Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje vybraných skupin studentů zdravotnických oborů k eutanazii
Název práce v češtině: Postoje vybraných skupin studentů zdravotnických oborů k eutanazii
Název v anglickém jazyce: Attitudes of selected groups of the medical discipline students to euthanasia.
Klíčová slova: eutanazie, paliativní péče, umírání, studenti,
Klíčová slova anglicky: euthanasia, palliative care, dying, students
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Hlaváčová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2011
Datum zadání: 08.03.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana UK 2. LF č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-471.
MUNZAROVÁ, M. Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha: Grada Publishing,a.s., 2005. ISBN 80-247-1025-0.
KÜBLER – ROSSOVÁ, E. Hovory s umírajícími. Praha: Signum unitatis, 1992. ISBN 80- 85439-04-2.
O‘ CONOR, M.; ARANDA, S. Paliativní péče pro sestry všech oborů. Praha: Grada publishing,a.s., 2005. ISBN 80-247-1295-4.
ŠPINKOVÁ, M., ŠPINKA Š. Euthanasie. Víme, o čem mluvíme? Praha: Cesta domů, 2006.
Předběžná náplň práce
Prezentovat relevantní poznatky týkající se problematiky eutanazie a paliativní péče.
Pomocí strukturovaného dotazníku zjistit postoje vybraných skupin studentů zdravotnických oborů k eutanazii a paliativní péči.
Provést primární analýzu dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Present relevant knowledge dealing with the problems of euthanasia and palliative care.
Using a structured questionnaire to determine attitudes of selected groups of the medical discipline students to euthanasia and palliative care.
Perform primary analysis of the data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK