Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití základního chemizmu pro rozlišení subkolektorů v české křídové pánvi: rajon 464
Název práce v češtině: Možnosti využití základního chemizmu pro rozlišení subkolektorů v české křídové pánvi: rajon 464
Název v anglickém jazyce: Use of major chemistry to distinguish sub-aquifers in Bohemian Cretaceous Basin: area 464
Klíčová slova: hydrogeologie, česká křídová pánev, základní chemizmus, rajon 464, Ploučnice, křída
Klíčová slova anglicky: hydrogeology, Bohemian Cretacerous Basin, major chemistry, 464 area, Ploučnice, Cretaceous
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2011
Datum zadání: 25.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Oponenti: Mgr. Iva Kůrková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Autor studuje vztah základního chemizmu (pH, celkovou mineralizaci, koncentraci iontů: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42- a HCO3-) hydrogeologických vrtů podél geologického řezu v jižní části rajonu 464 v české křídové pánvi a genetických sekvencí, do kterých zasahují otevřené úseky vrtů. Bylo zjištěno, že podle základního chemizmu nelze rozlišit genetické sekvence. Ze studovaného chemizmu pouze pH a koncentrace iontů Ca2+ a HCO3- vykazují souvislost s genetickými souvrstvími. Tato souvislost je v obou případech neprůkazná. Koncentrace Ca2+ a HCO3- jsou průměrně nejnižší v horní polovině genetické sekvence TUR 3, koncentrace stoupá do vyšších i nižších souvrství. Hodnota pH průměrně klesá směrem do starších genetických souvrství. Porovnání základního chemizmu a geografického umístění vrtů neukázalo relevantní závislost.Pro studium vztahu mezi genetickými sekvencemi a chemizmem byly použity dvě metodiky M1 a M2. Metodika M1 zpočívá v označení vrtů genetickou sekvencí, ve které má vrt otevřený úsek. Metodika M2 pracuje s relativní výškou nad bází cenomanu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author studies the relationship between major water chemistry (pH, total mineralization, iont concentration: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42- and HCO3-) of hydrogeological boreholes alongside the geological cross-section in the southern part of the 464 area in the Bohemian Cretaceous Basin and the depositional sequences that lie at the open part of the boreholes. It was discovered that it is impossible to differentiate the depositional sequences based on the major chemistry. Out of all the chemistry studied only pH and Ca2+ and HCO3- concentrations show some dependence on the depositional sequences. However, in both cases this dependence is not sufficiently proven. Ca2+ and HCO3- concentrations are the lowest on average in the upper part of the TUR 3 depositional sequence and the concentrations decrease both towards the upper and the lower depositional sequences. The pH value on average gradually decreases towards the older depositional sequences. There was no relevant relationship found between the major chemistry and the geographical location of the boreholes. There were two methods (M1 and M2) used in this study for assessing the relationship between the depositional sequences and the major chemistry. Method M1 labels each borehole with its own mark of a depositional sequence that lie at the open part of the borehole. Method M2 uses simply a relative height above the cenoman base.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK