístup. Dnes je právo žen na rovnost ve všech ohledech všeobecně uznáváno; tato relativně nová situace však přináší i nové jazykové skutečnosti (které zároveň zpětně vypovídají i o podobě skutečností mimojazykových). Političky, sportovkyně, vědkyně či umělkyně je třeba správně pojmenovávat příslušnými termíny ženského gramatického rodu; ty ovšem často neexistují, je třeba je teprve vytvořit z dosavadních pojmenování maskulinních.
Západoslovanské jazyky - mezi něž čeština i polština patří - k tomuto účelu disponují širokou škálou slovotvorných prostředků, jichž ovšem neužívají shodným způsobem. Stejně tak se liší i absolutní míra jejich užívání. Ve své práci se zaměřím zejména na zevrubný popis problematiky, komparaci synchronní situace v obou zkoumaných jazycích a praktickou analýzu získaných dat z aktuálního polského tisku.
Seznam odborné literatury
BARTMIŃSKI, Jerzy et al. Współczesny język polski. Lublin : Wydawnictwo UMCS,2001.
BARTNICKA, Barbara, SATKIEWICZ, Halina. Gramatyka języka polskiego : podręcznikdla cudzoziemców. 1. vydání. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1990.
BĄK, Piotr. Gramatyka języka polskiego. 9. vydání. Warszawa : Wiedza powszechna,1995.
BRZOZOWSKA, Dorota. Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim. Językpolski. 2005, č. 85, s. 36–42.
DUBISZ, Stanisław. Uniwersalny słownik języka polskiego. Vydání 2. Warszawa :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2008.
GRUSZCZYŃSKI, Włodzimierz, BRALCZYK, Jerzy. Słownik gramatyki języka polskiego.Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002.
KAPROŃ-CHARZYŃSKA, Iwona. Żeńskie neologizmy osobwe z formantem -ka wewspółczesnej polszczyźnie. Język polski. 2006, č. 86, s. 260–271.
KŁOSIŃSKA, Katarzyna. Przechodzieńka nie przejdzie [online]. 25. srpna 2009 [cit.10. října 2011]. Dostupné na:<http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/299523,1,feminizm-w-jezykupolskim.read>
ŁAZIŃSKI, Marek. O panach i paniach : Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetriarodzajowo-płciowa. 1. vydání. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2006.
NOWOSAD-BAKALARCZYK, Marta. Tendencje w sposobie wyrażania żeńskości wewspółczesnej polszczyźnie. Język polski. 2006, č. 86, s. 126–136.
NOWOSAD-BAKALARCZYK, Marta. Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnejpolszczyźnie. 1. vydání. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2009.OSTAŁOWSKA, Lidia. Przecz z męską końcówką. Wysokie obcasy. 2005, č. 49. Dostupné v archivu na: < http://szukaj.wyborcza.pl/Archiwum/0,0.html>
PITROWSKA, Joanna. Trudne wyrazy : Odzyskajmy kobiety w języku, używajmytrudnych wyrazów [online]. 1. prosince 2005 [cit. 10. října 2011]. Dostupné na:<http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=2>PYZIK, Józef. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. 1. vydání. Kraków : TAiWPN Universitas, 2000.
SATKIEWICZ, Halina. Tendencja do ekonomiczności we fleksji współczesnego językapolskiego. In KURKOWSKA, H. (ed.). Współczesna polszczyzna : Wybór zagadnień.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 47–75.
SENCZKOWSKA, Aldona. „Trudne wyrazy“, czyli problem z „Żeńską końcówką“w nazwach zawodów i stanowisk w języku polskim [online]. 21. července 2009 [cit. 10.října 2011]. Dostupné na: <http://www.gender.pl/readarticle.php?article_id=124>
WARCHOŁ-SCHLOTTMANN, Małgorzata. Dlaczego pani psycholog Nowak nie chcebyć psycholożką Nowak? Alma mater [online]. 2006, č. 82 [cit. 10. října 2011]. Dostupnéna: <http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/82/10.pdf>
ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. Praha : Karolinum, 2001.
ČMEJRKOVÁ, Světla. Jazyk pro druhé pohlaví. In DANEŠ, F. (ed.). Český jazyk napřelomu tisíciletí. Praha : Academia, 1997, s. 146–158.
ČMEJRKOVÁ, Světla. Rod v jazyce a komunikaci : Specifika češtiny. Slovo a slovesnost,2002, č. 63, s. 263–284.DOKULIL, Miloš et al. Tvoření slov v češtině I. Teorie odvozování slov. Praha :Academia, 1967.
DOKULIL, Miloš a kol. Tvoření slov v češtině II. Odvozování podstatných jmen. Praha :Academia, 1967.
HAVRÁNEK, Bohuslav, JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna,2002.
LOTKO, Edvard. Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. 1. vydání. Olomouc :Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997.
LOTKO, Edvard. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava :Profil, 1986.
MADECKI, Roman. Tituly, názvy povolání a funkcí žen v současné polštině a češtině.In RICHTEREK, O. (ed.), Dialog kultur III : Sborník příspěvků z konference s mezinárodníúčastí. Ústí nad Orlicí : OFTIS s. r. o., 2005, s. 129–134.
VALDROVÁ, Jana. Gender v jazyce a kultura veřejného projevu [online]. 26. března2011 [cit. 10. října 2011]. Dostupné na:<http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2011032602>
VALDROVÁ, Jana. 10 nejčastějších námitek proti tématu genderové vyváženostikomunikace [online]. 29. listopadu 2010 [cit. 10. října 2011]. Dostupné na:<http://www.valdrova.cz/news/12/20/10-nejcastejsich-namitek-proti-tematugenderove-vyvazenosti-komunikace>
VALDROVÁ, Jana. Jak jazyk zabíjí image odbornice [online]. 31. ledna 2006 [cit. 10.října 2011]. Dostupné na:<http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2006013101>
CORBETT, Greville. Gender and noun classes. In SHOPEN, T. (ed.). LanguageTypology and Syntactic Description. Cambrigde : Cambridge University Press, 2007, s.241–279.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK