Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace systému specializačního vzdělávání a kompetencí sester v oboru anesteziologie a intenzivní péče v České republice, Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo
Název práce v češtině: Komparace systému specializačního vzdělávání a kompetencí sester v oboru
anesteziologie a intenzivní péče v České republice, Slovenské republice
a ve Spolkové republice Německo
Název v anglickém jazyce: Comparison of specialized education and competences of nurses focusing on
anesthesiology and intensive care in the Czech Republic, Slovak Republic
and Federal Republic of Germany
Klíčová slova: Anesteziologie, intenzivní péče, kompetence, sestra, specializační vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Anesthesiology, intensive care, competence, nurse, specialized education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2011
Datum zadání: 06.03.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: PhDr. Ivana Kohoutová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana UK 2. LF č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
ALEXANDER, M. F., RUNCIMAN, P. J. Struktura kompetencí všeobecné sestry podle ICN. NCONZO: Brno, 2003
KUNOVÁ, V., SVITANA, R. Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácie v práve Európskej únie. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Matja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2006. 274 s. ISBN 80-8083177-7
MADDEN STYLES, M., AFFARA, F. A. ICN o regulaci ošetřovatelské profese. Vydala ČAS (rok neuveden).
VONDRÁČEK, L, VONDRÁČEK, J. Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče. Praha: Galén 2006.
VONDRÁČEK, L, VONDRÁČEK, J. Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II. Praha: Grada Publishing 2006
GROHAR - MURRAY, M. E., DiCROCE, H. R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0267-3
BEŇUŠOVÁ, K. Akreditácia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 1. vyd., Bratislava: Ministerstvo zdravotníctva SR, 2006. 45 s. ISBN 80-969507-0-3.
KŘEPELKA, F. Evropské zdravotnické právo. Praha: LexisNexis 2004.
BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ, V. Výzkum a ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 2008
FARKAŠOVÁ, D. a kol. Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta 2006.
MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství I. díl: Systémový přístup. Praha: Karolinum 2002
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIERIOVÁ, R. Ošetrovateľstvo I. Martin: Osveta, 1995
Právní předpisy jednotlivých ministerstev zdravotnictví (České, Slovenské a Německé) v oblasti získávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
Metodické pokyny a programy specializačního vzdělávání (České, Slovenské a Německé)
Právní předpisy Evropské unie
Odborné časopisy a periodiky (Zdravotnické noviny, Sestra, Florence, Medical Tribune, Anesteziologie a intenzivní péče)
Předběžná náplň práce
Kvalitativní výzkum systému specializačního vzdělávání sester v oboru Anesteziologie a intenzivní péče v České republice, Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo.
Obsahová analýza oficiálních dokumentů, upravujících specializační vzdělávání v daném oboru
Komparace podmínek specializačního studia a jejich interpretace
Komparace kompetencí anesteziologických sester
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The qualitative research of differences in systems of professional qualification in nursing focusing on the anesthesiology and intensive care in the Czech Republic, Slovak Republic and Federal Republic of Germany.
Content analysis of official documents regulating the professional qualification and education in anesthesiology and intensive care.
Comparison of conditions of professional qualification and their interpretation
Comparison of competences of Nurse anesthetist
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK