Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kazuistická práce klienta zařazeného do substitučního programu metadonem
Název práce v češtině: Kazuistická práce klienta zařazeného do substitučního programu metadonem
Název v anglickém jazyce: Case study of a client included in methadone substitution programme
Klíčová slova: metadon, substituční léčba, klient, substituční program, příčiny
Klíčová slova anglicky: methadone, susbstitution therapy, client, substitution programme, causes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2011
Datum zadání: 26.01.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Andrej Kastelic, Jorg Pont, Heino Stöver, Substituční léčba opioidy ve věznicích,(2010)Centrum adiktologie a sdružení SCAN,25s., ISBN- 978-80-86620-23-7
Giddens Anthony, Sociologie, Argo,(1999), 595s., ISBN 80- 7203- 124-4
Kalina Kamil et al , Drogy a drogové závislosti 2, mezioborový přístup,Praha, Úřad vlády, ČR (2003) 343 s., ISBN 80-86734-05-6
Kalina Kamil et al , Základy klinické adiktologie, (2008), Praha, Grada Publishing, 392s., ISBN 978-80-247-1411-0
Miovský Michal , Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu( 2006), Grada Publishing 332s., ISBN 80-247-1362-4
Ministerstvo zdravotnictví ČR (2008), věstník, Standard substituční léčby, částka 3 , dostupné na webu - http://www.substitucni-lecba.cz/dokumenty/standard_sl.pdf [ 19.05.2011]
Nakonečný Milan, Sociální psychologie, (2009), Academia,498s., ISBN- 978-80-200-1679
Preston Andrew, Drogy na předpis II.- vše o metadonu, Olomouc: Votobia, 1999. 166s., ISBN 80-7198-383-7
Preston Andrew, Drogy na předpis II.- vše o metadonu, Olomouc: Votobia, 1999. 166s., ISBN 80-7198-383-7
Rahn Ewald, Mahnkopf Angela, Psychiatrie- učebnice pro studium a praxi (2000), Grada Publishing,461s.,ISBN 80-7169-964-0
Rotgers Frederick et al., Léčba drogových závislostí (1999), Grada Publishing,264s., ISBN 80- 7169-836-9
Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese ( 2008), Portál,872s., ISBN 978-80-7367-414-4
Vágnerová Marie, Vývojová psychologie –dětství, dospělost, stáří (2000), Portál, 528s., ISBN 80-7178-308-0
Úřad vlády ČR ( 2003), Zaostřeno na drogy 2/2003, vydáno 19.5.2003, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ISSN 1214-1089, dostupné na webu http://www.drogyinfo.cz/index.php/pomoc_a_podpora/substitucni_lecba/substitucni_lecba_v_cr_neco_z_historie [18.05.2011]
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (2011), Údaje v národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek- rok 2010,Ing. Blanka Nechanská, dostupné na webu http://www.uzis.cz/rychle-informace/udaje-narodnim-registru-uzivatelu-lekarsky-indikovanych-substitucnich-latek-rok-2011 [ 18.05.2011]
Předběžná náplň práce
Tato kazuistická práce bude popisovat léčbu klienta ve vysokoprahovém substitučním programu metadonem. Bude se detailně zabývat vstupem klienta do léčby od prvního kontaktu, přes zkušební dobu, po průběh léčby, zapojování se do povinných aktivit jako jsou lékařské prohlídky, individuální a skupinové psychoterapie, využívání sociálního a rodinného poradenství, případně se zmíní o relapsech, které se mohou během léčby vyskytnout.
Tato případová práce bude popisovat působení dvou klientů – manželského páru, kteří jsou zařazeni do metadonového programu.
Cílem této práce je poukázat na efektivitu metadonové substituce a její pozitivní vliv nejen na samotného klienta, ale i na společnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work will describe the casuistic treatment of clients in high-threshold methadone substitution program. It examines in detail the client's entry into treatment from first contact, through a probation period, as for as the progress of treatment, engaging itself in compulsory activities such as a medical examinations, individual and group psychotherapy, use of social and family consulting, or it mentions the relapses, which may occur during the treatment.
This case study will describe the activity of two clients - a married couple who are enrolled in the methadone programme.
The aim of this work is to show the effectiveness of methadone substitution and its positive impact not only on the client itself, but also on the society.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK